Table of Contents

  Het ziekenfonds betaalt, via de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering, die een branche is van de sociale zekerheid, een gedeelte terug van de kosten van een hospitalisatie maar niet alles.  Het aangaan van een hospitalisatieverzekering laat toe om de terugbetaling te bekomen van wat niet terugbetaald wordt door de verplichte ziekteverzekering.

  Een hospitalisatieverzekering wordt vaak op individuele wijze aangegaan maar soms heeft uw werkgever u verzekerd via een collectieve verzekering. 
  Neem inlichtingen !

  Wanneer u een hospitalisatieverzekering wenst, kunt u :

  • ofwel aansluiten bij een ziekenfonds, een landsbond of een maatschappij van onderlinge bijstand die in het kader van de aanvullende verplichte verzekering een dienst hospitalisatie of dagvergoeding heeft, maar de dekking zal beperkt zijn;

  • ofwel een hospitalisatieverzekering onderschrijven bij een maatschappij van onderlinge bijstand;

  • ofwel een hospitalisatieverzekering onderschrijven bij een verzekeraar. 

  De hospitalisatieverzekering kan u dus aangeboden worden door een private verzekeraar, een landsbond, een ziekenfonds of een maatschappij van onderlinge bijstand.
  Kies!  

  Een vergelijking tabel kan hier gedownload worden (PDF, 111.28 KB)

  De ziekenfondsen beheren de verplichte verzekering maar daarbuiten hebben ze een aantal aanverwante diensten ontwikkeld waaronder de aanvullende verzekering. Ieder ziekenfonds voert zijn beleid ter zake. De diensten verschillen al naargelang het ziekenfonds maar over het algemeen hebben de leden toegang tot de hospitalisatieverzekering. Ook het bedrag van de aanvullende bijdrage verschilt al naar gelang het ziekenfonds. De inhoud van de waarborg van de dienst hospitalisatie verschilt eveneens. Dit heeft tot gevolg dat de dekkingen niet gelijk zijn en dat de financiële tussenkomsten kunnen verschillen.

  Bovendien is de dienst hospitalisatie voor de leden soms verplicht gesteld en soms niet.

  Een verplichte hospitalisatiedienst geldt voor alle personen die zijn aangesloten bij het ziekenfonds en tevens heeft elke aangesloten persoon toegang tot die dienst welk ook zijn leeftijd is (geen beperking na 65 jaar), zijn geslacht, zijn gezondheidstoestand (geen beperking voor vooraf bestaande ziekten, chronische ziekten, handicap…). Geen enkele aangesloten persoon kan worden uitgesloten omwille van zijn leeftijd of gezondheidstoestand en de waarborg dekt eveneens de toestand die voorafgaand aan de aansluiting bestond. De bijdragen tot die dienst zijn forfaitair en er mag geen segmentering  gebeuren. Echter is een premieonderscheid toegestaan op basis van de gezinssamenstelling. Anderzijds kan in het kader van de verplichte aanvullende verzekering, de waarborg hospitalisatie gewijzigd worden door de algemene vergadering van het ziekenfonds na toestemming door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. In concreto betekent dit dat de bijdrage en de waarborgen door het ziekenfonds van jaar tot jaar kunnen gewijzigd worden. 

  De facultatieve hospitalisatiedienst wordt niet langer beheerd door het ziekenfonds zelf maar door een maatschappij van onderlinge bijstand opgericht door het ziekenfonds dat deze dienst aanbiedt of waarvan zij deel uitmaakt. Deze burgerlijke vennootschap wordt ongeveer aan dezelfde regels onderworpen als de hospitalisatieverzekeraars uit de private sector. Inderdaad, de wet van 6 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering beoogt de Belgische wetgeving te harmoniseren en de private verzekeraar en de ziekenfondsen gelijk te behandelen. Toch blijven de maatschappijen van onderlinge bijstand en de private verzekeraars op enkele plaatsen verschillen. Vooreerst streven zij geen winstoogmerk na maar een oogmerk van solidariteit en vervolgens kunnen slechts de leden die aangesloten zijn bij het verbonden ziekenfonds bij deze maatschappij aansluiten. Let dus op! Wanneer u wijzigt van ziekenfonds zou u er toe kunnen verplicht worden om ook te wijzigen van maatschappij van onderlinge bijstand. De waarborg is dus niet noodzakelijk levenslang. 

  Neem inlichtingen. Vergelijk de waarborgen (de dekking), hun duur in de tijd en de gevraagde premies of bijdragen. 
  Laatst bijgewerkt
  12 mei 2023