Table of Contents

  Om de activiteit minnelijke invordering van schulden ten aanzien van consumenten uit te kunnen oefenen moet men zijn ingeschreven bij de FOD Economie. Hiertoe beantwoordt men aan een aantal voorwaarden (bijv. op het vlak van het bewijs van goed gedrag en zeden, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een derdenrekening). Dergelijke inschrijving betekent echter niet noodzakelijk dat de persoon in kwestie geen inbreuken op de wet zou plegen. Indien er inbreuken worden vastgesteld, kan deze inschrijving wel geschrapt of geschorst worden.

  Wie?

  Elke handelsvennootschap, vzw of natuurlijk persoon die de activiteit minnelijke invordering van schulden ten aanzien van consumenten uitoefent.

  Naast incassobureaus moeten, bijvoorbeeld, ook vzw’s die aan minnelijke schuldinvordering doen voor rekening van hun leden, zijn ingeschreven.

  Ook buitenlandse incassobureaus die schulden innen bij consumenten die hun gewone verblijfplaats in België hebben, zijn onderworpen aan de Belgische incassowet en moeten zijn ingeschreven.

  Advocaten, gerechtelijk mandatarissen (bijv. gerechtsdeurwaarders) en ministeriële ambtenaren zijn uitgesloten van deze verplichting tot inschrijving. Zij moeten wel andere bepalingen van de betreffende wet naleven, bijvoorbeeld, het verbod op bepaalde gedragingen of praktijken. Advocaten en gerechtsdeurwaarders staan echter niet onder toezicht van de FOD Economie maar van, respectievelijk de Orde van Advocaten en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België.

  Lijst van de personen die ingeschreven zijn als schuldinvorderaar (PDF, 631.73 KB)

  Sancties

  Naast de strafrechtelijke sanctie (boetes), geldt dat de schuldinvorderaar die niet beantwoordt aan de wettelijke verplichting tot inschrijving de betalingen die de consument aan hem gedaan heeft moet terugstorten. Deze betalingen worden bovendien ook als geldig beschouwd ten aanzien van de schuldeiser die de opdracht gaf aan deze schuldinvorderaar. M.a.w., de door de consument aan de schuldinvorderaar gedane betalingen krijgt hij in dit geval niet alleen terug, hij moet ze ook niet meer verrichten ten aanzien van de schuldeiser.

  Inschrijvingsprocedure

  • Indien het gaat om een rechtspersoon, moet die zijn opgericht in de vorm van een handelsvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk. Verder moet men zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  • Er moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten worden, tenzij één van de volgende personen de beroepsaansprakelijkheid van de aanvrager dekt: 1° de schuldeiser of een andere schuldinvorderaar waarvoor of in naam waarvan hij optreedt; 2° een overeenkomstig artikel 5 van de wet van 6 maart 1964 tot organisatie van de Middenstand erkende beroepsfederatie of een in artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen bedoelde beroepsvereniging waarvan de schuldinvorderaar lid is. Artikelen 2, § 2, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 beschrijven aan welke voorwaarden deze verzekering moet beantwoorden.
  • Er moet een derdenrekening geopend worden waarbij de ontvangen en door te storten fondsen duidelijk gescheiden worden van het patrimonium van de aanvrager.
  • Een inschrijvingsformulier (te downloaden in pdf formaat) – hetzij voor een rechtspersoon hetzij voor een natuurlijke persoon – dient te worden ingevuld, ondertekend en gedateerd, en per post te worden verstuurd naar de dienst Krediet en Schuldenlast.

  Model 3si (PDF, 45.58 KB) (natuurlijk persoon):

  Model 4SI (PDF, 46.33 KB) (rechtspersoon):

  Samen met het inschrijvingsformulier moeten volgende twee originele documenten worden toegevoegd:

  • Een attest dat uitgaat van de verzekeringsonderneming, waarbij wordt aangetoond dat er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd gesloten, hetzij door de aanvrager, hetzij door een van de personen die de beroepsaansprakelijkheid dekt van de aanvrager, waarbij vermeld wordt dat de verzekeringsovereenkomst aan de wettelijke voorwaarden voldoet en dat de verzekeringspremie werd betaald;
  • Een bewijs van goed gedrag en zeden bestemd voor een openbaar bestuur (maximaal 2 maanden oud).

  Geschillen en klachten

  Voor klachten over het niet naleven van de inschrijvingsvereisten kan men online een probleem signaleren.

  Laatst bijgewerkt
  18 januari 2018