Table of Contents

  Levensverzekering of overlijdensverzekering: de begunstigingsclausule “de nalatenschap” versus “wettelijke erfgenamen”

  De levens- of overlijdensverzekering is een aanbevolen polis als u uw erfgenamen niet wenst te belasten met schulden, als u extra geld wenst voor uw oude dag te garanderen, wenst te sparen voor toekomstige lasten of de verzorging van nabestaanden wenst te garanderen.

  De wet van 13 januari 2012 tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2012. De wet is bijgevolg in werking getreden op 3 maart 2012. De inhoud van dit artikel is hernomen in artikel 174 van de nieuwe wet van 4 april 2014.

  Voor de levensverzekeringsovereenkomsten die sinds die datum werden afgesloten en waarin de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden aangewezen zonder bij name te zijn vermeld, geldt, onder voorbehoud van tegenbewijs of andersluidend beding, artikel 110/1. Duidelijker gesteld, de verzekeringsprestatie is verschuldigd aan de nalatenschap van de verzekeringnemer.

  Voor de levensverzekeringen die voor 3 maart 2012 werden afgesloten en die de clausule “wettelijke erfgenamen” bevatten, kan de verzekeringnemer op initiatief van de verzekeraar tot 3 maart 2014 door middel van een bijvoegsel verklaren dat hij afziet van de toepassing van artikel 110/1. Indien een dergelijke verklaring niet wordt afgelegd voor 3 maart 2014, geldt artikel 110/1 ook voor deze verzekeringsovereenkomsten.

  Verzekeringnemers die zich willen informeren over de juiste draagwijdte van de begunstigingsclausule in een individuele levensverzekering vinden een korte en duidelijke brochure op de webstek van Assuralia.

  Geschillen en klachten

  www.ombudsman-insurance.be

  Laatst bijgewerkt
  12 mei 2023