Table of Contents

  De kredietgever en de kredietbemiddelaar zijn sinds 1 december 2010 verplicht om voor het consumentenkrediet inlichtingen te geven aan de hand van een formulier dat alle kenmerken en financiële gegevens van de aangeboden kredietovereenkomst moet bevatten. Dit formulier wordt “Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet” of ook nog “SECCI” genoemd.

  Dit informatiedocument moet de consument toelaten om gemakkelijker verschillende kredietovereenkomsten van verschillende kredietgevers uit verschillende Europese lidstaten met elkaar te vergelijken, zowel wat het soort krediet betreft als de prijs (uitgedrukt in een jaarlijks kostenpercentage of JKP). Het SECCI-formulier moet opgemaakt worden op basis van de door de consument kenbaar gemaakte voorkeur en informatie. De indeling van het document, de volgorde van de rubrieken en de opmaak is bij wet geregeld. Er is geen verplichting meer tot het overhandigen van een prospectus (meer algemene informatie), maar de kredietgever of de kredietbemiddelaar kan dit nog doen op vrijwillige basis.

  Waar en wanneer?

  De consument moet het SECCI-formulier gratis en op eerste vraag kunnen ontvangen en meenemen, zowel bij de kredietgever als bij de kredietbemiddelaar (vb. een autodealer, kredietmakelaar, winkel, grootwarenhuis, …). Het formulier moet “te gelegener tijd” worden overhandigd vooraleer de consument gebonden zou zijn door een kredietovereenkomst. M.a.w., kredietgever en kredietbemiddelaar moeten de consument de gelegenheid geven om te kunnen vergelijken met andere financiële dienstverleners en kunnen niet eisen dat de kredietovereenkomst onmiddellijk wordt ondertekend. 

  Vermeldingen

  De vermeldingen opgenomen in het SECCI-formulier zijn bijna gelijklopend met de vermeldingen op te nemen in de kredietovereenkomst. Er wordt wel een onderscheid gemaakt volgens kredietsoort. 

  De beschrijving van de kredietsoort  gaat verder dan een eenvoudige vermelding van de wettelijk voorziene benaming van sommige kredietovereenkomsten. Voor een bepaalde kredietvorm kunnen er immers verschillende financiële constructies bestaan, die dan ook nader beschreven moeten worden.

  Een kredietopening bijvoorbeeld, kan in de praktijk betrekking hebben op een geoorloofde debetstand op een rekening, een “revolving of wentelkrediet”,  een goederenkrediet, een kredietopening gesloten op afstand, enz.

  Een bijzondere constructie van een lening of verkoop op afbetaling is bijvoorbeeld het “ballooncontract” waarbij er, naast een eventueel voorschot, een relatief grote laatste betaling gedaan moet worden, terwijl er gedurende de duur van het contract slechts relatief kleine maandelijkse betalingen gevraagd worden. Dit komt vooral in de autosector voor, waarbij op het einde van het contract de consument de keuze heeft uit:

  • de eenmalige betaling van de restwaarde, met behoud van de wagen; of
  • teruggave van de auto waarmee de restwaarde afbetaald wordt; of
  • teruggave van de auto waarmee de restwaarde afbetaald wordt en verkrijging van een nieuwe auto die eveneens op afbetaling kan worden gekocht met een nieuw kredietcontract volgens dezelfde formule. Wanneer de opbrengst van de oude auto groter is dan de overeengekomen restwaarde, dekt het verschil de eerste betaling(en) van het nieuwe kredietcontract.

  Het is in dit geval eveneens mogelijk (het mag geen verplichting zijn) om het laatste termijnbedrag te laten herfinancieren door een nieuw kredietcontract, op voorwaarde dat het totaal der betalingstermijnen van beide kredietovereenkomsten de wettelijk toegelaten maximale terugbetalingstermijn niet overschrijdt.

  Voorwaarden tot kredietopneming zijn bijvoorbeeld:

  De verplichting om facturen voor te leggen alvorens krediet te kunnen opnemen; de verplichting om zich omnium te verzekeren voor de gefinancierde wagen bij een willekeurige verzekeraar; de verplichting om de gevraagde zekerheden ook daadwerkelijk ter beschikking te stellen.

  Geschillen en klachten

  U kunt online een probleem signaleren.

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2018