Table of Contents

  Bij een schuldsaldoverzekering, als waarborg van een hypothecaire lening voor de bouw, aankoop of de verbouwing van de eigen en enige gezinswoning gelden specifieke regels. Deze regels zijn ook van toepassing bij het aangaan van een hypothecair krediet door een persoon die al een andere woning bezit:

  • hetzij in naakte eigendom als gevolg van een erfenis of van een schenking door een natuurlijk persoon,
  • hetzij in volle eigendom, maar de persoon verbindt er zich toe die woning of de rechten erop over te dragen binnen een termijn van twee jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst,
  • hetzij in vruchtgebruik-eigendom, maar de persoon verbindt er zich toe die woning of de rechten erop over te dragen binnen een termijn van twee jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.

  Informatieverplichting

  De verzekeraar moet volgende inlichtingen geven (art. 213 wet 04.04.2014)

  • prijs:

   De verzekeraar moet de premie verdelen tussen enerzijds de basispremie en anderzijds de eventuele bijpremie. Een bijpremie houdt rekening met een verhoogd overlijdensrisico omwille van uw gezondheidstoestand.

  • motivatie:

   De verzekeraar die beslist de verzekering te weigeren of de toekenning ervan uit te stellen, bepaalde risico's van de dekking uit te sluiten of een bijpremie aan te rekenen, moet de redenen meedelen waarop hij zijn beslissingen steunt.

  • transparantie:

   De verzekeraar moet ook in zijn brief meedelen dat u, rechtstreeks of via een arts naar keuze, schriftelijk contact kunt opnemen met de arts van de verzekeraar, om te vernemen op welke medische gronden de verzekeraar zijn beslissingen heeft gesteund.

  • instanties waarop beroep kan worden gedaan ingeval van een weigering of hoge bijpremie:

   In zijn brief moet de verzekeraar ook vermelden dat er een Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering bestaat en hij moet ook meedelen of de voorgestelde premie in aanmerking komt voor de toepassing van het solidariteitsmechanisme door de Compensatiekas.

  Het “recht om vergeten te worden” ingeval van bepaalde aandoeningen

  Opgelet! Wanneer u een schuldsaldoverzekering afsluit, bent u verplicht uw medische voorgeschiedenis mee te delen (artikel 61 wet 04.04.2014).

  Indien u heeft geleden aan een ernstige aandoening of u bent getroffen door een chronische ziekte, dan moet u dat aan de verzekeraar melden. Bij de risicobeoordeling, is het de verzekeraar echter verboden om na een bepaalde termijn rekening te houden met die aandoening.

  Om welke contracten gaat het?

  De schuldsaldoverzekeringen:

  • om de terugbetaling van een hypothecaire lening voor een eigen woning te waarborgen (artikel 224 wet 04.04.2014),
  • om de terugbetaling van een bedrijfskrediet te waarborgen.

  Om welke aandoeningen gaat het?

  Kanker:

  • Voor overeenkomsten afgesloten tussen 1 februari 2020 en 26 november 2022, mag de verzekeraar bij de risicobeoordeling geen rekening meer houden met de diagnose kanker, na tien jaar vanaf de datum van beëindiging van de succesvolle behandeling en bij ontstentenis van een terugval binnen die periode. Hij kan daarom geen verzekering weigeren of een bijkomende premie opleggen vanwege die aandoening. (artikel 61/2 wet 04.04.2014)
  • Voor contracten afgesloten vanaf 27 november 2022, is deze termijn verkort
   • tot acht jaar,
   • tot vijf jaar voor personen bij wie de diagnose voor de leeftijd van 21 jaar werd gesteld,
  • Voor bepaalde soorten kanker is de standaardtermijn nog verkort. De lijst van de kankers waarvoor de termijn is verkort, vindt u in bijlage N1 van het koninklijk besluit van 26 mei 2019.

  Chronische ziektes 

  • De verzekeraar mag, indien u lijdt aan een van de chronische ziekten die vermeld staan in het referentierooster (bijlage N2 van het koninklijk besluit van 26 mei 2019) en volgens de voorwaarden die daarin zijn vastgelegd, de verzekering niet weigeren, noch u een bijkomende premie (ofwel enkel een geplafonneerde bijkomende premie) opleggen omwille van die aandoening.

  Bent u het niet eens met de bijpremie?

  Als u vindt dat de bijpremie die voor de schuldsaldoverzekering gevraagd wordt veel te hoog is, dan heeft u verschillende mogelijkheden om op te treden.

  Eerst en vooral: klop aan bij verschillende verzekeraars om een aanbod te verkrijgen, zodat u kunt vergelijken. Dat kunt u zelf doen, ofwel via een verzekeringstussenpersoon.

  Herverzekeraar

  Wanneer u niet akkoord gaat met de premie die u wordt voorgesteld, kunt u dat eveneens laten weten aan uw verzekeraar. Hij is dan verplicht om zich tot zijn herverzekeraar te richten die uw dossier opnieuw onderzoekt.

  Als de herverzekeraar het bedrag van de premie naar beneden toe herziet, moet de verzekeraar, als hij beslist om de overeenkomst met u af te sluiten, de lagere bijpremie toepassen die door de herverzekeraar wordt voorgesteld.

  Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering

  Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering moet nagaan of de voorgestelde bijpremie of de geweigerde schuldsaldoverzekering medisch of verzekeringstechnisch verantwoord zijn.

  De tussenkomst van het opvolgingsbureau is gratis.

  Wanneer aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan, doet het opvolgingsbureau binnen een termijn van 15 werkdagen een bindend voorstel: als de verzekeraar beslist om de overeenkomst te sluiten, moet hij het voorstel van het opvolgingsbureau voor de tarifering volgen.

  Compensatiekas

  De Compensatiekas is een vzw samengesteld uit verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen. Ze kadert in een solidariteitsmechanisme waarin voorzien werd om personen die een aanzienlijke bijpremie moeten betalen toch de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de schuldsaldoverzekering.

  Ze komt financieel tussen wanneer de gevraagde bijpremie meer dan 125 % van de basispremie bedraagt, maar met een maximum van 800 % van de basispremie.

  U hoeft geen aanvraag bij de Compensatiekas in te dienen. De verzekeringsmaatschappij ontvangt het bedrag rechtstreeks van de Compensatiekas.

  Laatst bijgewerkt
  12 mei 2023