Table of Contents

  De Commissie voor nucleaire voorzieningen (CNV) heeft een advies- en controlebevoegdheid over de aanleg en het beheer van de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte  splijtstof. Deze advies- en controlebevoegdheid heeft betrekking op de aanleg, het beheer, het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de activa die de nucleaire voorzieningen vertegenwoordigen en op de naleving door de kernprovisievennootschap, de kernexploitant of de bijdragende vennootschap van hun verplichtingen.

  De Commissie voor nucleaire voorzieningen werd opgericht door de wet van 11 april 2003. Het wettelijk kader werd versterkt door de wet van 12 juli 2022, deze wet heeft de vorige wet van 11 april 2003 gedeeltelijk opgeheven en gewijzigd.

  Samenstelling van de commissie

  De Commissie voor nucleaire voorzieningen is samengesteld uit minstens zes personen (of hun plaatsvervangers):

  • de administrateur-generaal van de Administratie van de Thesaurie;
  • de voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;
  • de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA;
  • een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België;
  • de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie;
  • een vertegenwoordiger van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

  Twee bijkomende personen kunnen, op voordracht van de minister bevoegd voor energie, als lid worden benoemd voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

  De directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de directeur-generaal van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) of hun afgevaardigden kunnen de vergaderingen van de CNV bijwonen met raadgevende stem.

  De gedelegeerd bestuurder van de kernprovisievennootschap of van iedere kernexploitant, of hun afgevaardigden, kunnen uitgenodigd worden om de vergadering gedeeltelijk of volledig bij te wonen. Zij kunnen ook vragen om gehoord te worden.

  Rapportering

  De Commissie voor nucleaire voorzieningen moet jaarlijks een verslag over haar activiteiten aan  de minister bevoegd voor energie en aan de federale wetgevende kamers voorleggen.

  Dit verslag wordt door de Commissie voor nucleaire voorzieningen ingediend vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar en bevat een overzicht van haar werkingskosten.

  Nucleaire voorzieningen van de laatste 5 jaar

  Nucleaire voorzieningen van de laatste 5 jaar in miljoen euro
   

  31.12.2017

  31.12.2018

  31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

  Ontmanteling

  4.540

  4.910

  5.739 6.085 6.345

  Bestraalde Splijtstoffen

  5.586

  6.158

  7.449 7.751 8.030

  Totaal

  10.126

  11.068

  13.188 13.836 14.375

   Advies

  Advies van 2 maart 2021 aan de minister van Energie betreffende de noodzakelijk geachte wijzigingen aan de wet van 11 april 2003 (PDF, 1.75 MB)

  Laatst bijgewerkt
  5 oktober 2022