Ondernemingen uit de Europese Unie die uitvoeren naar derde landen kunnen geconfronteerd worden met handelsbeschermende maatregelen (antidumping-,antisubsidie- of vrijwaringsacties) genomen door derde landen.

Derde landen kunnen inderdaad handelsbeschermende maatregelen, meestal in de vorm van een extra invoerrecht, instellen om een binnenlandse bedrijfstak te beschermen

Een antidumping- of antisubsidieprocedure kan gericht zijn ofwel tegen de EU in haar geheel ofwel tegen een of meerdere lidstaten. Een vrijwaringsprocedure daarentegen is van toepassing op alle invoer van een bepaald product ongeacht het land van oorsprong (dus ook tegen EU-producten!). Zo kan het voorkomen dat Europese exporteurs getroffen worden door vrijwaringsmaatregelen ook al is hun uitvoer niet de oorzaak van de schade.

Elk land beschikt over zijn eigen wetgeving die de voorwaarden voor de toepassing van handelsbeschermende instrumenten vastlegt. Leden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) moeten hierbij op z’n minst de bepalingen vervat in de WHO-Akkoorden inzake antidumping, antisusidie en vrijwaring naleven. Indien een WHO-lid de maatregelen niet objectief en billijk toepast volgens de bepalingen van de WHO, dan kan beroep worden aangetekend bij het WHO-geschillenbeslechtingsorgaan.

Hoe kan ik als bedrijf mijn belangen laten gelden?

Op het vlak van derde landen

U bent betrokken bij een onderzoek geïnitieerd door een derde land en u wenst hieraan deel te nemen om uw belangen te verdedigen?
Contacteer rechtstreeks de onderzoeksautoriteit om u als belanghebbende te laten registreren.

Op Europees niveau

U bent betrokken bij een handelsbeschermende actie geïnitieerd door een derde land en u wenst uw belangen laten gelden?
Contacteer de Europese Commissie via: trade.defence.third.countries@ec.europa.eu.

De Europese Commissie volgt de handelsbeschermende acties van derde landen actief op. Zij kan de belangen van EU-exporteurs helpen coördineren en verdedigen. U kunt bij haar terecht voor technische bijstand of raadgevingen van praktische en juridische aard.

Op Belgisch niveau

De FOD Economie volgt de procedures van derde landen die mogelijks Belgische exporteurs treffen op de voet en staat tot uw beschikking voor advies of bijstand.

Voor alle informatie of hulp kunt u:

Meer info?

Op de website van het DG Handel van de Europese Commissie vindt u:

Op de website van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vindt u informatie over:

Laatst bijgewerkt
16 februari 2022