Table of Contents

  Antidumping- en antisubsidiemaatregelen zijn handelsbeschermende instrumenten.

  Wat is antidumping?

  Doel van het antidumpingbeleid van de Europese Unie (EU) is het verdedigen van Europese producenten die lijden onder dumpingpraktijken van producenten uit derde landen.

  Er is sprake van dumping wanneer een buitenlandse producent een product uitvoert naar de EU tegen een prijs die lager ligt dan zijn “normale waarde”. De normale waarde van een product is de verkoopprijs die de producent op zijn thuismarkt hanteert bij normale handelstransacties of de kostprijs van het product.

  Wat is antisubsidie?

  Het antisubsidiebeleid van de EU beoogt Europese producenten te verdedigen tegen producten die tegen kunstmatig lage prijzen naar de EU worden uitgevoerd doordat buitenlandse producenten subsidies genieten.

  Tegen een subsidie kunnen slechts compenserende (antisubsidie-) maatregelen genomen worden indien die “specifiek” is. Dat betekent een subsidie toegekend door een overheidsinstantie aan een of meer specifieke ondernemingen voor de productie, de uitvoer of het vervoer van een product.

  Hoe verloopt een antidumping- of antisubsidieprocedure?

  Wanneer een Europese bedrijfstak door “gedumpte” of gesubsidieerde invoer uit een bepaald land schade ondervindt, kan hij klacht indienen bij de Europese Commissie.

  Als de klacht ontvankelijk is voert de Europese Commissie een uitgebreid onderzoek. Tijdens het onderzoek worden 4 criteria onderzocht:

  1. er vindt dumping of overheidssubsidiëring plaats;
  2. de EU-bedrijfstak lijdt materiële schade of dreigt materiële schade te lijden;
  3. er is een oorzakelijk verband tussen de “gedumpte” of gesubsidieerde invoer en de schade aan de Europese industrie;
  4. het treffen van antidumping- of antisubsidiemaatregelen is in het belang van de EU. Bij dit criterium worden de belangen bekeken van alle betrokkenen in de EU, waaronder de producenten, de toeleveranciers, de invoerders, de gebruikers en de consumenten.

  De maximumtermijn voor

  • een antidumpingonderzoek bedraagt 15 maanden;
  • de nieuwe procedures en herzieningen die sinds 08.06.2018 worden ingeleid, bedraagt 14 maanden;
  • een antisubsidieonderzoek bedraagt 13 maanden.

  Wanneer aan het eind van het onderzoek blijkt dat bovenstaande voorwaarden voldaan zijn, worden definitieve maatregelen genomen, anders wordt de procedure beëindigd.

  Definitieve maatregelen bestaan meestal uit het instellen van een extra invoerrecht voor een periode van 5 jaar op het betrokken product uit het betrokken land.

  Nog voor het Commissieonderzoek volledig is afgerond kunnen al voorlopige maatregelen getroffen worden voor enkele maanden. 

  De verschillende etappes van een procedure, zoals het openen van een onderzoek, het instellen van voorlopige of definitieve rechten of het vervallen van de rechten, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

  Voor meer informatie over de procedure kunt u de beschrijving van de mogelijke etappes in een antidumping– en antisubsidieprocedure (PDF, 47.89 KB) raadplegen.

  Hoe kan ik als bedrijf, beroepsfederatie of consumentenorganisatie mijn belangen laten gelden?

  Op Europees niveau

  Wilt u een klacht indienen in geval van oneerlijke concurrentie?

  Dan kunt u zich wenden tot de Europese Commissie via trade-defence-complaints@ec.europa.eu.

  Voor meer informatie kunt u de gids "How to make an anti-dumping complaint?"raadplegen.

  Bent u betrokken bij een lopende procedure en wilt u meewerken aan het onderzoek om uw belangen te verdedigen?
  Neem dan rechtstreeks contact op met de Europese Commissie om u als belanghebbende te laten registreren. Dat kunt u doen door de contactgegevens te gebruiken die in de berichten van openbaar onderzoek vermeld worden, die in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd worden (in elk bericht worden specifieke contactgegevens vermeld).

  Bent u een kmo?
  Dan kunt u voor alle informatie terecht 
  bij de “SME Helpdesk”: trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu.

  Op Belgisch niveau

  Bij elke etappe van een antidumping- of antisubsidieprocedure worden de Europese lidstaten door de Europese Commissie geconsulteerd. Dat gebeurt in het “Trade Defence Instruments Committee (TDC)”. België wordt er vertegenwoordigd door een expert van de FOD Economie.

  Daarnaast kunt u uw eisen ook kracht bijzetten bij de FOD Economie:

  Laatst bijgewerkt
  16 februari 2022