Table of Contents

  Strafrechtelijke en administratiefrechtelijke sancties

  Het niet naleven van de algemene regels bij niet-tijdige betaling (herinnering, ingebrekestelling, wachttermijn, begrenzing schadebedingen), maar ook de inbreuken bij de activiteit van minnelijke invordering (verplichte inschrijving, geen voorafgaande controle, verboden invorderingspraktijken) worden strafrechtelijk gesanctioneerd. Dat betekent dat de Algemene Directie Economische Inspectie inbreuken op die wetgeving kan opsporen en vaststellen, en er de nodige gevolgen aan kan verbinden.

  Daarnaast zijn administratiefrechtelijke sancties mogelijk: de Algemene Directie Economische reglementering kan de inschrijving van schuldinvorderaars schorsen of schrappen.

  Burgerrechtelijke sancties

  Naast de strafrechtelijke en administratiefrechtelijke sancties, zijn er burgerrechtelijke sancties.

  Als de onderneming de eerste gratis ingebrekestelling met wachttermijn van minimaal 14 kalenderdagen, en de begrenzing van de schadebedingen niet in acht neemt, dan is de consument vrijgesteld van betaling van dat schadebeding.

  De rechter kan daarnaast bevelen dat elke betaling verkregen in strijd met de algemene bepalingen bij niet-tijdige betaling (ingebrekestelling, schadebedingen), of in strijd met de principes bij de activiteit van minnelijke invordering (oneerlijke praktijken, niet-naleving van de nieuwe ingebrekestelling, geen inschrijving van een schuldinvorderaar)  wordt beschouwd als een geldige betaling door de consument aan de schuldeiser, en moet worden terugbetaald aan de consument door degene die de betaling heeft ontvangen.

  Als de minnelijke invordering van een schuld gaat om een volledig of gedeeltelijk onverschuldigd bedrag, bijvoorbeeld als de schuldinvorderaar bovenop het schadebeding een bijkomende vergoeding vraagt,  kan de rechter bevelen dat diegene die de betaling heeft ontvangen die bedragen moet terugbetalen aan de consument, vermeerderd met de verwijlinteresten vanaf de datum van betaling.

  Geschillen en klachten

  Voor inbreuken op bepalingen van boek XIX WER kunt u online een probleem signaleren via het Meldpunt van de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  5 september 2023