Het economisch herstel na COVID-19 en de Russische invasie van Oekraïne veroorzaken een plotselinge stijging van de energieprijzen.

Om de stijging van de energiefacturen voor de gezinnen in te tomen, heeft de federale regering in het kernkabinet van 18 juni 2022 beslist om bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning een toelage van 300 euro netto aan de gezinnen toe te kennen.

Deze maatregel heeft als doel een financiële steun toe te kennen aan het grootst mogelijk aantal burgers om hun te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun woning.

schema 'wanneer ontvangt u de stookolicheque van 300 euro'

Wanneer ontvangt u de stookoliecheque van 300 euro?  (PDF, 123.06 KB)

Hoe uw aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag NIET op via e-mail !

Waaruit bestaat de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)?

Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de federale regering besloten een verwarmingstoelage van 300 euro netto aan de gezinnen toe te kennen ter compensatie van de gestegen energiekosten. Die unieke en forfaitaire toelage wordt aan de gezinnen toegekend bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De toelage heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Wie heeft recht op de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)? Wat zijn de voorwaarden om ze te verkrijgen?

Een toelage van 300 euro netto wordt eenmalig en forfaitair aan iedere rechthebbende toegekend die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 een levering van een bedrijf heeft ontvangen, als tussenkomst in de betaling van de levering van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats.

Welk formulier moet ik invullen voor de aanvraag van de verwarmingstoelage?

Deze toelage wordt toegekend op basis van een aanvraagformulier dat door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform).

Uw aanvraag online indienen

U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 30/04/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning

Stuur uw aanvraag NIET op via e-mail !

Wat betekent “gezin” in het kader van de toekenning van deze toelage? 

Het gaat om de natuurlijke persoon die doorgaans alleen woont of de personen die doorgaans dezelfde woning betrekken en er samen wonen, waarbij de samenstelling van het gezin bepaald wordt op basis van de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

Wat betekent “rechthebbende” in het kader van de toekenning van deze toelage? 

Het gaat om de bewoner van de woning krachtens een zakelijk onroerend recht of een persoonlijk recht, wat het huurcontract voor onroerend goed is, en die de prijs voor de levering van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van deze woning betaalt.

Ik heb recht op de uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds. Kan ik ook de verwarmingstoelage van 300 euro krijgen (stookolie of propaan in bulk)? 

Ja, u kunt beide uitkeringen ontvangen zolang u voldoet aan de voorwaarden om voor elk van beide in aanmerking te komen.

Voor de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds moet u zich wenden tot het OCMW van uw gemeente. Het Sociaal Verwarmingsfonds is bestemd voor kwetsbare gezinnen die tot specifieke doelgroepen behoren.

Ik heb recht op de verwarmingspremie van 100 euro (elektriciteit). Kan ik ook de verwarmingstoelage van 300 euro krijgen (huisbrandolie of propaan in bulk)? 

Ja, u kunt beide uitkeringen krijgen, zolang u maar aan de voorwaarden voldoet.

Ik heb recht op het federale sociaal tarief, kan ik ook van deze premie genieten?

Ja, als rechthebbende op het (federale) sociaal tarief geniet u eveneens van de federale toelage voor huisbrandolie/propaan in bulk van 300 euro als u aan de voorwaarden voldoet.

Ik woon in een individuele woning (geen deel van een gemeenschappelijke eigendom), welke documenten heb ik nodig om mijn aanvraag in te vullen?

Vul het aanvraagformulier in (zie vraag "Welk formulier moet ik invullen voor de aanvraag van de verwarmingstoelage”)

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen :

  1. een kopie van de factuur voor een levering van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor verwarming, gedaan tussen 15.11.2021 en 31.03.2023 ;
  2. een bewijs van betaling van de factuur of een verklaring van de onderneming in geval van termijnbetalingen of een certificaat van het OCNW of van de leverancier of enig ander document dat bewijst dat de rechthebbende in orde is met de betaling.
Ik betrek een woning met gemeenschappelijke eigendom. Heb ik recht op de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)? Wat zijn de voorwaarden om ze te verkrijgen?

Ja, de gezinnen die een woning met gemeenschappelijke eigendom betrekken waarvan de verwarming op huisbrandolie of op propaan via een gemeenschappelijke installatie verzekerd wordt, zullen eveneens de verwarmingstoelage van 300 euro ontvangen.

Uw aanvraag online indienen

In dat geval wordt de verwarmingstoelage toegekend op basis van een aanvraag die door de rechthebbende behoorlijk ingevuld (de bewoner: eigenaar of huurder) en online ingediend wordt (via een elektronisch platform) of per aangetekende zending tot en met 30.04.2023 overgemaakt wordt aan de FOD Economie op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Voor een woning in gemeenschappelijke eigendom: invulformulier type B (PDF, 135.84 KB) afdrukbaar.
Stuur uw aanvraag NIET op via e-mail !
Ik betrek een woning met gemeenschappelijke eigendom. Wat is de procedure waaraan de beheerder van de gemeenschappelijke eigendom moet voldoen om de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk) te ontvangen?

De beheerders van de gemeenschappelijke eigendom moeten de informatie over de levering van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van de gemeenschappelijke eigendom bezorgen (met name hun KBO-nummer en de kopie van de factuur van de laatste bestelling van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming...) via een informatica-platform beheerd door de FOD Economie.

De te bezorgen informatie heeft betrekking op de woningen die ze beheren en waarvoor een levering heeft plaatsgevonden tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Ik woon in een opbrengsteigendom. Heb ik recht op de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)? Wat zijn de voorwaarden om de toelage te bekomen?

Ja, gezinnen die in een opbrengsteigendom wonen die verwarmd wordt met huisbrandolie of propaan in bulk door middel van een collectieve installatie krijgen de verwarmingstoelage van 300 euro.

In dat geval wordt de verwarmingstoelage toegekend op basis van een aanvraag die de rechthebbende invult (de bewoner: eigenaar of huurder). Die aanvraag kan tot en met 30.04.2023 online worden ingediend via een elektronisch platform of per aangetekende zending bezorgd aan de FOD Economie op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II – laan 16
1000 Brussel

Uw aanvraag online indienen

Stuur uw aanvraag NIET op via e-mail !

Ik woon in een opbrengsteigendom. Welke procedure moet de beheerder van dat opbrengsteigendom volgen om de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk) te ontvangen?

Beheerders van een opbrengsteigendom moeten informatie over de levering van huisbrandolie of propaan in bulk voor de verwarming van de opbrengsteigendom invoeren in een informatica-platform van de FOD Economie. Concreet gaat het om de kopie van de factuur van de laatste bestelling van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming ...

De informatie die ze doorgeven gaat over de woningen waarvan ze eigenaar zijn en waarvoor een levering heeft plaatsgevonden tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Bij het inloggen op het informaticaplatform krijgt elke eigenaar een uniek nummer per opbrengsteigendom. Hij of zij moet dat nummer aan elk gezin/elke bewoner van dat pand meedelen.

Wat moet ik doen als ik het KBO-nummer van mijn gemeenschappelijke eigendom niet ken?

Het KBO-nummer van de gemeenschappelijke eigendom moet op alle documenten met betrekking tot de gemeenschappelijke eigendom vermeld worden en moet eveneens in de gemeenschappelijke ingang van de woongelegenheid weergegeven worden. Als u het KBO-nummer niet terugvindt, richt u zich tot de eigenaar als u huurder bent of tot de beheerder van uw gemeenschappelijke eigendom.

Hoe kan ik de aanvraag voor de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk) indienen?

U kunt uw aanvraag online indienen

of u kunt per aangetekende zending aan de FOD Economie op het volgende adres bezorgen:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie (Cel Mazoutpremie 300euro)
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning

Stuur uw aanvraag NIET op via e-mail !

Waar kan ik het formulier vinden en aan wie moet ik de aanvraag terugsturen?

U vindt het invulformulier op het online platform van de FOD Economie. Als u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u het formulier via uw verdeler van huisbrandolie/propaan verkrijgen.

Online

Vul het formulier in en onderteken het met behulp van uw elektronische identiteitskaart.

Uw aanvraag online indienen

Per aangetekende zending

Druk het document af of vraag het aan uw verdeler en stuur uw ingevulde en ondertekende formulier evenals de bijlagen per aangetekende zending en voldoende gefrankeerd terug aan het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning

Stuur uw aanvraag NIET op via e-mail !

Wat gebeurt er als ik mijn aanvraag voor de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk) niet volledig of behoorlijk ingevuld heb?

Als u uw aanvraag niet volledig of behoorlijk heeft ingevuld, zal ze niet in aanmerking kunnen worden genomen voor deze verwarmingstoelage. U kunt ze echter tot en met 30.04.2023 opnieuw aanvullen en indienen.

Wat moet ik doen als ik het klantnummer of het ondernemingsnummer van mijn verdeler van huisbrandolie/propaan niet ken?

Deze gegevens bevinden zich op de leveringsfactuur van huisbrandolie/propaan. Als u ze niet vindt, neemt u contact op met uw leverancier.

Wat is de termijn voor het indienen van de aanvraag voor de verwarmingstoelage van 300euro (huisbrandolie/propaan in bulk)?

U heeft u tot en met 30.04.2023 de tijd om uw aanvraag in te dienen.

Hoe en wanneer ontvang ik de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)?

De FOD Economie beslist binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van uw aanvraag over de ontvankelijkheid ervan en ten laatste op 30.06.2023. Vervolgens zal de verwarmingstoelage u uitbetaald worden op het bankrekeningnummer dat u op het formulier heeft vermeld .

Ik heb een tweede verblijf. Heb ik hiervoor eveneens recht op de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)?

Neen, de premie van 300 euro is niet van toepassing op tweede verblijven; ze is alleen van toepassing op de hoofdverblijfplaats van het gezin.

Mijn vorige hoofdverblijfplaats was een woning die met huisbrandolie of propaan werd verwarmd waarvoor ik tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 een levering heb ontvangen, maar sindsdien ben ik verhuisd. Heb ik recht op deze premie van 300 euro?

Ja, de toelage van 300 euro netto wordt eenmalig en forfaitair aan iedere rechthebbende toegekend die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 een levering van een bedrijf heeft ontvangen, als tussenkomst in de betaling van de levering van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats. Die maatregel geldt ook in het geval dat de rechthebbende deze woongelegenheid op dat moment niet meer betrekt.

Het formulier wordt met een onjuiste vertaling weergegeven wanneer u het downloadt. Wat nu?

Schakel de functie “automatisch vertalen” van Google Chrome uit om de juiste versie van het formulier weer te geven.

Hoe schakel ik de functie “automatisch vertalen” uit? U hebt twee mogelijkheden:

  1. Krijgt u de 'Google Translate'-melding rechtsboven in het scherm, klik dan op het kruisje of op de drie puntjes in de melding en selecteer Deze site nooit vertalen in het dropdownmenu.
  2. Klik op de drie puntjes rechtsboven in uw scherm en selecteer Instellingen in het dropdownmenu. Er wordt een nieuw scherm geopend. Klik in de lijst aan de linkerkant op Talen. Deactiveer de optie Aanbieden om pagina's te vertalen die in een voor jou onbekende taal zijn.
Wat doet de FOD Economie voor de toekenning van de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)?

De FOD Economie ontvangt de aanvragen en gaat de toekenningsvoorwaarden voor de toelage na.

De FOD Economie bewaart de gegevens gedurende maximaal twee jaar vanaf het moment waarop ze door de rechthebbenden worden meegedeeld.

Wie kan ik contacteren als ik andere vragen heb over de verwarmingstoelage van 300 euro (huisbrandolie/propaan in bulk)?

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ons Contact Center

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw dienst via:

Mijn ouder of voogd is overleden terwijl hij/zij stookolie/propaan in bulk kreeg geleverd tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023. Heb ik als erfgenaam het recht om de stookolietoelage aan te vragen?

Indien uw ouder/voogd is overleden voordat de wet tot toekenning van de toelage in werking is getreden, d.w.z. op 29 juni 2022, hebt u geen recht op de toelage.

Als je ouder/voogd echter na 29 juni 2022 (of op 29 juni zelf) is overleden en aan de toekenningsvoorwaarden voldeed, hebt u recht op de toelage. In dat geval kan de toelage worden aangevraagd 

  • door de notaris die belast is met de nalatenschap, 
  • door een van de erfgenamen of 
  • door een persoon die door de erfgena(a)m(en) is gemachtigd. 

De aanvraag moet op een papieren formulier worden ingediend en op naam van de overledene worden ingevuld. 

Indien de aanvraag wordt ingediend door een erfgenaam of een door de erfgena(a)m(en) gemachtigde persoon, moet hij/zij 

  • een door alle erfgenamen ondertekende akte/attest van erfopvolging EN 
  • een door alle erfgenamen ondertekende volmacht 

bijvoegen om de aanvraag in te dienen. 

In alle gevallen wordt de toelage betaald met een aan de overledene gerichte circulaire cheque.

Hoe kan ik een akte/attest van erfopvolging aanvragen?

U kunt de akte van erfopvolging bij de notaris aanvragen.

Onder bepaalde voorwaarden (ontbreken van testament, huwelijkscontract, minderjarige erfgenamen, enz.) kunt u gratis het attest van erfopvolging aanvragen bij de dienst Rechtszekerheid van de FOD Financiën.

Voor meer informatie over het attest van erfopvolging, raadpleeg de website van de FOD Financiën:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden

Laatst bijgewerkt
1 februari 2023