Table of Contents

  Technische handelsbelemmeringen zijn gewoonlijk het resultaat van de opmaak/toepassing van technische reglementen en van procedures voor de conformiteitsbeoordeling die verschillen van land tot land.

  De vermenigvuldiging van nationale technische reglementen en normen belemmert het vrije verkeer van goederen en diensten en is nadelig voor de internationale handel.

  Om te vermijden dat technische reglementen worden aangenomen die ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen tussen landen creëren, heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een akkoord gesloten met betrekking tot de technische handelsbelemmeringen (TBT). De TBT-overeenkomst legt transparantieverplichtingen op die zich inzonderheid vertalen in

  • een procedure van kennisgeving van de technische reglementen;
  • de oprichting van een contactpunt voor informatie.

  Procedure van kennisgeving van technische reglementen

  Alvorens ze aan te nemen geeft elk bij de WTO aangesloten land het secretariaat van deze organisatie kennis van zijn ontwerpen van technische reglementen wanneer:

  • de bindende technische regelgeving een noemenswaardige impact heeft op de handel van andere landen;
  • de technische voorschriften afwijken van de relevante internationale normen;
  • er geen relevante internationale normen bestaan met betrekking tot de bewuste producten.

  De FOD Economie centraliseert die kennisgevingen voor België.

  Onderzoek van de ontwerpreglementen waarvan derde landen kennis geven

  De Europese Commissie en de lidstaten van de WTO krijgen twee maanden de tijd om de ontwerpreglementen te bestuderen en opmerkingen te formuleren over de belemmeringen voor het vrije verkeer.

  De Europese Commissie heeft een databank samengesteld waarin alle kennisgevingen worden opgenomen.

  Reacties op de ontwerpreglementen waarvan derde landen kennis geven

  Binnen een termijn van 60 kalenderdagen kan een EU-lidstaat zijn eventuele opmerkingen over een ontwerpreglement waarvan een derde land kennis heeft gegeven opsturen naar de Europese Commissie.

  Na nauw overleg geeft de Commissie die opmerkingen door aan het betrokken derde land.

  Zo een reactie van dit laatste land uitblijft, stuurt de Commissie de opmerkingen door naar de Commissie technische handelsbelemmeringen.

  Zo het meningsverschil aanhoudt, kan een lidstaat in nauw overleg met de Europese Commissie vragen om het probleem over te leggen aan het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO.

  De economische operatoren (ondernemingen ...) die kennis hebben van een ontwerp dat hun uitvoer zou kunnen belemmeren, mogen hun commentaar doorsturen naar de Europese Commissie opdat die laatste daar rekening mee zou houden in haar analyse en opmerkingen.

  Contactpunt voor informatie "technische handelsbelemmeringen"

  De economische operatoren kunnen hun opmerkingen over de voorstellen van maatregelen van wetgeving in landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie doorsturen naar:

  De FOD Economie is het contactpunt voor België. Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden met een derde land of opmerkingen wensen te formuleren met betrekking tot een ontwerpreglement, kunnen zich wenden tot:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
  NG III – 2e verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 277 53 36
  E-mail: belspoc@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  22 april 2020