Table of Contents

  Het vrije verkeer van goederen en diensten is een van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie. Nationale technische voorschriften moeten zo zijn opgesteld dat ze geen technische handelsbelemmeringen veroorzaken. Om dit te verzekeren werd overeenkomstig Richtlijn 2015/1535 EU een kennisgevingsprocedure ingesteld.

  Wat wordt bedoeld met een technisch voorschrift?

  Men spreekt over een technisch voorschrift wanneer het ontwerp gaat over:

  • technische specificaties;
  • een reglement dat de vervaardiging, de invoer, het in de handel brengen of het gebruik van een product verbiedt, of het verstrekken of gebruiken van een dienst, of dat verbiedt om zich te vestigen als dienstverlener;
  • voorschriften in verband met diensten;
  • andere eisen.

  De Richtlijn 2015/1535 (EU) definieert “een product” als alle producten die industrieel worden vervaardigd, en alle landbouwproducten, met inbegrip van visproducten.

  Een “technische specificatie” beschrijft de kenmerken van een product, zoals de afmetingen, etikettering, verpakking, het kwaliteitsniveau, de procedures voor overeenstemmingsbeoordeling en de vervaardigingsprocedés.

  De richtlijn definieert ook het begrip “andere eis”, waarmee de eisen worden bedoeld die aan een product worden opgelegd ter bescherming van de consument of het milieu en die een invloed hebben op de levenscyclus, zoals de voorwaarden voor gebruik, recyclage of hergebruik.

  Kennisgeving van het ontwerp van technisch voorschrift

  Vooraleer een technisch voorschrift voor producten of diensten van de informatiemaatschappij aan te nemen, moet elke lidstaat van de Europese Unie aan de Europese Commissie kennisgeven van het ontwerp van dit voorschrift met een kennisgevingsbericht (PDF, 591.31 KB). De overheden moeten met dit formulier (DOCX, 67.13 KB) de volledigheid en de juistheid van de verstrekte teksten bevestigen.

  Voor België centraliseert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de kennisgevingen via zijn centrale eenheid “BelSpoc” (belspoc@economie.fgov.be).

  De Europese databank "TRIS" werd hiervoor opgericht. De kennisgevingen van de lidstaten kunnen worden geraadpleegd op: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/search/

  Federaties, bedrijven en particulieren kunnen er hun opmerkingen, commentaar en standpunten indienen onder de rubriek “bijdragen”.

  Het onderzoek van de ontwerpen

  De Commissie en de andere lidstaten beschikken over drie maanden (of één maand, afhankelijk van het behandelde onderwerp) om de ontwerpen te analyseren en opmerkingen te formuleren. Gedurende deze periode, “status-quo-periode” genoemd, mogen deze ontwerpen niet meer worden gewijzigd, aangenomen of gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  De reacties

  De Commissie en de andere lidstaten mogen drie types van reactie formuleren:

  • een verzoek om aanvullende informatie, dat de “status-quo periode” niet verlengt;
  • een opmerking, waarop de auteur van het ontwerp in de mate van het mogelijke antwoordt;
  • een uitvoerig gemotiveerde mening, die de auteur van het ontwerp verplicht ermee rekening te houden en die automatisch de status-quoperiode met 3 maanden verlengt.

  Het antwoord van de overheid die verantwoordelijk is voor het tekstontwerp wordt aan de Europese Commissie meegedeeld met het “type-reactiebericht (PDF, 455.36 KB)”, via BelSpoc.

  De kennisgevende Belgische overheden houden rekening met de uitvoerig gemotiveerde meningen, hetzij door de tekst in te trekken, ofwel door hem aan te passen of de bepalîngen ervan te rechtvaardigen.

  Aan het einde van de status-quo-periode mag de kennisgevende overheid haar tekst in het Belgisch Staatsblad publiceren en bezorgt ze hem aan de Europese Commissie, via de centrale eenheid “BelSpoc” (belspoc@economie.fgov.be).

  Laatst bijgewerkt
  7 juni 2018