Bij verzekeringen is de opzegging van de overeenkomst een uitgebreide materie: naast de gewone opzegging door een van de contractanten bestaan er talrijke bijzondere situaties waarin kan opgezegd worden. Denk in dit verband onder meer aan de opzegging

  • na schadegeval,
  • na wanbetaling,
  • als het risico verdwijnt,
  • bij gebreke aan een akkoord na wijziging van het risico,
  • na het betekenen van een prijsverhoging,

Hier behandelen we de gewone opzegging. Het gaat om de door een van de contractanten uitgedrukte wil om tegen de verjaardag van de verzekeringsovereenkomst, deze te beëindigen.

In principe bepaalt de wet dat de duur van de verzekeringsovereenkomst, behoudens uitzonderingen, niet langer mag zijn dan één jaar en dat deze overeenkomst telkens met een jaar stilzwijgend wordt verlengd.

Als u de overeenkomst niet stilzwijgend wenst te verlengen (met andere woorden, als u de verzekeringsovereenkomst op de jaarlijkse vervaldag wil beëindigen), moet u uw verzekeraar minstens vier maanden voor de verjaardag  van de overeenkomst laten weten dat u zich verzet tegen de stilzwijgende verlenging ervan (art. 85, § 1, Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen). 

Hoe? Dat moet gebeuren op een van de volgende wijzen: 

  • bij een aangetekende zending,
  • bij deurwaardersexploot of
  • door de afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs (art. 84, § 1, Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen). 

De overeenkomst wordt dan beëindigd op de vervaldag. Niettemin moet de verzekeraar dekking verlenen voor de schadegevallen die zich voordoen in de periode tussen de verzending, de betekening of de afgifte van de opzegging en de vervaldag van de overeenkomst.

Laatst bijgewerkt
23 augustus 2022