Table of Contents

  Bij een schuldsaldoverzekering, als waarborg van een hypothecaire lening voor de bouw, aankoop of de verbouwing van de eigen en enige gezinswoning gelden specifieke regels. Deze regels zijn ook van toepassing bij het aangaan van een hypothecair krediet door een persoon die al een andere woning bezit:

  • hetzij in naakte eigendom als gevolg van een erfenis of van een schenking door een natuurlijk persoon,
  • hetzij in volle eigendom, maar de persoon verbindt er zich toe die woning of de rechten erop over te dragen binnen een termijn van twee jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst,
  • hetzij in vruchtgebruik-eigendom, maar de persoon verbindt er zich toe die woning of de rechten erop over te dragen binnen een termijn van twee jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.

  Informatieverplichting

  De verzekeraar moet volgende inlichtingen geven (art. 213 wet 04.04.2014)

  • prijs:

   De verzekeraar moet de premie verdelen tussen enerzijds de basispremie en anderzijds de eventuele bijpremie. Een bijpremie houdt rekening met een verhoogd overlijdensrisico omwille van uw gezondheidstoestand.

  • motivatie:

   De verzekeraar die beslist de verzekering te weigeren of de toekenning ervan uit te stellen, bepaalde risico's van de dekking uit te sluiten of een bijpremie aan te rekenen, moet de redenen meedelen waarop hij zijn beslissingen steunt.

  • transparantie:

   De verzekeraar moet ook in zijn brief meedelen dat u, rechtstreeks of via een arts naar keuze, schriftelijk contact kunt opnemen met de arts van de verzekeraar, om te vernemen op welke medische gronden de verzekeraar zijn beslissingen heeft gesteund.

  • instanties waarop beroep kan worden gedaan ingeval van een weigering of hoge bijpremie:

   In zijn brief moet de verzekeraar ook vermelden dat er een Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering bestaat en hij moet ook meedelen of de voorgestelde premie in aanmerking komt voor de toepassing van het solidariteitsmechanisme door de Compensatiekas.

  Bent u het niet eens met de bijpremie?

  Als u vindt dat de bijpremie die voor de schuldsaldoverzekering gevraagd wordt veel te hoog is, dan heeft u verschillende mogelijkheden om op te treden.

  Eerst en vooral: klop aan bij verschillende verzekeraars om een aanbod te verkrijgen, zodat u kunt vergelijken. Dat kunt u zelf doen, ofwel via een verzekeringstussenpersoon.

  Herverzekeraar

  Wanneer u niet akkoord gaat met de premie die u wordt voorgesteld, kunt u dat eveneens laten weten aan uw verzekeraar. Hij is dan verplicht om zich tot zijn herverzekeraar te richten die uw dossier opnieuw onderzoekt.

  Als de herverzekeraar het bedrag van de premie naar beneden toe herziet, moet de verzekeraar, als hij beslist om de overeenkomst met u af te sluiten, de lagere bijpremie toepassen die door de herverzekeraar wordt voorgesteld.

  Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering

  Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering moet nagaan of de voorgestelde bijpremie of de geweigerde schuldsaldoverzekering medisch of verzekeringstechnisch verantwoord zijn.

  De tussenkomst van het opvolgingsbureau is gratis.

  Wanneer aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan, doet het opvolgingsbureau binnen een termijn van 15 werkdagen een bindend voorstel: als de verzekeraar beslist om de overeenkomst te sluiten, moet hij het voorstel van het opvolgingsbureau voor de tarifering volgen.

  Compensatiekas

  De Compensatiekas is een vzw samengesteld uit verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen. Ze kadert in een solidariteitsmechanisme waarin voorzien werd om personen die een aanzienlijke bijpremie moeten betalen toch de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de schuldsaldoverzekering.

  Ze komt financieel tussen wanneer de gevraagde bijpremie meer dan 125 % van de basispremie bedraagt, maar met een maximum van 800 % van de basispremie.

  U hoeft geen aanvraag bij de Compensatiekas in te dienen. De verzekeringsmaatschappij ontvangt het bedrag rechtstreeks van de Compensatiekas.

  Laatst bijgewerkt
  14 juni 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Financiële diensten

   Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet en Hypothecair Krediet