De Commissie voor nucleaire voorzieningen (CNV) heeft een advies- en controlebevoegdheid over de aanleg en het beheer van de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen. Deze advies- en controlebevoegdheid heeft betrekking op het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen.

De Commissie voor nucleaire voorzieningen werd opgericht door de wet van 11 april 2003.

De wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007 en de wet van 26 maart 2014 wijzigden de samenstelling en verleenden bijkomende taken aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

Samenstelling van de commissie

De Commissie voor nucleaire voorzieningen is samengesteld uit vijf gewone leden (of hun plaatsvervangers):

  • de administrateur-generaal van de Administratie van de Thesaurie;
  • de voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;
  • de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole;
  • een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België;
  • de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie.

De voorzitter en de andere leden van de CNV die de Staat vertegenwoordigen, worden benoemd bij een door de Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

De directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de directeur-generaal van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) en de afgevaardigd bestuurder van de kernprovisievennootschap (SYNATOM) of hun afgevaardigden kunnen de vergaderingen van de CNV bijwonen met raadgevende stem.

Rapportering

De Commissie voor nucleaire voorzieningen dient jaarlijks een verslag over haar activiteiten in bij de minister bevoegd voor energie, die dit verslag meedeelt aan de federale wetgevende kamers en erop toeziet dat het verslag op gepaste wijze bekend wordt gemaakt.

Dit verslag wordt door de Commissie voor nucleaire voorzieningen ingediend vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar en bevat een overzicht van haar werkingskosten.

Nucleaire voorzieningen van de laatste 5 jaar

Nucleaire voorzieningen van de laatste 5 jaar in miljoen euro
  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Ontmanteling 3.301 4.171 4.540 4.910 5.739 6.085
Bestraalde Splijtstoffen 4.733 5.023 5.586 6.158 7.449 7.751
Totaal 8.034 9.194 10.126 11.068 13.188 13.836
Laatst bijgewerkt
3 juni 2021