Table of Contents

  • de borgstellingsovereenkomst moet van de kredietovereenkomst gescheiden zijn. Dit laat toe om de aandacht van de borg op de ernst van zijn verbintenis te vestigen;
  • de borgstellingsovereenkomst moet meerdere precieze vermeldingen bevatten:
   • de looptijd van de kredietovereenkomst en ;
   • de duur van de waarborg die niet meer dan 5 jaar mag bedragen als de kredietovereenkomst een onbepaalde duur heeft. Een verlenging is slechts mogelijk voor zover de persoon die zich borg stelt hiermee akkoord gaat;
   • Het bedrag van de waarborg moet eveneens gepreciseerd worden;
  • de borg moet met de hand de volgende vermelding schrijven: “door mij borg te stellen voor … voor de som beperkt tot… (in cijfers) als dekking voor de betaling van de hoofdsom en interesten voor een duur van…, verbind ik mij ertoe aan de schuldeiser van… de verschuldigde sommen terug te betalen op mijn goederen en inkomsten, indien en in de mate dat… er niet zelf aan heeft voldaan”;
  • de beperking van de interesten die betaald moeten worden door de borgsteller:
   de interesten die de borg moet betalen mogen niet meer bedragen dan 50 % van de hoofdsom;
  • als bij het sluiten van de borgstellingsovereenkomst het bedrag van de verbintenis duidelijk niet in verhouding staat met de roerende en onroerende goederen en de inkomsten van de borg, is de overeenkomst nietig.

  Als de persoon wiens verbintenis gewaarborgd werd,

  • failliet wordt verklaard of
  • tot een procedure collectieve schuldenregeling werd toegelaten

  dan kunnen de personen die kosteloos, d.w.z. zonder enig economisch voordeel voor zichzelf, een waarborg hebben gegeven (bv. een kosteloze borg), vragen om hiervan geheel of gedeeltelijk bevrijd te worden.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018