Bescherming van slachtoffers en rechthebbenden

In hun streven naar een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor de verzekeringnemers, de verzekerden en de slachtoffers van de verzekerde schadegevallen, hebben, de verzekeringsondernemingen binnen de beroepsvereniging Assuralia, een aantal gedragsregels afgesproken. Sommige gedragsregels zijn van algemene aard en betreffen de werking van een verzekeringsonderneming, de verhouding met de tussenpersonen, de reclame en de wijze waarop de schaderegeling zal gebeuren. Andere gedragsregels zijn takgebonden en betreffen specifieke verzekeringsproducten zoals de levensverzekering of de rechtsbijstandsverzekering.

Deze gedragsregels zijn gepubliceerd en kunnen door eenieder geraadpleegd worden op de website van Assuralia.

Indien een partij die betrokken is bij het sluiten of de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst of bij de afwikkeling van een schadegeval, de mening is toegedaan dat een verzekeringsonderneming deze regels niet eerbiedigt, dan kan zij klacht neerleggen, vooreerst bij de interne Ombudsdienst van de betrokken onderneming en indien nodig, bij de Ombudsman der Verzekeringen.

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
11 juli 2022