Algemeen Preferentiestelsel

Table of Contents

  Definitie van het APS

  Het Algemeen Preferentiestelsel is sinds de invoering ervan in 1971 een belangrijk instrument voor het handelsbeleid van de Europese Unie (EU). Door internationale handel krijgen de ontwikkelingslanden inkomsten en kunnen zij de armoede terugdringen. Het bevordert tevens duurzame ontwikkeling en goed bestuur. De ontwikkelingslanden kunnen hun producten tegen preferentiële voorwaarden op de EU-markt afzetten (d.w.z. invoerders betalen lagere invoerrechten).

  De APS-Verordening nr. 978/2012 (Publicatieblad van de Europese Unie L 303 van 31 oktober 2012) voorziet in drie regelingen:

  • de algemene regeling,

  • de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (het zogenaamde "APS+"),

  • de bijzondere regeling ten gunste van de "MOL-landen", de Minst Ontwikkelde Landen (het zogenaamde EBA - Everything but Arms / ABW – Alles Behalve Wapens).

  De verordening bepaalt dat het stelsel in zijn geheel van kracht wordt op 1 januari 2009 en geldig blijft tot 31 december 2023.

  Het nieuwe systeem is dynamisch en kan bijna automatisch aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen in de economie en de internationale handel. De aanpassingen betreffen de bijlagen van de Verordening.

  De 3 regelingen van het APS

  De algemene regeling: betreft landen met lage en gemiddelde inkomsten die bij invoer op het grondgebied van de EU lagere douanerechten genieten of zelfs vrijgesteld zijn van heffingen. Bij de inwerkingtreding van het systeem (01.01.2014) ging het om 90 landen en iets meer dan 6000 tarieflijnen. In de praktijk verandert het aantal landen telkens bij het begin van het jaar om de evolutie van de door de Wereldbank bepaalde rangschikking te volgen.

  De regeling “APS+”: richt zich op de kwetsbare landen (15 in getal per 01.01.2014) die een aantal essentiële akkoorden op het gebied van arbeids- en mensenrechten, milieu en goed bestuur geratificeerd en daadwerkelijk uitgevoerd hebben. Het aantal landen kan van jaar tot jaar veranderen.

  De regeling “MOL”: alle minst ontwikkelde landen (lijst vastgelegd door de VN) krijgen voor al hun producten, behalve wapens en munitie, vrijstelling van douanerechten bij invoer in de EU.

  Terminologie van het APS

  Gevoelige en niet-gevoelige producten: of een product al dan niet als gevoelig wordt beschouwd, hangt af van de situatie van de economische sector die datzelfde product in de EU maakt.

  Graduatie van producten: het mechanisme van graduatie (uitsluiting) van producten van een bepaald APS-land steunt op een enkel criterium: de overschrijding van een “graduatiedrempel”. De lijst van gegradueerde producten wordt om de 3 jaar bijgewerkt.

  Oorsprongsregels en oorsprongscumulatie: de in 2011 vereenvoudigde regels zijn nog steeds van toepassing.

  Belgische invoerders en het APS

  Invoerders moeten een oorsprongscertificaat (FORM A) aan de douaneautoriteiten van de EU voorleggen om op de vermindering van invoerrechten aanspraak te kunnen maken. Het FORM A wordt afgeleverd door de bevoegde douaneautoriteiten in de begunstigde landen.

  Enkele aanbevelingen voor de APS-gebruiker:

  • De combinatie land/product bepalen, en nagaan of:

   • het exportland onder een van de 3 SAP-regelingen valt (Bijlage II, III en IV van Verordening nr. 978/2012);

   • het product al dan niet onder de APS-regeling valt (Bijlage V en IX van Verordening nr. 978/2012);

   • het product niet « gegradueerd » is, dat wil zeggen, of het product nog steeds in het systeem opgenomen is (Verordening nr. 1213/2012 – Publicatieblad van de EU L 348 van 18 december 2012 – voor de periode 2014-2016).

  • Op basis van de achtcijferige GN-classificatie het preferentiële douanerecht van het product bepalen en de database TARWEB van de Belgische Douane of TARIC van de EU (zie verder) raadplegen.
  • De door de EU vastgestelde oorsprongscriteria checken (Verordening nr. 2454/93 – Publicatieblad L 253 van 11 oktober 1993).

  Meer info

  Europese Commissie:

  FOD Economie:

  • Hebt u een vraag, probleem? Vraag het aan een van de contactpersonen:

  Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
  Internationale afdeling - Handelsbeleid

  City Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Contactpersonen

  Jef De Proft, adviseur a.i.
  Tel. : +32 2 277 72 62
  E-mail :
  jef.deproft@economie.fgov.be

  Isabelle Ehrenfreund, attaché
  Tel: +32 2 277 92 36
  E-mail:
  isabelle.ehrenfreund@economie.fgov.be

  Grégory Claude, attaché
  Tel: +32 2 277 87 34
  E-mail:
  gregory.claude@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  14 februari 2018