Uw kredietcontract eindigt:

 • Op het voorziene einde van de kredietovereenkomst, op voorwaarde dat u alles hebt terugbetaald zoals overeengekomen in de kredietovereenkomst.
 • Als u het krediet in een keer volledig terugbetaalt voor het voorziene einde van de overeenkomst
 • Bij een kredietovereenkomst van onbepaalde duur, meestal een kredietopening:
  • Als u de overeenkomst opzegt
   • met een aangetekende brief of zoals in het contract staat
   • onmiddellijk, of als er een opzegtermijn in het contract staat, na die opzegtermijn, die niet langer dan een maand mag zijn

   U kunt hiervoor een modelbrief gebruiken
    

  • Als de kredietgever de overeenkomst opzegt
   • Op voorwaarde dat die mogelijkheid in het contract staat
   • Met een aangetekende brief of zoals in het contract staat
   • Met een opzegtermijn die in het contract staat, en minstens 2 maanden

Wanneer en hoe de kredietovereenkomst eindigt moet in het kredietcontract staan.

Opeisbaarheid

Let op als u, bijvoorbeeld, 2 maandelijkse bedragen niet volledig betaald hebt op de vervaldag. De kredietgever kan dan het volledige saldo van uw krediet in 1 keer opvragen, samen met schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten.

Hij moet u dan wel eerst een aangetekende brief sturen waarin hij u de kans geeft om het te laat betaalde bedrag, met bijkomende kosten, volledig en binnen de maand te betalen.

Voor elk bedrag dat de kredietgever vraagt moet hij bovendien heel duidelijk uitleggen waar het vandaan komt. Hij moet dat doen in een document dat hij u gratis geeft.

Er zijn nog andere redenen om het krediet vroegtijdig op te eisen, maar alle redenen moeten in het contract staan. Lees dus goed uw contract na!

Let op: als het krediet opeisbaar wordt, betaalt u nalatigheidsinteresten op het gedeelte van het kapitaal dat u niet onmiddellijk terugbetaalt. Zo zal uw schuld groeien zolang u niet alles terugbetaald hebt.

Vermijd dus dat uw krediet opeisbaar wordt!

Let wel, bij opeisbaarheid eindigt het contract niet, enkel uw recht om gespreid terug te betalen eindigt.

Modelbrief

Wanneer u een kredietovereenkomst van onbepaalde duur wenst op te zeggen, moet u over de volgende informatie beschikken:

 • Naam en adres van de kredietgever;
 • Kredietnummer

Deze informatie kunt u opvragen bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, onderdeel van de Nationale Bank van België.

 • Beschikt u over een elektronische identiteitskaart?
  Dan kunt u de gegevens online opvragen.
   
 • Beschikt u niet over een elektronische identiteitskaartlezer?
  Dan kunt  u de gegevens opvragen aan de loketten van de Nationale Bank (de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel) of u kunt ze per brief opvragen. Uw aanvraag moet een recto verso kopie van uw identiteitskaart bevatten en uw volledige identificatiegegevens. Richt u w aanvraag aan:

  Nationale Bank van België
  Centrale voor kredieten aan particulieren
  de Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel

de modelbrief downloaden (DOCX, 12.16 KB)

Laatst bijgewerkt
6 maart 2024