Table of Contents

  Wat is een gespreide betaling?

  Het systeem van gespreide betaling biedt u de mogelijkheid om uw factuur voor mazout (of huisbrandolie volgens de wetgeving) in schijven te betalen.

  Het voordeel van dit systeem is dat een grote levering kan plaatsvinden, zonder dat u in een keer een grote som geld moet betalen.

  Wat zijn de minimumvoorwaarden om de betaling van uw mazoutfactuur te spreiden?

  De minimumvoorwaarden om een gespreide betaling te genieten, hebben betrekking op:

  • duurtijd en opzeg van de overeenkomst,
  • maandbedrag en afrekening,
  • levering en betaling,
  • registratie van de handelaar.

  Duurtijd en opzeg van de overeenkomst

  De overeenkomst moet exclusief zijn.

  De overeenkomst moet voor een bepaalde duur van maximaal 24 maanden afgesloten worden.

  Indien u uw overeenkomst niet opzegt, wordt die automatisch voor een onbepaalde duur verlengd.

  U mag uw overeenkomst van onbepaalde duur opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand.

  In geval van opzegging moet de handelaar u binnen de 30 dagen na de einddatum van de overeenkomst de afrekening bezorgen.

  Indien u uw nieuwe of eerste overeenkomst van bepaalde duur vroegtijdig per aangetekende brief opzegt, moet u een vergoeding van maximaal 75 euro betalen.

  Indien de handelaar uw nieuwe of eerste overeenkomst van bepaalde duur vroegtijdig per aangetekende brief opzegt, moet die u een vergoeding van maximaal 75 euro betalen.

  Maandbedrag en afrekening

  U moet ieder jaar, en voor de eerste maal ten laatste bij de ondertekening van de overeenkomst, uw verwacht jaarverbruik van mazout aan de handelaar meedelen. De opgave van deze schatting houdt geen enkele verplichting in tot afname.

  Het maandbedrag dat u moet betalen, wordt berekend op basis van de schatting. Dat maandbedrag wordt jaarlijks op de verjaardag van het contract, en voor de eerste maal bij de ondertekening van de overeenkomst, vastgelegd.

  Het maandbedrag mag, ofwel op uw vraag, ofwel op vraag van de handelaar, onder bepaalde voorwaarden aangepast worden. U vindt meer informatie daarover op de pagina over de tarieven.

  Bovendien moet de handelaar u een jaarlijkse afrekening bezorgen. Deze bevat een overzicht van de leveringen en de betalingen, alsook het eventuele saldo.

  Levering en betaling

  De eerste levering van mazout moet verplicht ten minste 1.000 liter bedragen en mag hoogstens uw jaarverbruik vertegenwoordigen.

  Ten laatste op de dag van de eerste levering moet u een voorschot betalen. Dit voorschot is gelijk aan minstens de helft van de prijs voor de volledige levering.

  De volgende leveringen bedragen ten minste 1.000 liter, tenzij de capaciteit van de tank minder dan 1.200 liter bedraagt; in dat geval wordt 900 liter geleverd.

  Er is geen verplichting tot domiciliëring of vaste opdracht.

  Bij elke levering moet de handelaar u een leveringsbon bezorgen.

  Op de factuur moet de handelaar de verschillende betalingsmogelijkheden vermelden, o.a. de domiciliëring. Zo respecteert de handelaar de handelspraktijken van het economisch recht.

  Registratie van de handelaar

  De handelaar is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die mazout verdeelt, te koop aanbiedt of verkoopt, levert of vervoert.

  Hij of zij moet geregistreerd zijn bij de FOD Economie, Algemene Directie Energie.

  Waar vindt u een geregistreerde handelaar?

  Als u als verbruiker een overeenkomst met gespreide betalingen wilt afsluiten, moet u een geregistreerde handelaar contacteren.

  Lijst van de geregistreerde gasoliehandelaars per provincie/regio.

  Meer informatie

  Contact Center van de FOD Economie 
  Tel. (gratis): 0800 120 33 (van 9u tot 17u) 
  Fax (gratis): 0800 120 57 
  E-mail: info.eco@economie.fgov.be

  Cel Sociale Energie van de FOD Economie 
  Algemene Directie Energie
  Sociale Energie
  Koning Albert II-laan 16

  1000 Brussel 
  E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  18 maart 2022