Tariefcontingenten

De autonome tariefcontingenten vormen een uitzondering op de normale douanesituatie die erin bestaat douanerechten te betalen op de invoer in de EU van goederen uit derde landen.

Tijdens de contingentsperiode worden de normaliter verschuldigde rechten hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst voor een bepaalde hoeveelheid in functie van de beschikbare communautaire productie. Zodra het tariefcontingent is uitgeput, moeten de douanerechten opnieuw betaald worden.

Invoerders die wensen gebruik te maken van een tariefcontingent, moeten een aanvraag richten tot de Belgische douane. Zij richt zich tot de bevoegde dienst van de Europese Commissie, die de contingenten beheert volgens het principe “wie eerst komt, eerst maalt”.

De beschikbare hoeveelheden van de tariefcontingenten kunnen geraadpleegd worden in de databank van de Europese Commissie.

Elk contingent wordt gekenmerkt door een volgnummer van zes cijfers.

De hier gepubliceerde lijst omvat:

  • het volgnummer,
  • de douanepositie,
  • de openingsdatum en de sluitingsdatum,
  • de omvang (hoeveelheid) van het contingent,
  • de omschrijving van de goederen.

Deze lijst wordt in principe jaarlijks of in functie van een beslissing van de Raad in de loop van het jaar aangepast.

Belgische verzoeken om tariefcontingenten

Hier volgt ook een woordje uitleg over de Belgische verzoeken om tariefcontingenten. Het Publicatieblad van de Europese Unie is de officiële bron van onderstaande informatie.

1. Algemeenheden

2. Industriële producten en landbouwproducten

Laatst bijgewerkt
18 januari 2019