Table of Contents

  Met als doel de uitvoer, de groei en de werkgelegenheid te stimuleren, werkt de Europese Unie (EU) reeds jarenlang aan een betere toegang tot derde markten voor haar bedrijven. Met de steun van haar lidstaten heeft de EU besloten tot de bestrijding van handelsbelemmeringen die deze toegang verhinderen of beperken. Handelsbelemmeringen kunnen diverse vormen aannemen, zoals hoge invoerrechten, omslachtige douaneprocedures, slechte bescherming van intellectuele eigendomsrechten, technische normen en voorschriften, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, maar ook de beperking van de toegang tot grondstoffen.

  In 1996 verkondigde de EU officieel haar markttoegangsstrategie om de toepassing van de multilaterale en bilaterale handelsakkoorden te vergemakkelijken en de toegang van de bedrijven tot deze markten te garanderen (zie COM(96)53 van 14/02/1996).

  Twee jaar later bepaalde de EU welke initiatieven de Europese Commissie daartoe diende te nemen. Op dat moment zagen het Raadgevend Comité Markttoegang en de Markttoegangsdatabank (MADB) het licht (zie 98/552/CE van 24/09/1998).

  In 2007 werd de strategie geconsolideerd door de invoering van een versterkt markttoegangspartnerschap en een herziening van de MADB (zie COM(2006)567 van 04/10/2006 en COM(2007)183 van 18/04/2007).

  De bestrijding van handelsbelemmeringen – momenteel voornamelijk niet-tarifaire belemmeringen – kan via verschillende kanalen geschieden:

  • de markttoegangsstrategie, bedoeld om dankzij een nauwere samenwerking tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven handelsbelemmeringen stelselmatig op te sporen, te analyseren en weg te werken;
  • de twee belangrijkste instrumenten van de strategie zijn het partnerschap en de MADB (zie de website van het DG Handel van de Europese Commissie)het multilaterale handelssysteem (World Trade Organization - WTO), dat aanzien wordt als de beste manier om een verdere wereldwijde liberalisering te verwezenlijken (zie website WTO);
  • de bilaterale kanalen, zoals de vrijhandelsovereenkomsten (zie pagina gewijd aan de overeenkomsten op de website van het DG Handel van de Europese Commissie ).

  Ter ondersteuning van het partnerschap werden onder meer volgende initiatieven genomen:

  • maandelijkse vergaderingen van het Raadgevend Comité Markttoegang. Deze vergaderingen, voorgezeten door de Europese Commissie en bijgewoond door afgevaardigden van de lidstaten en van het EU-bedrijfsleven vormen het centrale platform voor overleg en coördinatie;
  • markttoegangsteams in derde landen, bestaande uit afgevaardigden van de EU-delegaties (EUDEL), de ambassades van de lidstaten en het EU-bedrijfsleven;
  • werkgroepen rond specifieke sectoren en prioritaire landen;
  • online markttoegangsdatabank met onder meer informatie over de markttoegangsvoorwaarden voor de belangrijkste exportlanden, een lijst van geregistreerde handelsbelemmeringen, en een klachtenregister waarin EU-bedrijven of hun beroepsfederaties nieuwe handelsbelemmeringen kunnen melden.

  Wanneer een handelsbelemmering een schending inhoudt van de internationale WTO-regels, kan in het kader van de Verordening Handelsbelemmeringen nr. 3286/94 van de Raad van de EU een formele klacht worden ingediend bij de Europese Commissie. Eerst zal de Commissie trachten via bilateraal overleg met het betrokken land een vriendschappelijke oplossing te vinden voor het handelsdispuut. Lukt dit niet, dan wordt de zaak voor de WTO in Genève gebracht.

  De rol van de FOD Economie bestaat erin:

  • de nationale beroepsfederaties te raadplegen om informatie te verzamelen over eventuele markttoegangsproblemen waarmee Belgische bedrijven te kampen hebben;
  • informatie te verspreiden onder alle betrokken partijen van het nationale netwerk (Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, FOD Buitenlandse Zaken, Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade - FIT), Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), Wallonie-Bruxelles International (WBI), Vlaamse Overheid (Internationaal Vlaanderen), Service Public Wallonie (SPW), Région de Bruxelles-Capitale, …) en andere (federaties, …);
  • de coördinatie met de betrokkenen van het nationale netwerk te verzorgen, om onder meer de berichten op te stellen die naar de Commissie gestuurd worden;
  • actief deel te nemen aan de vergaderingen van het Raadgevend Comité Markttoegang (samen met de Permanente Vertegenwoordiging en de FOD Buitenlandse Zaken) en van de werkgroepen, alsook voor de opvolging te zorgen, …
  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018