De wederzijdse erkenning is een middel om het vrije verkeer van goederen in de Europese Gemeenschap te waarborgen. Dit beginsel vergroot aldus het concurrentievermogen van de Europese economie in een zich steeds ruimer ontwikkelende concurrentiële markt.

De wederzijdse erkenning is geldig voor producten waarop, binnen de grenzen van de Europese Unie, geen harmonisatiemaatregelen van toepassing zijn.

Een lidstaat kan de verkoop van producten die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, op zijn grondgebied niet verbieden zelfs als deze producten werden vervaardigd in overeenstemming met andere technische voorschriften.

Uitzonderingen worden echter voorzien voor beperkingen die gerechtvaardigd zijn op de in artikel 30 van het Verdrag genoemde gronden of op grond van andere dwingende redenen van openbaar belang, en die in verhouding staan tot het nagestreefde doel.

De opdrachten van het productcontactpunt

Voor de interne goederenmarkt is het van belang de toegankelijkheid van de informatie over de nationale technische voorschriften te waarborgen. Daarom wordt een systeem van productcontactpunten ingevoerd zodat ondernemingen evenals autoriteiten op transparante en correcte wijze toegang tot deze informatie kunnen krijgen.

Het contactpunt verstrekt informatie in verband met:

  • de technische voorschriften die op het nationale grondgebied op een bepaald producttype van toepassing zijn;
  • de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, zodat deze rechtstreeks kunnen worden gecontacteerd, met inbegrip van de gegevens over de instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de specifieke technische voorschriften op het nationale grondgebied;
  • de rechtsmiddelen die op het nationale grondgebied in het algemeen beschikbaar zijn in geval van een geschil tussen de bevoegde instanties en een marktdeelnemer.

De productcontactpunten beantwoorden de ingediende verzoeken binnen de vijftien werkdagen na ontvangst van de vraag.

Het productcontactpunt van de lidstaat waar de betrokken marktdeelnemer het product in kwestie legaal in de handel heeft gebracht, kan aan de marktdeelnemer of de bevoegde autoriteit alle relevante informatie of opmerkingen verstrekken.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018