Table of Contents

  Tijdelijk recht 

  Personen die recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer), hadden van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief.

  Personen die in het eerste trimester van 2022 (nog steeds) recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en/of aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer), hebben van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 tijdelijk recht op het sociaal tarief.

  Het sociaal tarief geldt enkel voor het domicilieadres.

  Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas?

  Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.

  Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

  Dit tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

  De gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen geen huurgeld voor hun elektriciteits- en/of aardgasmeter.

  De sociale tarieven voor elektriciteit en/of aardgas

  • Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang uw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend over een nachtteller.
  • Voor aardgas bestaat er één enkel sociaal tarief.

  De tarieven raadplegen

  En als ik een budgetmeter heb?

  • Als uw gezin een budgetmeter heeft, wordt het sociaal tarief eveneens toegekend als uw gezin tot een rechthebbende categorie behoort.

  Voor informatie over:

  • het systeem voor het opladen: contacteer uw netbeheerder.
  • de facturatie: contacteer uw energieleverancier of uw netbeheerder: de contactgegevens vindt u op uw energiefactuur.

  Hoe wordt het sociaal tarief toegepast voor personen met een verhoogde tegemoetkoming?

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt u in de meeste gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

  Het feit dat u behoort tot een categorie van rechthebbenden wordt dus niet onmiddellijk meegedeeld aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de personen die recht hebben op het sociaal tarief.

  2021

  Voor personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming, gebeurde dat een eerste keer in mei 2021 (na de driemaandelijkse verwerking van de gegevens in april, waarin de rechten van het eerste trimester werden verwerkt). Klanten die het tijdelijke voordeel genoten zagen dat dus ten vroegste in mei op hun energiefactuur. De energieleverancier paste het sociaal tarief dan retroactief toe vanaf 1 februari 2021.

  Wanneer u na het eerste trimester het recht op de verhoogde tegemoetkoming geniet, wordt dat in een volgende driemaandelijkse verwerking opgenomen. Die vinden plaats in juli, oktober en januari 2022. Het recht op het sociaal tarief gaat in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

  De mogelijke startdata van het recht zijn dus 1 februari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende jaar.

  2022

  Het tijdelijk recht op het sociaal tarief voor personen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt verlengd tot en met 31 maart 2022 indien de rechthebbende nog steeds behoort tot de doelgroep van de verhoogde tegemoetkoming. De energieleverancier wordt hiervan in de meeste gevallen opnieuw op automatische wijze geïnformeerd. 
  Er zijn verschillende situaties mogelijk:

  • Doorlopend rechthebbend: 
   u heeft in het verleden reeds een beslissing gekregen voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming in 2022 en dit is nog steeds van toepassing: 
   uw energieleverancier zal in februari 2022 geïnformeerd worden over de verlenging van uw recht;
  • Vernieuwd rechthebbende: 
   uw recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt stopgezet op 31/12/2021 en u dient een nieuwe aanvraag in, dat in het eerste trimester wordt goedgekeurd: 
   uw energieleverancier zal in april 2022 geïnformeerd worden over de verlenging van het recht op het sociaal tarief;
  • Nieuwe rechthebbende: 
   u wordt in het eerste trimester van 2022 een persoon met het recht op de verhoogde tegemoetkoming: 
   uw energieleverancier zal in april 2022 geïnformeerd worden over het recht op het sociaal tarief.

  Indien u in 2022 geen recht meer heeft op de verhoogde tegemoetkoming, dan stopt ook het recht op het sociaal tarief. Het wordt aangeraden om contact op te nemen met de energieleverancier en zelf een nieuw product te kiezen. 

  U bent verhuisd?

  Bij een wijziging van domicilieadres wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief (zie hierboven).

  Een verhuizing is pas officieel wanneer de wijkagent is langsgekomen en wanneer uw identiteitskaart werd aangepast.

  U bent van leverancier veranderd?

  Bij verandering van energieleverancier wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief (zie hierboven).

  Tips

  • Sluit een energiecontract af op naam van een enkele persoon.
  • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart vermeld zijn.

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een prijs die wordt vastgelegd door de CREG. Het is dus een tarief dat bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde is.

  Is er een fout geslopen in uw persoonlijke gegevens in het energiecontract?

  Als een klant een energiecontract ondertekent met een voornaam, achternaam of geboortedatum die afwijkt van zijn persoonlijke gegevens in het Rijksregister (of op zijn identiteitskaart), is het niet mogelijk om het contract te linken aan die persoon.

  Om het sociaal tarief automatisch te kunnen toepassen, is het essentieel dat de energieleveranciers over correcte identificatiegegevens van hun klanten beschikken.

  Tips om de automatische gegevensverwerking te vergemakkelijken:

  • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart vermeld zijn wanneer u het energiecontract afsluit.
  • Deel steeds het rijksregisternummer mee aan uw energieleverancier, zelfs als dat geen verplichte vermelding is op het contract.
  • Pas uw persoonlijke gegevens aan bij uw energieleverancier zodat ze dezelfde zijn als die van het Rijksregister.

  Wat met een papieren attest?

  Een papieren attest heeft u enkel nodig wanneer het sociaal tarief niet automatisch toegepast wordt.

  Voor personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming is uw ziekenfonds verantwoordelijk voor het attest.

  • Voor de toepassing van het sociaal tarief in 2021, is een attest met datum attest in 2021 nodig;
  • Voor de toepassing van het sociaal tarief in 2022, is een attest met datum attest in 2022 nodig. 

  Dit attest vraagt u aan bij uw ziekenfons.

  Contactgegevens van de ziekenfondsen

  Voor het sociaal tarief is een specifiek attest beschikbaar, dat volgende gegevens moet bevatten:

  • de naam  van het ziekenfonds;
  • de voornaam en de naam van de rechthebbende;
  • het adres van de rechthebbende;
  • het rijksregisternummer van de rechthebbende;
  • de ingangsdatum van het recht;
  • de datum van het attest;
  • de vermelding recht op de verhoogde tegemoetkoming;
  • de vermelding op basis van het attest kan het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas aangevraagd worden bij de energieleverancier.

  Dat attest bezorgt u aan uw energieleverancier, waarvan u de gegevens vindt op de laatste energiefactuur.

  Het sociaal tarief wordt aan de hand van een papieren attest op een gelijkaardige wijze als de automatische toepassing op de energiefactuur berekend. 

  Andere vragen?

  U kunt contact opnemen met het Contact Center of met de Cel Sociale Energie van de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  5 januari 2022