CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement - Brede Economische Handelsovereenkomst) is een uitgebreid handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Canada. België is, als lidstaat van de EU, betrokken bij dit akkoord.

Het akkoord bevat voorzieningen voor markttoegang op de goederen (de eliminatie van 99 % van de douanetarieven en de preferentiële oorsprongsregels), markttoegang voor diensten, investeringen en openbare aanbestedingen, alsook over intellectuele eigendomsrechten, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, duurzame ontwikkeling, samenwerking op het vlak van regelgeving, wederzijdse erkenning, vereenvoudiging van handel, samenwerking op het vlak van grondstoffen, geschillenbeslechting en technische handelsbelemmeringen.

Op de website van de Raad van de EU kunt u de volledige tekst van het akkoord en het begeleidend gezamenlijk uitleggingsinstrument raadplegen.

Na het ondertekenen van het akkoord door de EU (in naam van de lidstaten) en Canada, op 30 oktober 2016, heeft het Europees Parlement in het voordeel van CETA gestemd op 15 februari 2017, wat toelaat dat het akkoord voorlopig in werking treedt. Deze voorlopige toepassing start op 21 september 2017.

De EU zal dus een groot deel van de tekst van het akkoord voorlopig toepassen. De voornaamste domeinen die uitgesloten worden van deze voorlopige toepassing, zijn de volgende:

  • investeringsbescherming;
  • markttoegang voor beleggingen (maar toegang tot de markt voor buitenlandse directe investeringen is een exclusieve bevoegdheid van de EU en zal daarom voorlopig toegepast worden);
  • Investment Court System (ICS);
  • een artikel over camcording.

De hoofdstukken 22 (handel en duurzame ontwikkeling), 23 (handel en arbeid) en 24 (handel en milieu) zullen toegepast worden in functie van de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU en haar lidstaten.

Aangezien CETA een gemengd akkoord is, moeten de nationale parlementen (in België zowel op federaal als gewestelijk niveau) ook hun goedkeuring geven vooraleer het akkoord volledig in werking kan treden.

CETA is het eerste bilaterale akkoord waarbij een systeem van autocertificatie van de preferentiële oorsprong opgericht wordt, naar het model van het Algemeen Preferentiestelsel (APS). Dat betekent dat exporteurs zich moeten registreren in een database van de Europese Commissie (REX – "Registered Exporters system") om de oorsprongsverklaringen te kunnen uitgeven, die de deur openen naar het genieten van de tariefpreferenties. De EU-uitvoerders worden uitgenodigd om deze registratie zo snel mogelijk in orde te brengen. Hiervoor moeten ze contact opnemen met de Belgische douane.

De opportuniteiten van CETA voor België worden samengevat in volgende "Belgium factsheet" (PDF, 352.9 KB).

Bezoekt u deze webpagina om een belemmering waarmee u te maken heeft in een bepaald land, te signaleren, breng tradepolifo@economie.fgov.be hiervan op de hoogte.

Laatst bijgewerkt
16 juli 2019