Ondernemingen uit de EU die uitvoeren naar derde landen kunnen geconfronteerd worden met handelsbeschermende maatregelen (antidumping-, antisubsidie- of vrijwaringsacties) genomen door derde landen.

Derde landen kunnen inderdaad handelsbeschermende maatregelen, meestal in de vorm van een extra invoerrecht, instellen om een binnenlandse bedrijfstak te beschermen die lijdt onder gedumpte (antidumping), gesubsidieerde (antisubsidie) of sterk en plots toegenomen (vrijwaring) invoer van een bepaald product.

Een antidumping- of antisubsidieprocedure kan gericht zijn ofwel tegen de EU in haar geheel ofwel tegen één of meerdere lidstaten. Een vrijwaringsprocedure daarentegen heeft een “erga omnes”-karakter, d.w.z. dat ze gericht is tegen de invoer van een bepaald product ongeacht zijn land van oorsprong (dus ook tegen EU-producten!). Zo kan het voorkomen dat Europese exporteurs getroffen worden door vrijwaringsmaatregelen ook al is hun uitvoer niet de oorzaak van de schade.

Elk land beschikt over zijn eigen wetgeving die de voorwaarden voor de toepassing van handelsbeschermende instrumenten vastlegt. Leden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) moeten hierbij op z’n minst de bepalingen vervat in de WHO Akkoorden inzake antidumping, antisusidie en vrijwaring naleven. Indien een WHO-lid de maatregelen niet objectief en billijk toepast volgens de bepalingen van de WHO, dan kan beroep worden aangetekend bij het WHO-geschillenbeslechtingsorgaan.

Waar vind ik meer informatie?

EU

Op de website van het DG Handel van de Europese Commissie vindt u volgende informatie:

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Hoe kan ik als bedrijf mijn belangen laten gelden?

Derde landen: autoriteit die belast is met het onderzoek

Indien u als onderneming een belang heeft bij een onderzoek geïnitieerd door een derde land en u wenst hieraan deel te nemen om uw belangen te verdedigen, dan is het noodzakelijk om u rechtstreeks bij de onderzoeksautoriteit als belanghebbende te laten registreren.

Europese Commissie

U wordt aangemoedigd om de Europese Commissie te contacteren, die de handelsbeschermende acties van derde landen actief opvolgt. Zij kan de belangen van EU-exporteurs helpen coördineren en verdedigen. U kunt bij haar terecht voor technische bijstand of raadgevingen van praktische en juridische aard.

U kunt contact opnemen met de diensten van de Europese Commissie op het volgende elektronische adres: trade.defence.third.countries@ec.europa.eu .

FOD Economie

De FOD Economie volgt de procedures van derde landen die mogelijks Belgische exporteurs treffen op de voet en staat tot uw beschikking voor advies of bijstand.

Wetgeving

Wereldhandelsorganisatie (WHO):

Laatst bijgewerkt
29 maart 2019