Het kan gebeuren dat in de loop van de overeenkomst het risico, zoals het bij het sluiten van de overeenkomst werd aangegeven, wijzigt.

 • Bij een aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico moet de verzekeraar een lagere premie toekennen vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van de vermindering van het risico.

  Indien de verzekeringsnemer niet akkoord met de voorgestelde premie, kan hij de verzekeringsovereenkomst opzeggen.

 • Het risico kan echter ook verzwaard worden in de loop van de overeenkomst. Behalve voor levensverzekerings-, ziekteverzekerings-, of kredietverzekeringsovereenkomsten, moet de verzekeringsnemer in de loop van de overeenkomst elke nieuwe situatie of elke wijziging in een bestaande situatie aangeven die het risico dat een verzekerde gebeurtenis zou plaatsvinden, aanzienlijk en blijvend doet toenemen.   Met een voorbijgaande toestand wordt dus geen rekening gehouden.

Het is de plicht van de verzekeringnemer om deze verzwaring van het risico aan de verzekeraar mee te delen, al kan de verzekeraar ook op een andere wijze van het verzwaarde risico op de hoogte worden gebracht.

Let op: het is in het belang van de verzekeringnemer de verzekeraar correct in te lichten. Wanneer u bijvoorbeeld de verzekeraar BA Auto niet hebt ingelicht van het feit dat uw zoon het verzekerde voertuig regelmatig gebruikt. Hij is in praktijk de gewoonlijke bestuurder geworden. Voor de verzekeraar zal het risico verhoogd zijn. In geval van een ongeval, kan hij u dit verwijten, en, ervan uitgaande dat u met bedrieglijk opzet hebt gehandeld, de dekking weigeren (vb. bij een omniumverzekering), ofwel- ingeval van een verplichte verzekering (vb. de BA auto)- na het slachtoffer te hebben verzekerd- de kosten terugvorderen bij de verzekerde of de verzekeringsnemer. Bovendien kan dit ertoe leiden dat de verzekeraar de overeenkomst na een schadegeval zal opzeggen.

Wanneer er een schadegeval plaatsvindt, en de verzekeringsnemer heeft zijn informatieplicht met betrekking tot een risicowijziging niet vervuld, is de verzekeraar niet altijd gehouden tot het vervullen van zijn prestatie.

 • Wanneer het niet-meedelen niet aan de verzekeringnemer kan verweten worden, is de verzekeraar verplicht de overeengekomen prestatie uit te voeren;
 • Wanneer het niet-meedelen aan de verzekeringnemer kan verweten worden, is de verzekeraar slechts gehouden tot de prestatie, rekening houdend met de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer zou moeten hebben betalen indien de risicoverzwaring in aanmerking zou zijn genomen;
 • Indien de verzekeraar bewijst dat hij in geen enkel geval het verzwaarde risico zou hebben verzekerd, is zijn prestatie bij een schadegeval beperkt tot het terugbetalen van de som van alle reeds betaalde premies; 
 • Als de verzekeringsnemer op een bedrieglijke manier zou hebben gehandeld, kan de verzekeraar zijn dekking weigeren. De premies die vervallen zijn op het moment dat de verzekeraar van het bedrog kennis heeft gekregen, komen hem toe als schadevergoeding.

Bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen dient de verzekeraar zijn prestatie ten aanzien van de derde te leveren, en zal hij vervolgens een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekerde of de verzekeringnemer.

Wat gebeurt er concreet als een risicoverzwaring wordt meegedeeld?  
 • Als de verzwaring van het risico zou hebben bestaan op het ogenblik dat de verzekering werd afgesloten, en als de verzekeraar in dat geval de verzekering tegen andere voorwaarden zou hebben afgesloten, dient hij, binnen de maand dat hij kennis kreeg van deze risicoverzwaring, een wijziging van de overeenkomst voor te stellen die terugwerkt tot op de dag van de risicoverzwaring;
 • Indien de verzekeringsnemer het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst weigert, of indien de verzekeringnemer dit voorstel niet aanvaardt binnen de maand na ontvangst ervan, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen;
 • Indien de verzekeraar bewijst dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan hij de overeenkomst binnen dezelfde termijn opzeggen;
 • De verzekeraar die de overeenkomst niet opzegt binnen deze termijnen, en evenmin een wijziging van de overeenkomst voorstelt, kan zich niet meer beroepen op de verzwaring van het risico.
Laatst bijgewerkt
20 april 2022