Table of Contents

  U moet eerst contact opnemen met uw kredietgever via een aangetekende brief.

  Als de kredietgever

  • u niet geantwoord heeft binnen de termijn van een maand na afgifte ter post van uw aangetekende brief
  • uw verzoek tot toekenning van betalingsfaciliteiten heeft geweigerd of

  • u een voorstel heeft gedaan dat u niet bevalt

  kunt u aan de vrederechter vragen om u betalingsfaciliteiten toe te kennen

  Het verzoek dat bij de vrederechter van uw woonplaats wordt ingediend, is een schriftelijk document dat ‘verzoekschrift’ wordt genoemd. Dit verzoekschrift moet in ieder geval het volgende vermelden:

  • de dag, de maand en het jaar
  • uw naam, voornaam en woonplaats én, indien nodig, de namen, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van uw wettelijke vertegenwoordigers

  • de namen, voornaam en woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, de verblijfplaats van de persoon aan wie uw verzoek is gericht of, als uw verzoek is gericht tegen een rechtspersoon, de vermelding van de maatschappelijke of administratieve zetel

  • het voorwerp en een beknopte uiteenzetting van uw argumenten (de zogenaamde ‘middelen’) voor het verzoek. Hierbij moet u uitleggen dat u een consumentenkredietovereenkomst hebt gesloten en dat u deze niet langer kunt terugbetalen
   Verder is het ook nuttig om hier de redenen voor uw moeilijkheden (overlijden, echtscheiding, ziekte, enz.) te vermelden, alsook uw gezinssituatie (gehuwd, kinderen ten laste, enz.), uw inkomen en uw lasten

  • een verklaring waarin u aangeeft dat er geen verzoek in verband met de overeenkomst waarop de door de vordering beoogde betalingsfaciliteiten betrekking hebben, aanhangig werd gemaakt bij de feitenrechter
  • uw handtekening of die van uw advocaat

  De vordering wordt in evenveel exemplaren ingediend als er partijen in de zaak zijn. Als uw verzoek dus maar betrekking heeft op één kredietgever, dan is een vordering in twee exemplaren voldoende.

  Verder moet u bij elk exemplaar van het verzoekschrift ook een kopie van de kredietovereenkomst voegen, die het onderwerp vormt van uw verzoek tot betalingsfaciliteiten.

  Daarnaast is het eveneens nuttig om alle stukken ter staving van uw aanvraag bij te voegen. Als uw moeilijkheden te wijten zijn aan het feit dat u uw baan verloren bent, is het nuttig om een kopie van uw inschrijving als werkzoekende bij uw verzoekschrift te voegen, alsook een document dat het bedrag vermeldt van de werkloosheidsuitkeringen die u ontvangt of zult ontvangen.

  De griffier van de vrederechter zal alle personen die betrokken zijn bij uw verzoek om betalingsfaciliteiten, d.w.z. in principe u en de kredietgever, uitnodigen voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting licht u uw verzoek aan de rechter toe. De andere uitgenodigde partijen zullen vervolgens eveneens hun standpunt kenbaar maken. Na alle partijen gehoord te hebben, velt de vrederechter dan een vonnis waarin hij de betalingsfaciliteiten toekent of weigert. De griffier van de vrederechter bezorgt dit vonnis ook aan de Nationale Bank van België.

  Voor deze hele procedure is het niet verplicht om een beroep te doen op een advocaat. Als uw inkomsten laag zijn, kunt u zich gratis laten bijstaan door een advocaat (die over het algemeen ‘pro-Deoadvocaat’ wordt genoemd).

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018