Markttoegangsstrategie van de Europese Unie

De Europese Unie (EU) ijvert sinds vele jaren voor de toegang van haar ondernemingen tot de markten van derde landen met als doel de uitvoer, de groei en de werkgelegenheid te stimuleren.

Op vlak van het internationale goederenverkeer kan elk land beslissen om al dan niet obstakels op te werpen voor de invoer van buitenlandse goederen op zijn grondgebied. We noemen die obstakels "handelsbelemmeringen".

Aldus heeft de EU een markttoegangsstrategie ontwikkeld met als doel handelsbelemmeringen stelselmatig op te sporen, te analyseren en te beperken/weg te werken dankzij een nauwere samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten (waaronder België) en de Europese ondernemingen.

Die handelsbelemmeringen kunnen uiteenlopende vormen aannemen:

In het kader van haar strijd tegen handelsbelemmeringen, die vandaag overwegend niet-tarifaire belemmeringen zijn, heeft de EU verschillende instrumenten ontwikkeld:

 • Access2Markets:
  Dit is een online portaal dat bedrijven helpt om handel te drijven met landen buiten de EU en om optimaal gebruik te maken van EU-handelsovereenkomsten. Het portaal biedt toegang tot:
  • informatie over de invoervoorwaarden voor de EU-markt, de uitvoervoorwaarden voor meer dan 120 niet-EU-landen en handel in de EU
  • meldingen van handelsbelemmeringen. Het portaal biedt ook de mogelijkheid om nieuwe belemmeringen te melden
  • de vereisten waaraan ondernemingen moeten voldoen om diensten te exporteren naar landen buiten de EU. Voorlopig is deze functie beperkt tot Japan, Canada, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
  • informatie over openbare aanbestedingen buiten de EU waartoe EU-ondernemingen toegang hebben. Die informatie kan u vinden op Access2Procurement. De tool die nog in testfase zit, biedt momenteel alleen informatie voor Canada, Japan en de Verenigde Staten
 • Het Raadgevend Comité Markttoegang:
  Het comité verzekert een regelmatige monitoring van de handelsbelemmeringen en coördineert de acties van de verschillende betrokken partijen. De vergaderingen van het comité worden voorgezeten door de Commissie en worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese bedrijven. Het comité wordt aangevuld door werkgroepen die werken rond specifieke sectoren en prioritaire landen alsook door lokale teams voor markttoegang in de derde landen.

De markttoegangsstrategie van de EU verloopt eveneens via:

 • het multilateraal handelssysteem (Wereldhandelsorganisatie - WHO), dat wordt beschouwd als de beste manier om een grotere openstelling van de wereldmarkten te bewerkstelligen
 • de handelsakkoorden

Wanneer een handelsbelemmering een inbreuk vormt op de internationale regels van de WHO, kan er een formele klacht bij de Commissie worden ingediend in het kader van de verordening (EU) 2015/1843 tot vaststelling van procedures van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Door middel van bilateraal overleg met het betrokken land probeert de Commissie dan in eerste instantie om het handelsgeschil op minnelijke wijze te regelen. Indien dat onmogelijk blijkt, wordt het geschil voor de zetel van de WHO in Genève gebracht.

Het handelsbeleid van de Europese Unie en de FOD Economie

De rol van de FOD Economie bestaat erin:

 • de nationale beroepsfederaties te raadplegen om informatie te verzamelen over eventuele markttoegangsproblemen waarmee Belgische bedrijven te kampen hebben
 • informatie te verspreiden onder alle betrokken partijen van het nationale netwerk (Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, FOD Buitenlandse Zaken, Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade - FIT), Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), Wallonie-Bruxelles International (WBI), Vlaamse Overheid (Internationaal Vlaanderen), Service Public Wallonie (SPW), Brussels Hoofdstedelijk Gewest …) en andere (federaties …)
 • de coördinatie met de betrokkenen van het nationale netwerk te verzorgen, om onder meer de berichten op te stellen die naar de Commissie gestuurd worden
 • actief deel te nemen aan de vergaderingen van het Raadgevend Comité Markttoegang (samen met de Permanente Vertegenwoordiging en de FOD Buitenlandse Zaken) en van de werkgroepen, in te staan voor de opvolging daarvan ...

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Benjamin Hermans (N)
Tel.: +32 2 277 72 62
E-mail: benjamin.hermans@economie.fgov.be

Grégory Claude (F)
Tel.: +32 2 277 66 02
E-mail: gregory.claude@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
3 mei 2024