Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen aan houders van een residentieel elektriciteitscontract (wet van 28.02.2022).

De federale verwarmingspremie wordt per gezin met een residentieel elektriciteitscontract eenmalig toegekend en dat enkel voor de woonplaats.

Via die maatregel wil de federale regering zoveel mogelijk burgers financieel steunen voor de toegenomen verwarmingskostprijs van hun woning, onafhankelijk van de gebruikte verwarmingsbron die ze gebruiken (stookolie, aardgas, warmtepomp op elektriciteit, enz.).

Automatische toekenning van de premie van 100 euro: controleer hoever het met uw dossier staat via de online toepassing van de FOD Economie

Wanneer ontvangt u de verwarmingspremie van 100 euro?

U heeft de premie aangevraagd (online of op papier)?

 1. U heeft een ontvangstbevestiging gekregen (e-mail of papier)?
  uw aanvraag is in behandeling, we vragen om nog even geduld te hebben.
   
 2. U heeft geen ontvangstbevestiging gekregen via e-mail (ook niet in uw spam), of ook niet op papier?
  • U heeft geen e-mailadres ingevuld op uw papieren aanvraag?
   of
  • U vindt uw online-aanvraag niet terug als u opnieuw inlogt op verwarmingspremie.economie.fgov.be onder “mijn aanvragen”?
    

  Contacteer ons zodat we u kunnen verderhelpen:

Automatische toekenning (15 april 2022 tot 31 juli 2022)

In de eerste fase werd de federale verwarmingspremie automatisch toegekend door uw elektriciteitsleverancier op het ogenblik van een voorschot- of afrekeningsfactuur tussen 15 april 2022 en 31 juli 2022.

Als u automatisch erkend werd als rechthebbende werden uw gegevens in mei 2022 naar uw elektriciteitsleverancier gestuurd. U heeft normaal gezien de premie van 100 euro ontvangen van uw leverancier via een voorschot- of afrekeningsfactuur, via een bankoverschrijving of via een automatische domiciliëring verminderd met 100 euro voor 31 juli 2022 (ten laatste in augustus).

Toekenning op basis van een handmatige registratie (1 augustus 2022 tot 17 november 2022)

Indien u de federale premie op 31 juli 2022 niet heeft ontvangen, kon u bij de FOD Economie tussen 1 augustus 2022 en 17 november 2022 een aanvraag indien.

Via de online toepassing van de FOD Economie kunt u nagaan of de kruising van uw identiteitsgegevens met die van uw elektriciteitscontract ertoe geleid heeft dat u automatisch of manueel erkend werd als rechthebbende op de premie en of uw gegevens werden doorgestuurd naar uw elektriciteitsleverancier.

Voor deze aanvragen die via de website of door toezending van een papieren formulier zijn ingediend, worden de gegevens van de rechthebbenden vanaf 16 september 2022 wekelijks naar de elektriciteitsleveranciers gestuurd. De leveranciers betalen de premie van 100 euro zo spoedig mogelijk, meestal binnen een maand na ontvangst van de dossiers, aan de rechthebbenden via een voorschot- of afrekeningsfactuur, via een bankoverschrijving of via een automatische afhouding met een korting van 100 euro.

Opmerking: Het is mogelijk dat het contract waarvoor u de premie heeft gekregen niet het contract is waarvoor u een aanvraag heeft ingediend. U kunt in de online toepassing nagaan aan welke elektriciteitsleverancier uw gegevens zijn verstrekt voor de betaling. Het is deze leverancier die u moet bellen.

Hoe de status van uw aanvraag bekijken?

Online via de toepassing (raadpleeg het document “Federale verwarmingspremie van 100 euro - Hoe werkt de automatisering? (PDF, 229.14 KB)”)

Hoe kan ik verbinding maken met de applicatie?

 

Ik vind het aanvraagformulier voor de premie van 100 euro niet meer terug

De termijn voor het indienen van het aanvraagformulier voor de premie liep af op 17 november 2022. Het formulier werd op die datum gedeactiveerd.

Het is via geen enkel kanaal (post, mail, website…) meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de premie van 100 euro.

Welk rekeningnummer zal gebruikt worden voor het uitbetalen van mijn premie?

Indien uw elektriciteitsleverancier in zijn database beschikt over een rekeningnummer dat gelinkt is aan uw contract dan zal hij dit rekeningnummer gebruiken.

Als uw elektriciteitsleverancier niet beschikt over een rekeningnummer dat gelinkt is aan uw contract zal hij u contacteren. U moet hem uw bankgegevens overmaken voor 31 maart 2023. Na die datum verliest u het recht op de premie.

Ik heb mijn aanvraag ingediend na 1 augustus 2022 en voor 18 november 2022. Wanneer zal ik de federale premie ontvangen?

Na ontvangst van uw aanvraagformulier zal een elektronische uitwisseling plaatsvinden door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie tussen de:

 • de gegevens opgenomen in uw aanvraag;
 • de gegevens van 31 maart 2022 van de residentiële klanten overgemaakt door de energieleveranciers en de distributienetbeheerders;
 • de gegevens van 31 maart 2022 van het Rijksregister

Uw aanvraag zal manueel behandeld worden om uw status als rechthebbende na te kijken.

De FOD Economie stuurt wekelijks een lijst met rechthebbenden naar de leveranciers. Die moeten de premie zo snel mogelijk (over het algemeen tijdens de maand die volgt op het krijgen van de lijst) overmaken naar uw bankrekening. Op 16 september 2022 werden de eerste lijsten doorgestuurd.

Opmerking: Het is mogelijk dat het contract waarvoor u de premie heeft gekregen niet het contract is waarvoor u een aanvraag heeft ingediend. U kunt in de online toepassing nagaan aan welke elektriciteitsleverancier uw gegevens zijn verstrekt voor de betaling. Het is deze leverancier die u moet bellen.

Gezien het enorme aantal ingediende aanvragen kunnen er enkele weken verlopen tussen het indienen van uw aanvraag en het storten van de premie door uw leverancier.

Hoe kan ik weten of mijn aanvraag reeds behandeld werd?

Een online toepassing geeft u de mogelijkheid  de status van uw aanvraag te bekijken.

Als uw aanvraag behandeld is, zijn of worden uw gegevens doorgestuurd naar uw leverancier.

Opmerking: Het is mogelijk dat het contract waarvoor u de premie heeft gekregen niet het contract is waarvoor u een aanvraag heeft ingediend. U kunt in de online toepassing nagaan aan welke elektriciteitsleverancier uw gegevens zijn verstrekt voor de betaling. Het is deze leverancier die u moet bellen.

 1. Uw gegevens werden in mei 2022 overgemaakt aan uw elektriciteitsleverancier en u werd automatisch erkend als rechthebbende voor de premie van 100 euro. U heeft de premie moeten ontvangen voor 31 juli 2022.

Kijk uw voorschot-of afrekeningsfacturen, uw rekeninguittreksels en in geval van domiciliëring, de afhoudingen tussen 18 april 2022 en 31 juli 2022 (zelfs augustus) grondig na.

 1. Uw aanvraag werd manueel aanvaard door de FOD Economie. Uw gegevens werden aan uw elektriciteitsleverancier overgemaakt op of na 16 september 2022. U zou de premie moeten ontvangen tijdens de maand die volgt op het versturen van de lijst met rechthebbenden.
 2. Als er geen datum gekend is, is uw aanvraag in afwachting van behandeling door de dossierbeheerders van de FOD Economie.

Gezien het aanzienlijk aantal ontvangen aanvragen kunnen er enkele weken verlopen tussen het indienen van uw aanvraag, het versturen van gegevens naar de leverancier en het storten van de federale verwarmingspremie door de leverancier.

Volgens de online toepassing had ik de premie van 100 euro automatisch moeten ontvangen, maar ik heb niets gekregen.

Als uw gegevens in mei 2022 naar uw elektriciteitsleverancier werden verstuurd, werd u automatisch erkend als rechthebbende op de premie van 100 euro. U had de premie moeten ontvangen voor 31 juli 2022.

Kijk eerst uw voorschot-of afrekeningsfacturen, uw rekeninguittreksels en in geval van domiciliëring de afhoudingen tussen 18 april en 31 juli 2022 (zelfs augustus) na om zeker te zijn dat u niets heeft ontvangen.

Als u daadwerkelijk niets heeft ontvangen beschikte de elektriciteitsleverancier die u de premie moest uitbetalen (bij wie u klant was op 31 maart 2022) misschien niet over uw bankgegevens. In dat geval heeft hij u via een factuur, een e-mail, uw persoonlijke ruimte op zijn website… gevraagd die gegevens over te maken. Indien u niet geantwoord heeft voor 15 september 2022 heeft u het recht op de premie jammer genoeg verloren.

Hoe werkt het toekennen van de federale verwarmingspremie na het indienen van mijn aanvraag bij de FOD Economie?

Om de status van rechthebbende van een aanvrager te bepalen vindt er een elektronische uitwisseling plaats door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) plaats tussen

 • de gegevens van de burger die de premie aanvraagt;
 • de gegevens van 31 maart 2022 van de energieleveranciers en de distributienetbeheerders (leveranciers);
 • de gegevens van 31 maart 2022 van het Rijksregister

Als een burger zich inschrijft bij een leverancier of een distributienetbeheerder met een naam, voornaam, geboortedatum of adres dat verschilt van de persoonlijke gegevens die vermeld staat op zijn identiteitskaart is het niet mogelijk deze automatisch aan zijn contract te linken. De FOD Economie behandelt het dossier bijgevolg manueel en verricht opzoekingen. De FOD Economie kan de burger contacteren via telefoon, e-mail om bijkomende informatie of  documenten te bekomen die nodig zijn om het dossier te onderzoeken.

De FOD Economie stuurt wekelijks lijsten met rechthebbenden naar de energieleveranciers en de distributienetbeheerders.

Mijn elektriciteitsleverancier vraagt me bijkomende informatie, zoals mijn bankrekeningnummer. Is dat normaal?

Uw leverancier moet beschikken over uw bankrekeningnummer om de federale verwarmingspremie te kunnen storten. Hij dient u dit nummer te vragen via het gebruikelijke communicatiekanaal. Hij zal u nooit uw pincode, verificatiecode bestaande uit 3 cijfers…vragen.

Wat is de termijn om mijn bankgegevens over te maken aan mijn elektriciteitsleverancier?

Als u automatisch erkend bent als rechthebbende en uw leverancier u via uw factuur, een e-mail, uw persoonlijke ruimte op zijn website,… vraagt om hem uw betaalgegevens te bezorgen diende u uiterlijk op  14 september 2022 te antwoorden. Als u dat niet gedaan heeft, heeft u uw recht op de federale verwarmingspremie verloren.

Als u een aanvraagformulier heeft ingediend bij de FOD Economie en u als rechthebbende werd erkend en als uw leverancier niet beschikt over uw bankgegevens zal hij u via een factuur, een mail, uw persoonlijke ruimte op zijn website,…vragen om hem deze gegevens te bezorgen. U moet dit doen uiterlijk tegen 30 maart 2023.  Na deze datum heeft u uw recht op de federale verwarmingspremie verloren.

Ik heb zonet mijn premie van 100 euro ontvangen maar ik heb reeds een aanvraagformulier ingediend. Kan ik die aanvraag annuleren?

U kan uw aanvraag terugvinden via de online toepassing en die verwijderen. Uw verwijderingsaanvraag zal geregistreerd worden en u zal geen communicatie meer van ons ontvangen.

Ik heb een aanvraag ingediend voor de premie van 100 euro. Eén of meerdere gegevens van mijn aanvraag zijn onjuist. Kan ik deze verbeteren?

U kan het Contact Center van de FOD Economie bellen (0800 120 33) om uw gegevens aan te passen of een verklarende mail sturen naar het adres P100@economie.fgov.be

Hou uw identiteitskaart, uw EAN-code en het nummer van uw elektriciteitscontract bij de hand.

Hoe kan ik weten dat ik de federale verwarmingspremie heb ontvangen?

Bij het toekennen van de premie dient een factuur of overschrijving verplicht de woorden ‘federale verwarmingspremie’ te bevatten.

Als mijn factuur minder dan 100 euro bedraagt, krijg ik dan toch de volledige 100 euro?

Ja, als de factuur in kwestie lager is dan het bedrag van de federale verwarmingspremie, dan wordt het resterende bedrag verrekend via een volgende factuur, op openstaande schulden of rechtstreeks overgeschreven op uw rekening.

Wie heeft recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro? Wat zijn de voorwaarden om ze te verkrijgen?

Elke huishoudelijke afnemer die op 31 maart 2022 een leveringscontract voor elektriciteit voor zijn woonplaats heeft, heeft recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro.  

Een huishoudelijke afnemer is een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Wanneer is de federale verwarmingspremie niet van toepassing?

U heeft geen recht op de federale verwarmingspremie

 • voor uw tweede verblijfplaats;
 • als u een occasionele klant bent of een tijdelijke aansluiting heeft;
 • als u als huishoudelijke afnemer verhuist zonder uw elektriciteitscontract op te zeggen én wanneer de nieuwe bewoner geen elektriciteitscontract op dat adres afsluit of er geen nieuwe bewoner is;
 • als u in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend (bv. verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen).
Ik heb recht op het (federale) sociaal tarief, krijg ik dan ook deze verwarmingspremie? 

Ja, als begunstigde van het (federale) sociaal tarief heeft u als huishoudelijke verbruiker recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro voor uw woonplaats.

Ik heb nog niets ontvangen, en ik voldoe aan de voorwaarden voor de federale verwarmingspremie, hoe kan dat?

Als u de federale verwarmingspremie op 01 augustus 2022 niet heeft ontvangen, kan dat komen doordat uw klantgegevens bij de leverancier of distributienetbeheerder (DNB) niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister, door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats (bv. bij verbouwingen in een doorlopende woning, woonplaats in straat 1 en EAN in achterliggende straat 2).

Neem contact met uw elektriciteitsleverancier of DNB om dat recht te zetten. Deze aanpassingen zijn nuttig voor eventuele toekomstige acties maar zullen niet in rekening worden genomen voor het toekennen van de premie.

Hoe ontvang ik de federale verwarmingspremie?

Indien u automatisch als begunstigde bent opgespoord, werd de federale verwarmingspremie u automatisch toegekend wanneer u van uw elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontving in de periode van 18 april tot 31 juli 2022. Als de factuur in kwestie lager was dan het bedrag van de federale verwarmingspremie, dan werd het resterende bedrag verrekend via een volgende factuur, op openstaande schulden of rechtstreeks overgeschreven op uw rekening.

Als u tussen 01 augustus 2022 en 17 november 2022 een aanvraag voor premie bij de FOD Economie hebt ingediend, zal die zo snel mogelijk worden verwerkt. De FOD zal wekelijks een lijst van de rechthebbenden naar de leveranciers sturen. De leveranciers moeten de premie zo spoedig mogelijk op uw bankrekening storten (over het algemeen tijdens de maand die volgt op het versturen).

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn gegevens correct worden gebruikt en niet worden misbruikt (GDPR)?

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor het opstellen van een lijst van rechthebbenden op de federale verwarmingspremie, bestemd voor de elektriciteitsleveranciers. Ze worden gedurende twee jaar door de FOD Economie bewaard, dat is de behandelingsduur van het dossier en van eventuele latere controles. Het dossier dat de FOD Economie wordt meegedeeld of de gegevens die de rechthebbende met de elektriciteitsleverancier deelt, worden, zoals voorzien in de wet, slechts één jaar door de leverancier bewaard. Nadat die termijnen verstreken zijn, worden de gegevens verwijderd.

Als ik nog vragen heb over de federale verwarmingspremie, met wie kan ik dan contact opnemen?

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons Contact Center.

Hou uw identiteitskaart en een elektriciteitsfactuur bij de hand.

Het Contact Center is het enige contactpunt van de FOD Economie en staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw dienst via:

Telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
 Fax: 0800 120 57 (gratis nummer)
Online formulier (NL, FR, DE,)
 E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
18 november 2022