Het Nationaal Programma structureert de uitvoering van de onderzoeken en studies over het beheer van de verbruikte splijtstof en van het radioactieve afval door mijlpalen vast te leggen voor de invoering van nieuwe beheervormen, de oprichting van installaties of de wijziging van de bestaande installaties.

Het Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval:

 • maakt de balans op van de bestaande beheermethodes van verbruikte splijtstof en radioactief afval;
 • brengt de te voorziene behoeften in kaart voor opslag- of bergingsinstallaties;
 • verduidelijkt de noodzakelijke capaciteit van deze installaties en de duur van de opslag;
 • bepaalt de te bereiken doelstellingen voor het radioactieve afval dat nog niet het voorwerp uitmaakt van een definitieve beheermethode.

Het Programma wordt opgesteld door het Comité van het Nationaal Programma.

Het wordt regelmatig bijgewerkt en telkens als een nationale beleidsmaatregel wordt aangenomen of gewijzigd.

De samenhang van het Nationaal Programma moet worden nagestreefd, alsook de technische en economische optimalisatie ervan. In dat kader kan het eveneens nuttig zijn de "Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management" en het nationale rapport te raadplegen.

Nationaal Programma in detail

Het Nationaal Programma bevat tevens:

 • de globale doelstellingen die worden nagestreefd door de nationale beleidsmaatregelen op het vlak van het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval;
 • de mijlpalen en tijdsbestekken voor het bereiken van deze mijlpalen in het licht van de globale doelstellingen die worden nagestreefd door het Nationale Programma;
 • een inventaris van alle verbruikte splijtstof en radioactief afval en ramingen van toekomstige hoeveelheden, met inbegrip van die welke voortkomen uit ontmanteling;
 • concepten, plannen en technische oplossingen voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, van productie tot berging;
 • concepten of plannen voor de periode na de sluiting van een bergingsinstallatie, met inbegrip van de periode waarin passende controles worden aangehouden, alsook de in te zetten middelen om de kennis over deze installatie op lange termijn te behouden;
 • onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieactiviteiten die nodig zijn om oplossingen voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval toe te passen;
 • de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het Nationaal Programma en de essentiële prestatie-indicatoren bestemd voor toezicht op de vooruitgang van de uitvoering;
 • een raming van de kosten van het Nationaal Programma en de basis en de gebruikte hypothesen voor deze raming, met inbegrip van een kalender;
 • de van kracht zijnde financieringsmechanisme(n);
 • het transparantiebeleid of -proces;
 • in voorkomend geval, de met een ander land gesloten overeenkomst(en) voor het beheer van verbruikte splijtstof of radioactief afval, inclusief het gebruik van bergingsinstallaties;
 • de identificatie van de bijkomende vereisten die voortvloeien uit de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende beheerstadia voor elk type van radioactief afval en verbruikte splijtstof vanaf hun productie tot hun berging, om de afstemming en de globale samenhang ervan te verzekeren;
 • de gegevens over elke voorziene of overwogen wijziging van de installaties en/of van de praktijken die een impact kunnen hebben op het beheer van het radioactieve afval en van de verbruikte splijtstof;
 • de gegevens over de historische situaties en de voorbije of bestaande beroepsactiviteiten die stoffen hebben opgeleverd of opleveren die mogelijkerwijze van aard zijn om gekwalificeerd te worden als radioactief afval, evenals de basisbeginselen van de beheermethodes die voor dit radioactief afval worden overwogen in de hypothese dat het beheer ervan niet kan verzekerd worden op grond van bestaande beheermethodes.

Eerste editie van het Nationaal Programma

De eerste editie van het Nationaal Programma bevat een beschrijving, zonder nieuwe normatieve inhoud, van de bestaande toestand op 31 december 2014 op het gebied van de nationale beleidsmaatregelen voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval, de uitvoering van deze beleidsmaatregelen en het nationale kader voor deze uitvoering.

De beleidsmaatregelen werden vastgesteld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, met name voor leefmilieu en informatie van het publiek, die van kracht waren op het ogenblik waarop ze werden ingesteld.

De Algemene Directie Energie heeft op 20 augustus 2015, voordat het Nationaal Programma per in de Ministerraad overlegd ministerieel besluit werd vastgesteld, en op vraag van de minister van Economie en de minister van Energie, het Adviescomité SEA verzocht na te gaan of het eerste Nationaal programma een evaluatie van de gevolgen op het milieu vereist. In zijn advies van 11 september 2015 heeft het Adviescomité SEA bevestigd dat de eerste editie van het Nationaal Programma geen voorwerp moet uitmaken van een dergelijke evaluatie.

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het Nationaal programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval bekendgemaakt op 3 oktober 2016.

Documenten

Laatst bijgewerkt
24 augustus 2022