Table of Contents

  De premie, de vrijstelling en/of de prestaties van de niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten kunnen worden geïndexeerd.

  Een van de indexatiemethodes is het toepassen van medische indexcijfers. In tegenstelling tot het indexcijfer der consumptieprijzen, wordt hierbij rekening gehouden met de evolutie van de medische kosten. Het gebruik van die medische indexen maakt een meer lineaire aanpassing mogelijk van de tariefvoorwaarden aan de evolutie van de kosten in de gezondheidszorg.

  Het gaat om indexcijfers die jaarlijks door de FOD Economie worden berekend en op 1 juli gepubliceerd.

  Ze hebben betrekking op:

  • de waarborg ‘eenpersoonskamer';

  • de waarborg ‘twee- en meerpersoonskamer';

  • de waarborg ‘ambulante zorgen';

  • de waarborg ‘tandverzorging'.

  De waarborg die het zwaarst doorweegt in de jaarlijkse premie bepaalt de waarborg waaraan de verzekeringsovereenkomst wordt aangehecht.

  Bovendien is voorzien dat de verzekeraar iedere verzekerde kan toewijzen aan een leeftijdscategorie. De leeftijdsklassen die in aanmerking worden genomen, zijn bepaald bij koninklijk besluit:
  • van 0 tot 19 jaar;
  • van 20 tot 34 jaar;
  • van 35 tot 49 jaar;
  • van 50 tot 64 jaar;
  • 65 jaar en meer.

  Wat zijn de voorwaarden om de medische indexen toe te kunnen passen?

  • De niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst moet een indexatieclausule bevatten en

  • de medische index moet hoger liggen dan het indexcijfer der consumptieprijzen

  Wat kan de verzekeraar indexeren en in welke mate?

  De verzekeraar kan:

  • de premie en/of;

  • de vrijstelling en/of;

  • de prestaties

  indexeren.

  De medische index is wel een maximum. Dit betekent dat uw verzekeraar over mag gaan tot minder grote verhogingen.

  Op welk moment kan de medische index worden toegepast?

  De medische index wordt op de jaarlijkse vervaldag toegepast en de verzekeraar moet de verzekeringnemer informeren over de gewijzigde indexatiemethode en de modaliteiten ervan door middel van een vermelding op het vervaldagbericht.

  Laatst bijgewerkt
  11 oktober 2022