Institutionele spelers inzake handelsbeleid

Table of Contents

  Europese Unie

  De Europese Commissie

  Het gemeenschappelijke handelsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie (EU). De Commissie speelt dus een overheersende rol ten opzichte van de andere instellingen. Zij is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het handelsbeleid, met inbegrip van het voeren van handelsbesprekingen op multilateraal en bilateraal niveau. De rol van de Commissie wordt omkaderd door de Raad van de EU en het Europees Parlement. Het Directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie (DG Handel) is belast met het handelsbeleid van de EU en de overeenkomsten met niet-EU-landen.

  De Raad van de Europese Unie

  De EU-lidstaten dragen bij tot de bepaling van het handelsbeleid via de comités en werkgroepen van de Raad van de EU.

  Het Comité handelspolitiek van de Raad van de EU adviseert en assisteert de Commissie bij de onderhandelingen over en de sluiting van handelsovereenkomsten met regeringen of internationale organisaties.

  Het Comité houdt zich bezig met handelsbeleid op drie belangrijke gebieden:

  • aangelegenheden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO);
  • bilaterale handelsbetrekkingen;
  • nieuwe EU-wetgeving over handelsbeleid die door de Raad onderzocht moet worden.

  De Groep "handelsvraagstukken" van de Raad van de EU houdt zich bezig met diverse handelswetgevingsdossiers die onder de gewone wetgevingsprocedure vallen.

  Daarnaast fungeert zij als forum voor de bespreking van horizontale vraagstukken met betrekking tot het handelsbeleid:

  • het volgen van de status van markteconomie en van de behandeling als markteconomie van niet-EU-landen;
  • de stand van de gerechtelijke procedures op het vlak van handelsbescherming waarbij de EU betrokken is;
  • het volgen van de bestaande handelsbeschermingsmaatregelen en van de lopende, door niet-EU-landen ingestelde onderzoeken tegen de EU of tegen bepaalde EU-lidstaten;
  • het volgen van de werkzaamheden van de raadadviseur-auditeur die eerlijke handelsprocedures moet waarborgen;
  • de stand van de bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ingestelde procedures voor de beslechting van geschillen in verband met handelsbeschermingsinstrumenten.

  Het Europees Parlement

  Het Verdrag van Lissabon heeft de rol van het Europees Parlement versterkt door er een medewetgever van te maken. Het staat dus op gelijke voet met de Raad op het gebied van handel en investeringen. Het Verdrag heeft het Europees Parlement een actievere rol gegeven bij de onderhandelingen over en de ratificatie van internationale handelsovereenkomsten , aangezien de goedkeuring ervan nu verplicht is. De Commissie internationale handel (INTA) van het Parlement is verantwoordelijk voor zaken die verband houden met de vaststelling en uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie en haar externe economische betrekkingen.

  Internationale organisaties

  Wereldhandelsorganisatie (WTO)

  De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de enige internationale organisatie met een wereldwijde roeping die zich bezighoudt met de regels voor de handel tussen landen. De kern van de organisatie wordt gevormd door de WTO-overeenkomsten waarover de meeste handelsmogendheden in de wereld hebben onderhandeld en die door hun parlementen zijn geratificeerd. Het doel is om de handel zo soepel, voorspelbaar en vrij mogelijk te maken. Aangezien de gemeenschappelijke handelspolitiek een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie is, voert de Europese Commissie tarief- en handelsonderhandelingen met de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) helpt lidstaten en partnerregeringen bij het uitstippelen van een handelsbeleid dat bijdraagt tot inclusievere en duurzamere groei, via analyses van het handelsbeleid en adviesverlening vanuit vastgestelde goede praktijken.

  De werkzaamheden van de OESO op het gebied van internationale handel worden uitgevoerd door het directoraat voor handel en landbouw, een van de twaalf directoraten van de organisatie, en staan onder toezicht van het OESO-handelscomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten regeringen.

  Bezoek de pagina "Trade" op de website van de OESO voor meer informatie over de werkzaamheden en aanbevelingen van de OESO betreffende internationale handel, u vindt een overzicht van de mondiale handelsstelsels en kunt er kernthema’s verkennen

  Volg de OESO op social media

  Lees de samenvattingen over kernkwesties

  Ga naar de OESO-publicaties

  Toon de handelsgegevens van de OESO

  Werelddouaneorganisatie (WCO)

  De Werelddouaneorganisatie (WCO) is een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat tot taak heeft de doeltreffendheid van de douaneadministraties te verbeteren.

  De WCO vertegenwoordigt 183 douaneadministraties over de hele wereld die 98 % van de wereldhandel afhandelen. Als wereldwijd centrum van douane-expertise is de WCO de enige organisatie met internationale bevoegdheid in douanezaken en is zij de stem van de internationale douanegemeenschap.

  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2023