Table of Contents

  In het kader van de toepassing van de Europese richtlijnen voor technische harmonisatie worden instellingen ermee belast de overeenstemming te evalueren van de producten die bij deze “nieuwe aanpak”-richtlijnen bedoeld zijn.

  Deze instellingen zijn erkend door de lidstaten van de Europese Unie en werden nadien betekend aan de Europese Commissie en aan de andere lidstaten. Daarom worden ze aangemelde instellingen genoemd.

  De NANDO (Engelse site) database omvat alle instellingen aangemeld voor deze richtlijnen.

  Het nut van NANDO

  De NANDO-database is zeer belangrijk voor:

  • de ondernemingen die er de lijst van de aangemelde instanties in kunnen vinden die de conformiteit van hun producten kunnen evalueren;
  • de overheidsdiensten die met markttoezicht belast zijn;
  • de consumenten die er zeker van zijn dat een product met CE-markering als conform de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften gecertificeerd werd door een bevoegde instelling.

  De rol van de FOD Economie

  De FOD Economie beheert voor België de NANDO-database waarin de gegevens van de door de Belgische overheid aangemelde instellingen vermeld zijn.

  De meeste van de instellingen werden vooraf door BELAC geaccrediteerd.

  Hoe moet een instelling aangemeld worden?

  Een Belgische autoriteit belast met de notificatie van de instellingen in het kader van een “nieuwe aanpak”-richtlijn moet de volgende informatie meedelen:

  • de betrokken richtlijn;
  • de benaming van de instelling en eventueel de afgekorte benaming;
  • het postadres van de instelling;
  • de telefoon- en faxnummers van de instelling;
  • het elektronische adres van de instelling;
  • het adres van de internetsite van de instelling;
  • de naam van een contactpersoon van de instelling en zijn elektronische adres en telefoonnummer;
  • in voorkomend geval de vervaldatum van de geldigheid van de vorige notificatie;
  • de type(s) accreditatie door BELAC betrokken bij de notificatie (EN 45001/EN 17025 – EN 45004/EN 17020 – EN 45011 – EN 45012/EN 17021 – EN 45013/EN 17024);
  • bij gebrek aan accreditatie, de gedetailleerde uitleg over hoe de autoriteit de bevoegdheden van de instelling die ze wenst aan te melden, geëvalueerd heeft;
  • de lijst met producten of productenfamilies, de procedures voor conformiteitbeoordeling en de bij de notificatie betrokken bijlagen.

  Voor een snellere behandeling wordt er aangeraden deze informatie via elektronische post te versturen.

  Aanmeldingsformulier conformiteitsbeoordelingsinstantie (DOCX, 184.76 KB)

  Verklaring volledigheid en correctheid van de documenten (DOC, 80 KB)

  De verlenging van een notificatie

  De notificerende autoriteiten moeten de notificatie verlengen voor de vervaldatum van de geldige vorige notificatie. Zoniet zal de instelling automatisch uit NANDO geschrapt worden.

  Hiertoe stuurt het NANDO-contactpunt van de FOD Economie, ongeveer 3 maand voor de vervaldatum van de geldigheid van de notificatie van een instelling, een e-mail ter herinnering aan de notificerende autoriteit.

  Nuttige documenten

  Aanmelding - wat, waarom, wie? (PDF, 289.46 KB)

  Hoe aanmelden? (PDF, 299.51 KB)

  Accreditatie en aanmelding

  Contact

  Cel NANDO
  NANDO
  North Gate
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  e-mail: belnando@economie.fgov.be
  Tel.: +32 2 277 68 32

  Laatst bijgewerkt
  11 januari 2022