Context

Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen aan houders van een residentieel elektriciteitscontract.

De federale verwarmingspremie wordt per gezin met een residentieel elektriciteitscontract eenmalig toegekend en dat enkel voor de woonplaats.

Via die maatregel wil de federale regering zoveel mogelijk burgers financieel steunen voor de toegenomen verwarmingskostprijs van hun woning, onafhankelijk van de gebruikte verwarmingsbron die ze gebruiken (stookolie, aardgas, warmtepomp op elektriciteit, enz.).

Automatische toekenning van de premie van 100 euro: controleer of die voor u geldt met de FOD Economie-toepassing

Ter herinnering, u krijgt de federale verwarmingspremie automatisch als u van uw elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt.

Het automatiseringsproces is gebaseerd op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. Raadpleeg voor meer informatie de FAQ "Welke stappen moet ik nemen om de federale verwarmingspremie te ontvangen?”.

De FOD Economie heeft een toepassing ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of u de premie van 100 euro automatisch zult ontvangen van uw leverancier.

Gebruik die toepassing om na te gaan of de kruising van uw identiteitsgegevens met die van uw elektriciteitscontract ertoe heeft geleid dat u automatisch erkend werd als rechthebbende op de premie.

Als dat het geval is, werden uw gegevens naar uw elektriciteitsleverancier gestuurd, die instaat voor de betaling van de premie.

Zo niet, kunt u vanaf 1 augustus 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie (zie de FAQ "Het is 1 augustus 2022 en ik heb de federale verwarmingspremie niet ontvangen, wat moet ik doen?).

Naar de toepassing

Waaruit bestaat de federale verwarmingspremie?

Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de federale regering besloten een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen ter compensatie van de gestegen energiekosten. Die premie wordt toegekend aan houders van een residentieel elektriciteitscontract voor hun woonplaats en wordt aangerekend op de elektriciteitsfactuur.

Wie heeft recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro? Wat zijn de voorwaarden om ze te verkrijgen?

Elke huishoudelijke afnemer die op 31 maart 2022 een leveringscontract voor elektriciteit voor zijn woonplaats heeft, heeft recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro.  

Een huishoudelijke afnemer is een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Wanneer is de federale verwarmingspremie niet van toepassing?

U heeft geen recht op de federale verwarmingspremie

 • voor uw tweede verblijfplaats
 • als u een occasionele klant bent of een tijdelijke aansluiting heeft
 • als u als huishoudelijke afnemer verhuist zonder uw elektriciteitscontract op te zeggen én wanneer de nieuwe bewoner geen elektriciteitscontract op dat adres afsluit of er geen nieuwe bewoner is
 • als u in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend (bv. verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen).
Ik woon in een appartement, krijg ik de federale verwarmingspremie? 

Ja, als u voor uw appartement (woonplaats) een "residentieel" contract heeft afgesloten met uw elektriciteitsleverancier, ontvangt u de premie van 100 euro.

Als u een eigendom huurt met kosten inbegrepen, dan ontvangt de contractant de premie als hij op hetzelfde adres gedomicilieerd is. Het is aan hem om die door te geven aan zijn huurders. Als de contractant niet in het gehuurde gebouw woont, wordt de premie van 100 euro niet toegekend. 

Verenigingen van mede-eigenaars (bv. voor het verbruik in de gemeenschappelijke ruimten) komen niet in aanmerking voor de toekenning van de federale verwarmingspremie.

Ik ben zelfstandige, krijg ik de federale verwarmingspremie? 

Als u een residentieel contract (zie eerste vraag) heeft afgesloten voor uw woonplaats, dan ontvangt u de federale verwarmingspremie van 100 euro.

Als u een “professioneel” contract heeft afgesloten, komt u niet in aanmerking voor de federale verwarmingspremie.

Ik heb recht op het (federale) sociaal tarief , krijg ik dan ook deze premie? 

Ja, als begunstigde van het (federale) sociaal tarief heeft u als huishoudelijke verbruiker recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro voor uw woonplaats.

Ik heb een budgetmeter, krijg ik ook de federale verwarmingspremie? 

Ja, als u een elektriciteitscontract en budgetmeter heeft voor uw woonplaats ontvangt u de federale verwarmingspremie van 100 euro op één van de volgende manieren :

 • via de jaarlijkse slotfactuur
 • via overschrijving 
Kan mijn federale verwarmingspremie vatbaar zijn voor overdracht of in beslag genomen worden?

Nee, de federale verwarmingspremie is niet vatbaar voor overdracht of voor beslag. Ze wordt toegekend aan de rechthebbende, zelfs als die zich in een toestand van samenloop of insolvabiliteit bevindt. Kortom, de federale verwarmingspremie kan niet worden overgedragen aan derden/schuldeisers of in beslag genomen worden door derden/schuldeisers.

Ik heb een tweede verblijf. Krijg ik daarvoor ook de federale verwarmingspremie?

Nee, de federale verwarmingspremie is niet van toepassing op contracten voor tweede verblijven; ze geldt alleen voor contracten voor de woonplaats van de contractant.

Ik heb net een nieuw contract getekend. Geldt de federale verwarmingspremie ook voor mij? 

Als u op 31.03.2022 een leveringscontract voor elektriciteit had, dan ontvangt u de federale verwarmingspremie van 100 euro van die elektriciteitsleverancier.

Als u op 31.03.2022 geen leveringscontract voor elektriciteit had, dan ontvangt u de federale verwarmingspremie van 100 euro niet.

Ik ben van elektriciteitsleverancier veranderd na 31.03.2022, heb ik recht op de federale verwarmingspremie?

Ja, als u op 31.03.2022 een leveringscontract voor elektriciteit had, dan ontvangt u de federale verwarmingspremie van 100 euro van de elektriciteitsleverancier bij wie u een contract had op 31.03.2022.

Welke stappen moet ik nemen om de federale verwarmingspremie te ontvangen?

U hoeft in eerste instantie geen stappen te ondernemen. De federale verwarmingspremie wordt u door uw elektriciteitsleverancier automatisch toegekend op het moment van het versturen van een voorschot- of afrekeningsfactuur in de periode van 18 april tot en met 31 juli 2022. Als de factuur in kwestie lager is dan het bedrag van de federale verwarmingspremie, dan wordt het resterende bedrag betaald op een volgende factuur, op openstaande schulden of rechtstreeks op uw rekening via een overschrijving. In elk geval wordt de federale verwarmingspremie of het restbedrag van de federale verwarmingspremie na 31.07.2022 door de leverancier via een overschrijving aan de rechthebbenden toegekend.

De automatische toekenning is niet voor alle rechthebbenden mogelijk. Als u de federale verwarmingspremie niet ontvangen heeft op 01.08.2022, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Het formulier daarvoor verschijnt pas vanaf 1 augustus 2022 op deze website of u kunt het aanvragen via ons Contact Center. Om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet u de aanvraag vóór 15 oktober 2022 indienen.

Opgelet! Het is zinloos om uw elektriciteitsleverancier of ons Contact Center te contacteren voor 1 augustus 2022. Als u de premie niet heeft gekregen, wordt uw aanvraag pas na die datum behandeld.

Hoe verloopt de automatische toekenning van de federale verwarmingspremie?

Om het automatiseringsproces uit te voeren, is er een elektronische uitwisseling van gegevens nodig tussen: 

 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie)
 •  de elektriciteitsleveranciers en de distributienetbeheerders (leveranciers)
 • het Rijksregister

De FOD Economie bezorgt de elektriciteitsleveranciers en de distributienetbeheerders de lijst van de huishoudelijke afnemers aan wie ze de federale verwarmingspremie moeten toekennen.

Daartoe ontvangt de FOD Economie de volgende gegevens: 

 • de klantenbestanden van alle elektriciteitsleveranciers 
 • de klantenbestanden van de distributienetbeheerders
 • de persoonsgegevens van alle burgers in het Rijksregister

De kwaliteit van de identificatiegegevens van de klanten van de elektriciteitsleveranciers is essentieel voor de automatische toekenning. Indien een klant zich bij een leverancier of een distributienetbeheerder registreert met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om zijn contract aan een persoon te koppelen.

Hoe kan ik de premie aanvragen?

Als u de federale verwarmingspremie niet ontvangen heeft op 01.08.2022, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Het formulier daarvoor verschijnt pas vanaf 1 augustus 2022 op deze website. Indien u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u het formulier vanaf 1 augustus aanvragen via ons Contact Center

Het is zinloos om uw elektriciteitsleverancier of ons Contact Center te contacteren voor 1 augustus 2022.

Opgelet! Om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet u de aanvraag vóór 15 oktober 2022 indienen.

Vul het formulier in en stuur het voldoende gefrankeerd terug naar het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Federale verwarmingspremie (100 euro)
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Kan ik weigeren dat mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt?

Ja, u heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de automatische toekenning van de federale verwarmingspremie, via een gedateerde en ondertekende kennisgeving daarvan aan uw leverancier.

De leverancier haalt dan uw gegevens uit de gegevenslijst die moet worden meegedeeld aan de FOD Economie.

Mijn elektriciteitsleverancier vraagt mij om aanvullende informatie, zoals mijn bankrekeningnummer. Is dat normaal?

Uw leverancier moet uw rekeningnummer kennen om de federale verwarmingspremie te kunnen overschrijven. Hij moet u daarom vragen via zijn gebruikelijke communicatiekanaal.  Hij zal nooit vragen naar uw pincode, de 3-cijferige verificatiecode ...

Mijn elektriciteitsleverancier vraagt mij om aanvullende informatie, bestaat er een termijn voor het verstrekken van die informatie?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Het systeem heeft u automatisch gedetecteerd als rechthebbende. Als u van uw leverancier de vraag heeft ontvangen om uw betaalgegevens over te maken, dan moet u daar vóór 15 september 2022 (ten laatste op 14.09.2022) gevolg aan geven. Als u dat niet doet, verliest u uw recht op de federale verwarmingspremie.
 2. U heeft de federale verwarmingspremie niet ontvangen vóór 31.07.2022 en u heeft een aanvraagformulier ingediend bij de FOD Economie vóór 15.10.2022. Als u van uw leverancier de vraag heeft ontvangen om uw betaalgegevens over te maken, dan moet u daar vóór 15 november 2022 (ten laatste op 14.11.2022) gevolg aan geven. Als u dat niet doet, verliest u uw recht op de federale verwarmingspremie.
Wanneer ontvang ik de federale verwarmingspremie?

Normaal gezien wordt de federale verwarmingspremie automatisch toegekend wanneer u van uw elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt in de periode van 18 april tot 31 juli 2022. Als de factuur in kwestie lager is dan het bedrag van de federale verwarmingspremie, dan wordt die betaald op een volgende factuur, op openstaande schulden of rechtstreeks op uw rekening via een overschrijving.

Als u de federale verwarmingspremie niet heeft ontvangen op 01.08.2022, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Het formulier daarvoor verschijnt pas vanaf 1 augustus 2022 op deze website of u kunt het aanvragen via ons Contact Center. Om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet u de aanvraag vóór 15 oktober 2022 indienen.

Het is zinloos om uw elektriciteitsleverancier of ons Contact Center te contacteren voor 01.08.2022.

Hoe weet ik dat ik de federale verwarmingspremie heb ontvangen?

Bij het toekennen van de premie moet de factuur of de overschrijving verplicht de woorden  "federale verwarmingspremie" bevatten.

Als mijn factuur minder dan 100 euro bedraagt, krijg ik dan toch de volledige 100 euro?

Ja, als de factuur in kwestie lager is dan het bedrag van de federale verwarmingspremie, dan wordt het resterende bedrag verrekend via een volgende factuur, op openstaande schulden of rechtstreeks overgeschreven op uw rekening.

Het is nu 01.08.2022 en ik voldoe aan de voorwaarden voor de federale verwarmingspremie en ik heb nog niets ontvangen, hoe kan dat?

Als u de federale verwarmingspremie op 01.08.2022 niet heeft ontvangen, kan dat komen doordat uw klantgegevens bij de leverancier niet overeenkomen met de gegevens in het rijksregister, door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats (bv. bij verbouwingen in een doorlopende woning, woonplaats in straat 1 en EAN in achterliggende straat 2). Neem contact met uw elektriciteitsleverancier om dat recht te zetten. Deze aanpassingen zijn nuttig voor eventuele toekomstige acties maar zullen niet in rekening worden genomen voor het toekennen van de premie.

Het is 1 augustus 2022 en ik heb de federale verwarmingspremie niet ontvangen, wat moet ik doen?

Als u de federale verwarmingspremie niet heeft ontvangen op 01.08.2022, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Het formulier daarvoor verschijnt pas vanaf 1 augustus 2022 op deze website of u kunt het aanvragen via ons Contact Center. Het is zinloos om uw elektriciteitsleverancier of ons Contact Center te contacteren voor 01.08.2022. Opgelet: om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet u de aanvraag vóór 15 oktober 2022 indienen.

Hoe ontvang ik de federale verwarmingspremie?

De federale verwarmingspremie wordt u automatisch toegekend wanneer u van uw elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt in de periode van 18 april tot 31 juli 2022. Als de factuur in kwestie lager is dan het bedrag van de federale verwarmingspremie, dan wordt het resterende bedrag verrekend via een volgende factuur, op openstaande schulden of rechtstreeks overgeschreven op uw rekening.

Er staat een fout (bv. naam van overleden echtgeno(o)t(e)) in mijn persoonlijke gegevens in het energiecontract.

Een fout in uw persoonlijke gegevens kan de reden zijn dat u de federale verwarmingspremie niet heeft ontvangen.

Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier om dat recht te zetten. Die aanpassingen zijn nuttig voor eventuele toekomstige acties maar worden niet in rekening genomen voor het toekennen van de premie.

Als u de federale verwarmingspremie niet heeft ontvangen op 31.07.2022, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Het formulier daarvoor verschijnt pas vanaf 1 augustus 2022 op deze website of u kunt het aanvragen via ons Contact Center. Om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet u de aanvraag vóór 15 oktober 2022 indienen. Als u het formulier na die datum indient, wordt de federale verwarmingspremie u niet meer toegekend.

Het is zinloos om uw elektriciteitsleverancier of ons Contact Center te contacteren voor 1 augustus 2022. Als u de premie niet heeft gekregen, wordt uw aanvraag pas na die datum behandeld.

Krijg ik van mijn leverancier informatie over de federale verwarmingspremie?

U moet van uw elektriciteitsleverancier (uw leverancier op 31.03.2022) een communicatie ontvangen via het gebruikelijke communicatiekanaal.  Die communicatie moet bevatten:

 1. de berichtgeving: “Deze federale verwarmingspremie van 100 euro wordt u door de federale overheid toegekend in het kader van de hoge energieprijzen.”;
 2. bijkomende informatie over de manier waarop de federale verwarmingspremie u wordt toegekend;
 3. waar u meer info vindt over de federale verwarmingspremie, onder meer met een verwijzing naar de website van de FOD Economie en een link naar de relevante webpagina.
Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn gegevens correct worden gebruikt en niet worden misbruikt (GDPR)?

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor het opstellen van een lijst van rechthebbenden op de federale verwarmingspremie, bestemd voor de elektriciteitsleveranciers. Ze worden gedurende twee jaar door de FOD Economie bewaard, dat is de behandelingsduur van het dossier en van eventuele latere controles. Het dossier dat de FOD Economie of de gegevens die de rechthebbende met de elektriciteitsleverancier deelt, wordt, zoals voorzien in de wet, slechts één jaar door de leverancier bewaard. Nadat die termijnen verstreken zijn, worden de gegevens verwijderd.

Als ik nog vragen heb over de federale verwarmingspremie, met wie kan ik dan contact opnemen?

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons Contact Center.

Het Contact Center is het enige contactpunt van de FOD Economie en staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw dienst via:

Telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
 Fax: 0800 120 57 (gratis nummer)
Online formulier (NL, FR, DE, EN)
 E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
5 juli 2022