Table of Contents

  Het vrije verkeer van goederen en diensten is een van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie. Nationale technische voorschriften moeten zo zijn opgesteld dat ze geen technische handelsbelemmeringen veroorzaken. Om dit te verzekeren werd overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 een kennisgevingsprocedure ingesteld. De EU-landen moeten de Commissie in kennis stellen van elk ontwerp van een technisch voorschrift voordat het wordt aangenomen. Vanaf de datum van kennisgeving wordt een status-quoperiode van drie maanden (of één maand, afhankelijk van het behandelde onderwerp) vastgesteld, gedurende welke het EU-land moet afzien van de aanneming van het desbetreffende technische voorschrift. Deze procedure laat toe aan de Europese Commissie en de lidstaten om het ontwerp van technisch voorschrift van een bepaalde lidstaat te onderzoeken.

  Voor België centraliseert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de kennisgevingen via de cel Belnotif van de centrale eenheid Belspoc (belspoc@economie.fgov.be).

  Wat wordt bedoeld met een technisch voorschrift?

  Een technisch voorschrift is een ontwerp voor een technische specificatie, een andere eis of een regel betreffende diensten die de jure of de facto verplicht is voor de verhandeling, de verrichting of het gebruik van diensten of voor de vestiging van een dienstverlener in een lidstaat of in een groot deel van een lidstaat.

  Daarnaast zijn er wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten (met uitzondering van de bepalingen van artikel 7 van Richtlijn (EU) 2015/1535 ) die de vervaardiging, de invoer, het in de handel brengen of het gebruik van een product verbieden of de verlening of het gebruik van een dienst of een vestiging als dienstverlener verbieden.

  De richtlijn (EU) 2015/1535 definieert “een product” als alle producten die industrieel worden vervaardigd, en alle landbouwproducten, met inbegrip van visproducten.

  Een “technische specificatie” beschrijft de kenmerken van een product, d.w.z.:

  • kwaliteitsniveau, prestaties, veiligheid of afmetingen;
  • voorschriften inzake verkoopbenaming, terminologie, symbolen, beproeving en beproevingsmethoden, verpakking, het merken of etiketteren;
  • overeenstemmingsbeoordelingsprocedures.

  De richtlijn definieert ook het begrip “andere eis”, waarmee de eisen worden bedoeld die aan een product worden opgelegd ter bescherming van de consument of het milieu en die een invloed hebben op de levenscyclus van het product nadat dit in de handel is gebracht, zoals de voorwaarden voor gebruik, recyclage, hergebruik of verwijdering van het product, wanneer deze voorwaarden op significante wijze de samenstelling, de aard of de verhandeling van het product kunnen beïnvloeden.

  Kennisgeving van het ontwerp van technisch voorschrift

  Om eventuele belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten weg te nemen moet elke overheid een technisch voorschrift in een ontwerpfase aan de Europese Commissie en aan de andere lidstaten voorleggen.

  De kennisgeving moet gebeuren door het kennisgevingsbericht (PDF, 494.93 KB) volledig in te vullen en samen met de ontwerptekst (1 taal per document) over te maken. De kennisgevende overheid moet met dit formulier de volledigheid en de juistheid van de verstrekte teksten bevestigen.

  Raadpleeg de gedetailleerde instructies voor de kennisgeving van ontwerpen van technische voorschriften (PDF, 258.49 KB).  

  Voor België centraliseert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de kennisgevingen via de cel Belnotif van de centrale eenheid Belspoc (belspoc@economie.fgov.be).

  De cel Belnotif dient de kennisgeving in via de databank TRIS (Technical Regulation Information System) van de Europese Commissie. De relevante informatie van de kennisgevingen zijn publiek toegankelijk.

  Het onderzoek van de ontwerpen

  De Commissie en de andere lidstaten beschikken over drie maanden (of één maand, afhankelijk van het behandelde onderwerp) om de ontwerpen te analyseren en te reageren. Gedurende deze periode, “status-quoperiode” genoemd, mogen deze ontwerpen niet worden gewijzigd, aangenomen of gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  De reacties

  De Commissie en de lidstaten kunnen drie types van reactie formuleren:

  • een verzoek om aanvullende informatie, dat de “status-quoperiode” niet verlengt;
  • een opmerking, waarop de auteur van het ontwerp in de mate van het mogelijke antwoordt;
  • een uitvoerig gemotiveerde mening, die de auteur van het ontwerp verplicht ermee rekening te houden en die automatisch de status-quoperiode met drie maanden verlengt.

  Komt er een reactie op een Belgische kennisgeving, dan wordt de kennisgevende overheid hiervan op de hoogte gebracht. Indien de kennisgevende overheid hierop antwoordt, moet dat gebeuren met het “type-reactiebericht (PDF, 455.97 KB)”, dat overgemaakt moet worden aan de cel Belnotif.

  De kennisgevende Belgische overheid houdt, indien van toepassing, rekening met de uitvoerig gemotiveerde meningen, ofwel door de tekst in te trekken, ofwel door hem aan te passen of de bepalingen ervan te rechtvaardigen.

  Aan het einde van de status-quoperiode mag de kennisgevende overheid haar tekst in het Belgisch Staatsblad publiceren en bezorgt ze hem aan de cel Belnotif (belspoc@economie.fgov.be).

  Indien een Belgische overheid wil reageren op een buitenlandse kennisgeving kan zij dat doen door het “type-reactiebericht (PDF, 455.97 KB)” over te maken aan de cel Belnotif.

  Raadpleeg de gedetailleerde instructies (PDF, 204.26 KB).

  Federaties, bedrijven en particulieren kunnen hun opmerkingen, commentaar en standpunten indienen onder de rubriek “bijdragen” op de publieke website van TRIS.

  Buitenlandse kennisgevingen ontvangen die u interesseren

  U kunt automatisch e-mails ontvangen indien nieuwe ontwerpen van technische voorschriften in uw interessegebied worden kennisgegeven. Het volstaat om u in te schrijven op de mailinglijst van de Europese Commissie. De instructie voor het abonneren op buitenlandse kennisgevingen (PDF, 1.11 MB) verduidelijkt hoe u dit moet doen.
   

  Laatst bijgewerkt
  1 oktober 2020

  Laatste nieuws voor dit thema