Table of Contents

  Sinds 1 juli 2019 zijn bepaalde professionals in de bouwsector verplicht een verzekering af te sluiten ter dekking van hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, d.w.z. hun aansprakelijkheid voor de intellectuele prestaties die zij leveren in het kader van de bouwwerken.

  Voor welke bouwwerven is de verzekering verplicht?

  De verzekering is verplicht voor:

  • Alle bouwwerven, ongeacht de tussenkomst van een architect en het al dan niet hoofdzakelijk bestemd zijn van het gebouw voor bewoning;
  • Onroerend goed gelegen in België.

  Welke bouwactoren moeten zich verzekeren?  

  De actoren van de bouw die zich moeten verzekeren:

  • de architect;
  • de landmeter-expert;
  • de veiligheidscoördinator;
  • alle dienstverleners in de bouwsector, andere dan bouwpromotoren, die zich ertoe verbinden prestaties van hoofdzakelijk immateriële aard te verlenen met betrekking tot een onroerend werk. Hieronder vallen ook de beroepen waarbij ze hun beroepsaansprakelijkheid kunnen inroepen voor intellectuele prestaties die worden geleverd. Bijvoorbeeld: ingenieurs, studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken...), project managers, quantity surveyors, auditeurs en ook EPC-verslaggevers en energieauditeurs.

  U moet in concreto nagaan of de intellectuele prestaties kunnen leiden tot het inroepen van de beroepsaansprakelijkheid.

  Wat moet de verzekering dekken?

  De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de bouwactoren wegens de intellectuele prestaties die ze leveren, met uitzondering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

  Hoelang duurt de verzekeringsdekking ?

  Tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst dekt de verzekering de vorderingen tot vergoeding die werden ingesteld tegen de verzekerden en die betrekking hebben op schade die zich tijdens dezelfde looptijd heeft voorgedaan. 

  Gedurende 36 maanden na het einde van de verzekeringsovereenkomst blijven de vorderingen tot vergoeding gedekt als ze betrekking hebben op:

  1. schade die zich tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst heeft voorgedaan, indien bij het einde van de overeenkomst het risico niet door een andere verzekeringsonderneming is gedekt;
  2. daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van de overeenkomst zijn voorgevallen en bij de verzekeringsonderneming zijn aangegeven.

  Gedurende drie jaar vanaf de dag dat er een einde is gesteld aan de inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of landmeters-experten of vanaf de dag dat de dienstverlener in de bouwsector zijn activiteiten beëindigt, dekt de verzekering de aansprakelijkheid voor de vorderingen ingesteld binnen die termijn van drie jaar.

  Hoe kunt u controleren of de bouwactoren die op uw bouwwerf tussenkomen, verzekerd zijn?

  Alle contractuele documenten moeten vermelden:

  1. naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming;
  2. het nummer van het verzekeringscontract.

  Voor het begin van de werken moeten de aannemers en andere dienstverleners u en uw architect een attest bezorgen van tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. De architect moet daarop toezien.

  Op de werf moet elke bouwactor in het bezit zijn van het (de) attest(en) van zijn verzekeraar. Ze kunnen verzekerd zijn via een globale polis waarbij alle spelers die bij de bouw of renovatie betrokken zijn, zijn verzekerd onder dezelfde polis of via een individuele polis.

  Zowel de Orde van Architecten als de Federale raad van Landmeters-Experten verifiëren de verzekeringssituatie van de leden die zijn ingeschreven bij de Orde en/of de Raad.

  Laatste tips?

  U gaat bouwen, renoveren?

  Raadpleeg onze tips om een betrouwbare aannemer te vinden

  Bent u goed ver(her)zekerd voor uw project ?

  Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn en om bouwactoren te kiezen die ook goed verzekerd zijn! Uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon kan u helpen om te bepalen welke verzekeringen nuttig zijn voor uw project, zoals bijvoorbeeld de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR) en de verzekering “Rechtsbijstand”.

  Hij kan u ook informeren over de soms verplichte verzekeringen voor uw architect en uw aannemer(s).

  Ondervindt u problemen bij de werken, de opvolging van de werken?

  Vooraleer u de verzekeraar van uw eventueel aansprakelijke architect/aannemer/... contacteert : 

  1. Neem eerst contact op met de architect/aannemer zelf ;
  2. Ga na of de schade al niet gedekt wordt door een andere verzekering, zoals uw eigen brandverzekering. 
  Laatst bijgewerkt
  10 juli 2023