Table of Contents

  Personen met een verhoogd gezondheidsrisico ondervinden vaak problemen bij het aangaan van een schuldsaldoverzekering of een verzekering arbeidsongeschiktheid.

  Het recht om vergeten te worden beoogt de verzekeraar te verplichten om dat gezondheidsprobleem volledig of in bepaalde mate te “vergeten” en zo de toegang tot de verzekering te vergemakkelijken.

  Wat is het “recht om vergeten te worden”?

  Het recht om vergeten te worden is gebaseerd op een dubbel principe:

  • u deelt altijd uw gezondheidstoestand (uw aandoeningen) met uw verzekeraar zonder iets te verbergen (belang van de aangifte van het risico)

  maar

  • uw verzekeraar mag daar alleen rekening mee houden binnen bepaalde grenzen op basis van de wettelijke of regelgevende bepalingen.

  Uw verzekeraar mag deze aandoening evenwel niet uitsluiten van de verzekeringsovereenkomst of de verzekering weigeren vanwege deze aandoening.

  Concreet omvat het recht om vergeten te worden de volgende elementen:

  “Vergeten” van kankeraandoeningen na een standaardtermijn van 8 of 5 jaar

  Als u kanker hebt gehad, moet u dat altijd spontaan melden aan uw verzekeraar wanneer u een verzekering aanvraagt.

  Als uw behandeling echter 8 jaar geleden werd beëindigd en er geen herval was, mag de verzekeraar geen rekening houden met uw voorgeschiedenis van kanker bij de beoordeling van uw aanvraag. Uw kankeraandoening mag geen reden zijn voor de verzekeraar om een aanvullende premie toe te passen of om te weigeren u te verzekeren.

  De termijn begint te lopen vanaf het einde van de behandeling. De chirurgische behandeling, radiotherapie en/of chemotherapie moet volledig beëindigd zijn en u mag geen nood meer hebben aan aanvullende behandelingen (met uitzondering van een eventuele hormoonbehandeling). U mag evenmin een herval hebben meegemaakt sinds het einde van de behandeling.

  Als u jonger was dan 21 jaar op het moment dat uw kanker werd gediagnosticeerd, bedraagt de termijn slechts 5 jaar.

  De verzekeraar mag deze kankeraandoening niet uitsluiten van de verzekeringsovereenkomst en mag de verzekering niet weigeren vanwege die kankeraandoening.

  Andere termijnen voor bepaalde kankeraandoeningen

  Andere gunstigere termijnen zijn van toepassing voor specifieke vormen van kanker. Het gaat om een limitatieve lijst van kankeraandoeningen die u terugvindt in bijlage 1 van het referentierooster waarvoor de termijn werd beperkt.

  Concreet is het verboden voor de verzekeraar om, na het verstrijken van de termijn vermeld in het referentierooster, rekening te houden met die kankeraandoeningen bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand. Na die termijn mag de kanker niet langer aanleiding geven tot een aanvullende premie, een uitsluiting of een weigering.

  Er mogen natuurlijk geen andere aandoeningen of risicofactoren zijn die uw levensverwachting negatief kunnen beïnvloeden.

  Beperkte aanvullende premie voor bepaalde chronische aandoeningen

  Voor bepaalde chronische aandoeningen wordt in bijlage 2 van het referentierooster het maximale bedrag van de aanvullende premie vastgelegd. De maximale aanvullende premie varieert naargelang de aandoening en is in de meeste gevallen alleen van toepassing vanaf een bepaalde termijn na de diagnose of de behandeling.

  Concreet wordt voor de chronische ziekten in het referentierooster bepaald na welke termijnen en volgens welke modaliteiten:

  • de verzekeringsonderneming geen enkele aanvullende premie of uitsluiting mag opleggen, en niet mag weigeren om de overeenkomst af te sluiten vanwege die aandoening;
  • de verzekeringsonderneming een aanvullende premie mag opleggen vanwege die aandoening. De maximale aanvullende premie is vastgelegd in het referentierooster.

  De beperkte aanvullende premie is uiteraard slechts van toepassing wanneer er geen andere aandoeningen of risicofactoren zijn die mogelijks een negatieve impact hebben op uw levensverwachting.

  Recht om vergeten te worden en de schuldsaldoverzekering (SSV)

  De schuldsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering. Ze wordt doorgaans afgesloten bij de lening van grote bedragen, bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet. Ze betaalt het kredietsaldo terug als u zou overlijden voordat u het volledige krediet hebt terugbetaald. Ze beschermt uw kredietverstrekker door hem terug te betalen maar beschermt ook het erfgoed van uw naasten, die niet zullen moeten instaan voor de terugbetaling van uw kredietsaldo.

  Een eerste reglementering (artikel 212 en volgende van de wet betreffende de verzekeringen) beoogt een gemakkelijkere toegang tot een schuldsaldoverzekering voor personen met gezondheidsproblemen wanneer zij een woonkrediet aangaan.

  Deze reglementering wordt aangevuld door de invoering van het recht om vergeten te worden voor de schuldsaldoverzekering (cf. artikel 61/1 tot en met 61/7 van de wet betreffende de verzekeringen). Deze aanvullende maatregelen moet toelaten om de schuldsaldoverzekering nog toegankelijker te maken voor personen die sinds enige tijd genezen zijn van kanker of die lijden aan een duidelijk vastgestelde chronische ziekte die onder controle is.

  Praktisch

  • Kankeraandoeningen mogen vanaf het verstrijken van een termijn van acht jaar na het einde van een geslaagde behandeling en zonder terugval binnen die termijn - of vijf jaar voor personen die jonger dan 21 jaar zijn op het moment dat de kankeraandoening werd gediagnosticeerd - niet langer in overweging worden genomen door de verzekeraar. De verzekeraar mag deze kankeraandoening niet uitsluiten van de verzekeringsovereenkomst en mag de verzekering niet weigeren vanwege deze kankeraandoening.

  Een referentierooster (bijlage 1) met kortere termijnen voor bepaalde vormen van kanker vult die maatregel aan. Na de termijn vermeld in het referentierooster mag de verzekeraar geen rekening houden met die aandoeningen bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand;

  • Voor chronische ziektes die in het referentierooster (bijlage 2) zijn opgenomen en volgens de daarin vermelde voorwaarden, mogen de verzekeraars de geen verzekering weigeren en geen aanvullende premie opleggen. Zij mogen u alleen een geplafonneerde aanvullende premie opleggen, vanwege die aandoening.

  U vindt meer informatie over dit onderwerp via de pagina Toegangsbevorderende maatregelen tot de schuldsaldoverzekering .

  Recht om vergeten te worden en de verzekering gewaarborgd inkomen

  De verzekering gewaarborgd inkomen, ook de verzekering arbeidsongeschiktheid genoemd (artikel 201,§ 1, 2° van de wet betreffende de verzekeringen) is een verzekering die het inkomensverlies bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (ziekte of ongeval) compenseert.

  Praktisch

  • Kankeraandoeningen mogen vanaf het verstrijken van een termijn van acht jaar na het einde van een geslaagde behandeling en zonder terugval binnen die termijn - of vijf jaar voor personen die jonger dan 21 jaar zijn op het moment dat de kankeraandoening werd gediagnosticeerd - niet langer in overweging worden genomen door de verzekeraar.
  • Voor zowel kankeraandoeningen als chronische ziekten zal een referentierooster de maatregel aanvullen met het oog op het vastleggen van kortere termijnen voor bepaalde vormen van kanker (bijlage 1) of onder bepaalde voorwaarden, een maximale aanvullende premie voor bepaalde chronische ziektes (bijlage 2).
  Laatst bijgewerkt
  16 mei 2023