Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - in het Nederlands de "Brede Economische en Handelsovereenkomst" (BEHO) - is een uitgebreid handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Canada.

Het CETA is ondertekend op 30 oktober 2016 tussen Canada, de EU en haar lidstaten. Dat akkoord is bedoeld om de uitwisselingen van goederen en diensten tussen de EU en Canada te vergemakkelijken, en om die handelsuitwisselingen te reguleren met gemeenschappelijke regels.

Het akkoord bevat bepalingen met betrekking tot 

 • de toegang tot de goederenmarkt (afschaffing van 99 % van de douanetarieven en preferentiële oorsprongsregels );
 • de markttoegang voor diensten;
 • de markttoegang voor investeringen en overheidsopdrachten;
 • de intellectuele eigendomsrechten;
 • de sanitaire en fytosanitaire maatregelen;
 • de duurzame ontwikkeling;
 • de samenwerking op het vlak van regelgeving;
 • de wederzijdse erkenning;
 • het vergemakkelijken van de uitwisselingen;
 • de samenwerking op het vlak van grondstoffen;
 • de geschillenbeslechting en de technische handelsbelemmeringen.

Op de website van de Raad van de EU vindt u de volledige tekst van het akkoord alsook het begeleidende gezamenlijke uitleggingsinstrument.

Voorlopige toepassing van het akkoord

Na de ondertekening van het CETA door de EU en Canada op 30 oktober 2016, heeft het Europees Parlement op 15 februari 2017 positief gestemd over dat akkoord, waardoor het voorlopig in werking kon treden.

Aangezien het CETA een gemengd akkoord is, kan het pas volledig in werking treden na afronding van alle nationale ratificatieprocedures. Aldus moeten, voor België, ook de parlementen op het federale en het gewestelijke niveau hun goedkeuring geven vooraleer het akkoord in werking kan treden.

De EU past dus sinds 21 september 2017 een groot deel van de tekst van het akkoord ten voorlopigen titel toe.

De voornaamste domeinen die uitgesloten worden van die voorlopige toepassing, zijn:

 • investeringsbescherming;
 • markttoegang voor beleggingen (maar toegang tot de markt voor buitenlandse directe investeringen is een exclusieve bevoegdheid van de EU en wordt daarom voorlopig toegepast);
 • systeem van het investeringsgerecht (Investment Court System - ICS);
 • een artikel over camcording.

Worden toegepast naargelang de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU en haar lidstaten:

 • hoofdstuk 22 "Handel en duurzame ontwikkeling";
 • hoofdstuk 23 "Handel en arbeid";
 • hoofdstuk 24 "Handel en milieu".

CETA en autocertificatie

Het CETA is het eerste bilaterale akkoord waarbij een systeem van autocertificatie van de preferentiële oorsprong ontwikkeld wordt, naar het model van het Algemeen Preferentiestelsel (APS). Dat betekent dat exporteurs zich moeten registreren in een database van de Europese Commissie (REX - "Registered EXporters system/systeem van geregistreerde uitvoerders") om de oorsprongsverklaringen te kunnen uitgeven, die de deur openen naar het genieten van de tariefpreferenties. De EU-uitvoerders die zich wensen te registreren, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de Belgische douane.

Voordelen van CETA voor België

De mogelijkheden die het CETA aan België geeft, worden samengevat in de "Belgium factsheet".

Ga naar de database Market Access Database op de website van de Europese Commissie en signaleer elke handelsbelemmering waarmee u in een bepaald land wordt geconfronteerd, aan tradepolinfo@economie.fgov.be.

Laatst bijgewerkt
1 april 2020