Doel

De staat van ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar ligt ten laste van de schuldenaar en wordt bij voorrang betaald (overeenkomstig artikel 1675/19, §2 van het Gerechtelijk Wetboek (onder oude nummering ook “artikel 1675/19, alinea 2 Gerechtelijk Wetboek” genoemd).

Het is voor de schuldbemiddelaar echter niet altijd mogelijk om zijn ereloon, kosten en emolumenten te doen betalen door de schuldenaar binnen een redelijke termijn, zelfs na de ten gelde making van eventuele goederen (voor zover een dergelijke realisatie een economisch voordeel inhoudt). Daarom werd destijds een begrotingsfonds, genaamd “Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast” opgericht.

Dit Fonds werd opgeheven door de programmawet II van 26 december 2015 (art. 25).Thans is de FOD Economie belast met het uitbetalen van het ereloon, onkosten en emolumenten van de schuldbemiddelaar overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De staat van erelonen, kosten en emolumenten van de schuldbemiddelaar ligt ten laste van de schuldenaar en wordt bij voorrang betaald. Slechts in subsidiaire orde, wanneer de rubriekrekening de bemiddelaar geen betaling binnen een redelijke termijn toestaat kan de FOD Economie worden geraadpleegd. Dit is inzonderheid het geval wanneer de rubriekrekening onvoldoende geprovisioneerd is of wanneer de bemiddelaar niet over de bedragen op de rubriekrekening kan beschikken, hetzij omdat deze

 1. moeten dienen ter betaling van het leefgeld van de bemiddelde of

 2. voorschotten zijn, terug te betalen aan het OCMW, of

 3. moeten dienen om noodzakelijke medische kosten voor de bemiddelde te dekken.

De voorwaarden volgens dewelke de schuldbemiddelaar tussenkomst kan vragen aan de FOD Economie staan in artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechter motiveert de beslissing en bepaalt, daar waar mogelijk, de mate waarin de FOD economie tussenkomt.

Voorwaarden tot tussenkomst

Het uitgangspunt van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen, luidt als volgt: de staat van erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar ligt ten laste van de schuldenaar en wordt bij voorrang betaald. De bemiddelaar moet daarom, vanaf de beslissing van toelating, een reserve aanleggen ter delging van zijn kosten.

De FOD Economie kan tussenkomen in de volgende gevallen:

 • Totale kwijtschelding van de schulden (artikel 1675/13 bis Gerechtelijk Wetboek)
  In geval van totale kwijtschelding van schulden legt de rechter de totale of gedeeltelijke onbetaalde honoraria van de schuldbemiddelaar ten laste van de FOD Economie (artikel 1675/19 Gerechtelijk Wetboek)

 • Gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden (artikel 1675/13 Gerechtelijk Wetboek)
  Indien de regeling voorziet in een kwijtschelding van schulden in kapitaal en enkel mits wordt gerechtvaardigd dat de verzoeker in de onmogelijkheid verkeert de honoraria binnen een redelijke termijn te betalen, kan de rechter de totale of gedeeltelijke onbetaalde honoraria van de schuldbemiddelaar ten laste leggen van de FOD Economie.

 • Als er geen kwijtschelding is
  Als de rubriekrekening onvoldoende geprovisioneerd is, en niet toestaat tegemoet te komen aan de kosten, erelonen en emolumenten van de schuldbemiddelaar binnen een redelijke termijn of als de schuldbemiddelaar niet kan beschikken over de bedragen aanwezig op de rubriekrekening (zie supra), dan kan de rechter hetzij, het bedrag bepalen dat ten laste ligt van de FOD Economie en de tussenkomst van laatstgenoemde afdoende motiveren, hetzij eenvoudigweg verwijzing maken naar artikel 1675/19 Gerechtelijk Wetboek.

Voor de bedragen die door de rechter niet ten laste konden worden gelegd van de FOD Economie, verschaft de bemiddelaar na toepassing van artikel 1675/19, §2 Gerechtelijk Wetboek, het bewijs van het onbetaald gebleven saldo en verstrekt elke inlichting die van aard is om de aanvraag tot betaling te staven (artikel 20§2 van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldregeling en de mogelijkheid tot de verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen).

Aanvraag

De aanvraag om tussenkomst vanwege de FOD Economie richt u aan:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Krediet en Schuldenlast
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Een enkel exemplaar van uw aangifte volstaat.

Om de behandeling van uw dossiers vlotter te laten verlopen, vraagt de bevoegde dienst van de FOD Economie om de naam van de persoon die onder collectieve schuldenregeling is geplaatst in het onderwerp van de aangifte te vermelden en in voorkomend geval alle nuttige informatie (verandering van rekeningnummer, adres,…). Vermeld ook het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de uitvoerbare titel werd afgeleverd.

Ter herinnering, het is eveneens mogelijk slechts één exemplaar van het bevel van tenuitvoerlegging van erelonen en kosten en emolumenten van de schuldbemiddelaar, over te maken.

Het Formulier
Aanvraag tot tussenkomst in de schuldbemiddelingskosten

downloaden (DOCX, 54.12 KB)

Wat de FOD Economie niet doet?

De FOD Economie

 • betaalt geen schulden van consumenten terug,

 • legt geen aanvraag voor collectieve schuldenregeling neer,

 • stelt zich niet in de plaats van een rechter,

 • komt niet tussen in de relaties tussen schuldbemiddelaar en personen in collectieve schuldenregeling.

Erelonen van de schuldbemiddelaars

De erelonen, kosten en emolumenten van de bemiddelaars zijn in beginsel niet hoger dan de bedragen voorzien in artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat “Het bedrag van de honoraria en de kosten van de schuldbemiddelaar mag per dossier niet hoger liggen dan 1.200 euro, tenzij de rechter er anders over beslist middels een bijzondere gemotiveerde beslissing".

Het koninklijk besluit van 18 december 1998 bepaalt de regels en tarieven met betrekking tot de vaststelling van de erelonen, emolumenten , kosten en forfaitaire vergoedingen van de schuldbemiddelaars.

Indexeringstabel van het ereloon van de schuldbemiddelaars op basis van artikel 5 het KB van 18 december 1998 (PDF, 82.28 KB) (versie 12/01/2022)

Laatst bijgewerkt
12 januari 2022