Table of Contents

  Wat is antidumping?

  Doel van het antidumpingbeleid van de Europese Unie (EU) is het verdedigen van Europese producenten die lijden onder dumpingpraktijken van producenten uit derde landen.

  Er is sprake van dumping wanneer een buitenlandse producent een product uitvoert naar de EU tegen een prijs die lager ligt dan zijn “normale waarde”. De normale waarde van een product is de verkoopprijs die de producent op zijn thuismarkt hanteert bij normale handelstransacties of de kostprijs van het product.

  Wat is antisubsidie?

  Het antisubsidiebeleid van de EU beoogt Europese producenten te verdedigen tegen producten die tegen kunstmatig lage prijzen naar de EU worden uitgevoerd doordat buitenlandse producenten subsidies genieten.

  Tegen een subsidie kunnen slechts compenserende (antisubsidie-) maatregelen genomen worden indien deze “specifiek” is. Dit betekent een subsidie toegekend door een overheidsinstantie aan één of meer specifieke ondernemingen voor de productie, de uitvoer of het vervoer van een product.

  Hoe verloopt een antidumping- of antisubsidieprocedure?

  Wanneer een Europese bedrijfstak door “gedumpte” of gesubsidieerde invoer uit een bepaald land schade ondervindt, kan hij klacht indienen bij de Europese Commissie.

  Als de klacht ontvankelijk is zal de Europese Commissie een uitgebreid onderzoek voeren. Tijdens het onderzoek worden 4 criteria onderzocht:

  1. er vindt dumping of overheidssubsidiëring plaats;
  2. de EU-bedrijfstak lijdt materiële schade of dreigt materiële schade te lijden;
  3. er is een oorzakelijk verband tussen de “gedumpte” of gesubsidieerde invoer en de schade aan de Europese industrie;
  4. het treffen van antidumping- of antisubsidiemaatregelen is in het belang van de Unie. Bij dit criterium worden de belangen bekeken van alle betrokkenen in de EU, waaronder de producenten, de toeleveranciers, de invoerders, de gebruikers en de consumenten.

  Een antidumpingonderzoek moet binnen de 15 maanden afgerond worden; een antidubsidieonderzoek binnen de 13 maanden. Wanneer aan het eind van het onderzoek blijkt dat bovenstaande voorwaarden voldaan zijn, worden definitieve maatregelen genomen, anders wordt de procedure beëindigd.

  Definitieve maatregelen bestaan meestal uit het instellen van een extra invoerrecht voor een periode van 5 jaar op het betrokken product uit het betrokken land.

  Nog voor het Commissieonderzoek volledig is afgerond kunnen al voorlopige maatregelen getroffen worden voor enkele maanden. 

  De verschillende etappes van een procedure, zoals het openen van een onderzoek, het instellen van voorlopige of definitieve rechten of het vervallen van de rechten, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

  Waar vind ik meer informatie?

  EU

  Op de website van het DG Handel van de Europese Commissie vindt u volgende informatie:

  Wereldhandelsorganisatie (WTO)

  Hoe kan ik als bedrijf, beroepsfederatie of consumentenorganisatie mijn belangen laten gelden?

  EU

  EU-producenten die geconfronteerd worden met “gedumpte” of gesubsidieerde invoer en  overwegen een klacht in te dienen kunnen informatie vinden in de gids voor het opstellen van een klacht inzake dumping.

  Indien een lopend onderzoek u aanbelangt en u wenst hieraan deel te nemen om uw belangen te verdedigen, dan is het noodzakelijk om u rechtstreeks bij de Europese Commissie als belanghebbende te laten registreren op het volgende e-mail adres: trade-tdi-information@ec.europa.eu.

  Kmo’s kunnen voor alle info eveneens terecht bij de “SME Helpdesk”: trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu.

  FOD Economie

  Bij elke etappe van een antidumping- of antisubsidieprocedure worden de Europese lidstaten door de Europese Commissie geconsulteerd. Dit gebeurt in het “Trade Defence Instruments Committee (TDC)”. België wordt er vertegenwoordigd door een expert van de FOD Economie.

  Het is dan ook aangewezen om uw belangen te laten gelden bij één van de contactpersonen:

  Gerrit Van Liedekerke (N)
  Tel. : +32 2 277  75 86

  Micheline Dembo Ayaki (F)
  Tel. : +32 2 277 74 26

  Laatst bijgewerkt
  29 maart 2019