Table of Contents

  Het vrije verkeer van goederen en diensten is één van de hoofddoelstellingen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO).

  Nieuwe nationale technische voorschriften kunnen belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten met zich meebrengen.

  Om onverantwoorde handelsbarrières tussen de staten te voorkomen en de doorzichtigheid te bevorderen, werd een kennisgevingprocedure ingesteld.

  De kennisgeving

  Elk land moet aan het secretariaat van de WHO kennis geven van zijn ontwerpen voor regelgevingen vooraleer deze aangenomen worden, wanneer:

  • het gaat om een verplichte technische regelgeving die een aanzienlijk effect op de handel van andere staten heeft;
  • de technische voorschriften verschillen van de relevante internationale normen;
  • er geen relevante internationale normen bestaan betreffende de betrokken producten.

  De FOD Economie centraliseert de kennisgevingen voor België.

  Het onderzoek van de ontwerpen

  De Commissie en de lidstaten van de WHO mogen gedurende een termijn van twee maanden de ontwerpen bestuderen en opmerkingen uiten in verband met de belemmeringen voor het vrije verkeer.

  De Europese Commissie heeft een database met de kennisgevingen ontwikkeld.

  De reacties

  Een lidstaat van de EU mag, binnen de 60 kalenderdagen, zijn eventuele opmerkingen over een ontwerp betekend door een derde land aan de Europese Commissie meedelen.

  Na nauw overleg stuurt de Commissie deze opmerkingen door naar dat derde land.

  Indien dit land niet reageert, dan stuurt de Commissie de opmerkingen door naar het comité Technische Belemmeringen voor de Handel.

  Indien het meningsverschil blijft bestaan kan een lidstaat, in nauw overleg met de Europese Commissie, vragen dat het probleem aan het bevoegde orgaan van de WHO voorgelegd wordt.

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018