Radio-elementen worden in de nucleaire geneeskunde gebruikt voor de diagnose en behandeling van verschillende pathologieën. Dit gebruik is gebaseerd op de exploitatie van hun radioactieve kenmerken en daarom kunnen slechts bepaalde isotopen worden gebruikt die zorgvuldig zijn geselecteerd om de gunstige aard van de blootstelling van de patiënt aan radioactiviteit te optimaliseren. Een voorbeeld is Technetium-99.

Radio-isotopen die in de nucleaire geneeskunde worden gebruikt, hebben over het algemeen een zeer korte levensduur (van enkele uren tot enkele dagen) en verliezen snel hun radioactiviteit. Dat betekent dat elke minuut tussen de productie in een kernreactor en het gebruik in een ziekenhuis telt. Hoe meer tijd er verstrijkt vooraleer een radio-element wordt gebruikt, des te minder doeltreffend het is. Als we weten dat de target waarin het is geproduceerd veilig uit de reactorkern moet worden verwijderd, naar de plaats moet worden getransporteerd waar het radio-isotoop kan worden gezuiverd (niet noodzakelijk op dezelfde nucleaire locatie als de reactor), vervolgens in het gekozen draagmolecuul moet worden geïntegreerd (wanneer bijvoorbeeld radio-elementen voor diagnose worden gebruikt kan het voor het richten van de diagnose geïntegreerd worden in bepaalde moleculen waarvan we weten dat ze de voorkeur zullen geven aan een bepaald orgaan) en uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd moet worden waar het gebruikt kan worden, begrijpen we dat het gebruik van radio-elementen in ziekenhuizen en de veiligheid van hun bevoorrading een complexe taak kan zijn. Temeer daar alleen bepaalde experimentele kernreactoren de technische specificaties bezitten die noodzakelijk zijn voor de productie van medische radio-elementen.

Kenmerkend voor België is dat ons land op zijn grondgebied zowel een reactor heeft die in staat is radio-elementen te produceren, de experimentele reactor BR2 van het SCK•CEN als het Nationaal Instituut voor Radio-elementen dat instaat voor het zuiveren van de radio-elementen en hun integratie in medische moleculen.

Nationaal Instituut voor Radio-elementen

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen werd opgericht in 1971 door de afsplitsing van het Departement Radio-isotopen van het SCK•CEN. De zetel bevindt zich in Fleurus (Henegouwen).

Het instituut is een stichting van openbaar nut onder voogdij van de federale minister van Energie.

De hoofdopdrachten van het IRE zijn het bijdragen tot de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Het IRE is een belangrijke wereldproducent van radio-elementen voor gebruik in nucleaire geneeskunde, met name voor diagnose en therapie.

Zetel en laboratorium

Zoning Industriel
Avenue de l’Espérance 1
6220 Fleurus
Tel.: 071 82 92 99
Fax: 071 81 38 12
E-mail: generalmail@ire.be

Laatst bijgewerkt
23 november 2018