Table of Contents

  De basispakketten voor gas bestaan uit een pakket voor de maanden november en december 2022, en een pakket voor de maanden januari, februari en maart 2023.

  Het basispakket gas bedraagt 270 euro voor pakket 1 en 405 euro voor pakket 2.

  Huishoudens met een individuele factuur voor gas kregen de basispakketten gas in de meeste gevallen automatisch van hun gasleveranciers. Het basispakket werd in mindering gebracht via de facturen of rechtstreeks op de bankrekening gestort. Dat gebeurde vóór 18 januari 2023 voor basispakket 1 en vóór 18 april 2023 voor basispakket 2.

  Huishoudens die in een gebouw met een collectieve gasketel wonen, en dus geen individuele factuur hebben, kregen het basispakket niet automatisch en moesten een aanvraag indienen om de premie te ontvangen.

  Het is momenteel te laat om een aanvraag in te dienen.

  Als u een aanvraag heeft ingediend, dan zal ze zo snel mogelijk verwerkt worden. In tussentijd vragen wij u geduld te hebben en geen herinneringen te sturen. Dat belast onze diensten enkel onnodig.

  Het is mogelijk dat u door onze diensten wordt gecontacteerd en om bijkomende informatie wordt gevraagd. Wij zullen u nooit om paswoorden vragen. De aanvragen zullen tot eind 2023 verwerkt worden

  Wat is het basispakket gas?

  Iedereen die voor zijn woning een residentieel contract voor gas heeft, kan van het basispakket gas genieten, als het contract op de referentiedatum:

  • variabel is of
  • vast is, maar op basis van een tarieffiche van na 30 september 2021 afgesloten is of na 30 september 2021 vernieuwd is (de vaste prijs werd vastgelegd vóór de sterke stijging vanaf oktober 2021) en
  • niet afgesloten is aan het sociaal tarief

  De referentiedatum is de datum waarop aan de voorwaarden moet voldaan zijn om voor de pakketten in aanmerking te komen.

  De premie bedraagt:

  • 270 euro voor november en december 2022 (de referentiedatum is 30 september 2022)
  • 405 euro voor januari, februari en maart 2023 (de referentiedatum is 31 december 2022 behalve voor de toekenning van het sociaal tarief waarvoor de referentiedatum 01.01.2023 is)

  Die bedragen worden door de leverancier afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen of direct op een bankrekening gestort in het geval van een individueel contract. In het geval van een collectieve installatie wordt het basispakket door de Schatkist betaald (via overschrijving of circulaire cheque volgens de opgave in uw aanvraag). 

  Huishoudens die gedomicilieerd zijn in een gebouw met een collectieve gasinstallatie waarvan het contract voldoet aan de tariefvoorwaarden, hebben ook recht op het basispakket gas.

  Ik woon in een appartement.  Krijg ik het basispakket gas?

  Als u via een gemeenschappelijke installatie van aardgas wordt voorzien, hebt u eveneens recht op het basispakket gas op voorwaarde dat u in het gebouw woont en dat het gebouw een contract heeft dat aan de tariefvoorwaarden voldoet . U moet ook rechtstreeks bijdragen aan de gaskosten, via de eigenaar of via uw syndicus.

  Die toekenning gebeurt niet automatisch, u moest een aanvraag indienen. Het is nu te laat om hiervoor een aanvraag in te dienen.

  Als u een aanvraag heeft ingediend, dan zal ze zo snel mogelijk verwerkt worden. In tussentijd vragen wij u geduld te hebben en geen herinneringen te sturen. Dat belast onze diensten enkel onnodig.

  Het is mogelijk dat u door onze diensten wordt gecontacteerd en om bijkomende informatie wordt gevraagd. Wij zullen u nooit om paswoorden vragen. De aanvragen zullen tot eind 2023 verwerkt worden

  Ik ben houder van een contract voor gas voor een gebouw met een gasketel die door meerdere gezinnen wordt gedeeld.  Wat moet ik doen om de toekenning van het basispakket gas aan die gezinnen mogelijk te maken?

  Als u het contract voor gas niet heeft afgesloten aan het sociaal tarief, het een contract is met een variabele prijs (of met vaste prijs maar dat op basis van een tarieffiche die na 30 september 2021 is ondertekend of hernieuwd) en er huishoudens gedomicilieerd zijn in het gebouw dat u beheert, dan konden die huishoudens een individuele aanvraag indienen. Het is momenteel te laat om een aanvraag in te dienen.

  De wet vereist dat u als contracthouder een kopie van de factuur verstrekt en een verklaring op erewoord (PDF, 592.25 KB) dat het huishouden bijdraagt aan de kosten voor gas van het gebouw. 

  Het is dus mogelijk dat u door de bewoners of door de FOD Economie wordt gecontacteerd om deze informatie te verschaffen in het kader van de verwerking van de aanvragen. De behandeling van de dossiers zal naar verwachting eind 2023 voltooid zijn.

  Welke stappen moet ik zetten om het basispakket gas te krijgen?

   

  Als u zelf uw factuur voor gas betaalt, dan heeft uw gasleverancier u in de meeste gevallen het basispakket gas automatisch toegekend. Dat gebeurde door het rechtstreeks op uw bankrekening te storten of het in mindering te brengen via uw facturen vóór 18 januari 2023 voor basispakket 1 en vóór 18 april voor basispakket 2 .

  Hebt u het basispakket 2 voor gas niet ontvangen, hoewel u er recht op hebt? Dan kon u  een aanvraag indienen .

  Het is niet langer mogelijk een aanvraag in te dienen. Als u binnen de gestelde termijn een aanvraag heeft ingediend, dan wordt die zo snel mogelijk verwerkt. In tussentijd vragen wij u geduld te hebben en geen herinneringen te sturen. Dat belast onze diensten enkel onnodig.

   

  Voor de verwarming van mijn appartement betaal ik voor geproduceerde warmte en niet voor gas, heb ik recht op het basispakket voor gas?

  Er bestaat geen basispakket voor warmte als zodanig.

  Als u door uw energieleverancier direct gefactureerd wordt voor warmte geproduceerd door een collectieve gasketel, dan heeft u geen recht op het basispakket voor gas.

  Als de verdeling van de aardgasafrekening voor de collectieve verwarmingsketel wordt uitgevoerd door uw vereniging van mede-eigenaars (VME) (of de door haar aangestelde syndicus) of door uw eigenaar, op basis van individuele calorimeters, dan heeft u recht op het basispakket.

  Mijn ketel werkt op propaan/butaan, heb ik recht op het basispakket voor gas?

  Neen, het basispakket voor gas is er alleen voor aardgas. Aardgas wordt geleverd via het distributienet.

  Op mijn energiecontract staat het btw-nummer van mijn onderneming. Heb ik recht op het basispakket?

  Nee, als u het energiecontract op naam van uw onderneming hebt afgesloten, gaat het om een professioneel contract, dus een niet-residentieel contract. U heeft geen recht op het basispakket en het heeft dan ook geen zin om een aanvraag in te dienen.

  De enige uitzondering is het geval waarin u dit contract voor gas in naam van een Vereniging van Mede-eigenaars heeft aangevraagd, voor de collectieve gasinstallaties.

  Ik zie mijn aanvraag niet in mijn online dossier

  U kunt de voortgang van uw aanvraag volgen via het platform van de FOD Economie

  Als u uw aanvraagformulier per e-mail of per post hebt verzonden, is het mogelijk dat uw aanvraag nog niet in de lijst voorkomt. Dat betekent dat uw formulier nog niet gecodeerd is door onze diensten. Wees geduldig en kom op een later moment terug. Wij behandelen uw aanvraag zorgvuldig en zo snel mogelijk.

  FAQ Waarom heeft mijn aanvraag de status "ontbrekend contract"?

  Om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de premie, moeten we uw gegevens (huishouden, adres) vergelijken met de gegevens van uw gas- of elektriciteitscontract (toekenningsvoorwaarden, leveringsadres). De gegevens van uw energiecontract worden ons door uw leverancier meegedeeld en de vergelijking wordt meestal automatisch uitgevoerd (in 95 % tot 98 % van de gevallen) of wanneer uw aanvraag door onze medewerkers wordt verwerkt.

  In sommige gevallen komen uw contractgegevens niet voor in onze database. U kunt echter toch in aanmerking komen voor de premie. Daarom nemen onze diensten contact op met de leveranciers om uw contract te identificeren. In afwachting wordt uw aanvraag op de lijst "Ontbrekend contract" geplaatst.

  We wijzen erop dat wij alleen rekening houden met uw situatie op 30 september voor het eerste basispakket of op 31 december 2022 voor het tweede basispakket. Uw situatie voor of na deze data wordt nooit in aanmerking genomen.

  • Een "Ontbrekend contract" komt in aanmerking voor de premie (als aan alle andere voorwaarden is voldaan) in de volgende gevallen:
   • Het contract zit al in de database, maar we hebben het nog niet geïdentificeerd op basis van de informatie die u in uw aanvraag hebt opgegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval omdat de leverancier verschilt, de EAN-code onjuist is, de energielevering op een ander adres plaatsvindt, de naam van de houder van het contract verschilt, enz. U kunt ons helpen door ons een kopie van uw op de referentiedatum geldige factuur of contract te bezorgen.
   • Uw contractinformatie werd ons tijdens de eerste uitwisselingen met leveranciers (in oktober 2022 en februari 2023) nog niet bezorgd, bijvoorbeeld omdat u onlangs van leverancier bent veranderd. Wij wisselen momenteel informatie uit met de leveranciers om de dossiers te vervolledigen.
   • Een “mystery switch” of “Atrias-koppeling” kan een probleem hebben veroorzaakt bij de identificatie door uw leverancier. In dit geval zullen we het dossier individueel behandelen om een technische oplossing te vinden, zodat de premie kan worden toegekend.
     
  • Een “Ontbrekend contract" komt in de volgende gevallen niet in aanmerking voor de premie:
   • Het contract dat u in uw aanvraag hebt opgegeven is een zakelijk (niet-residentieel) contract. Dit is het geval als uw energiecontract op naam van uw bedrijf staat, zelfs als u zelfstandige in bijberoep bent.
   • Het contract dat u in uw aanvraag hebt opgegeven is niet bekend bij de leverancier die u hebt opgegeven. Als de door u opgegeven leverancier uw contract niet als actief op de referentiedata beschouwt, dan kunnen wij geen premie toekennen. 

  De dossiers "Ontbrekend contract" worden momenteel verwerkt. We vragen u in afwachting van een antwoord op uw premieaanvraag geduld te hebben.

  Welke zijn de betalingstermijnen voor de premie

  Wanneer onze diensten uw premieaanvraag valideren, ontvangt u onmiddellijk een automatische e-mail, tenminste als u een e-mailadres in uw aanvraag hebt opgegeven. De FOD Economie geeft de betalingsopdracht binnen de 2 weken. Uw leverancier of de FOD Financiën/Bpost hebben dan één maand de tijd om u het bedrag van de premie uit te keren.

  Als u vaststelt dat er twee maanden na de ontvangst van het bericht dat uw aanvraag werd aanvaard geen betaling heeft plaatsgevonden, dan kunt u contact opnemen met de FOD Economie om uw dossier te controleren.

  Als u bij uw aanvraag geen e-mailadres hebt opgegeven, dan ontvangt u een brief waarin u wordt geïnformeerd over de beslissing die over uw aanvraag werd genomen. Het is mogelijk dat u deze brief ontvangt nadat de betaling al heeft plaatsgevonden.

  Volgens het online platform heeft mijn energieleverancier onze premie ontvangen, maar niet betaald. Wat moet ik doen?

  Controleer uw facturen en uw bankrekening zorgvuldig. Neem in dat geval contact op met uw leverancier om na te gaan waarom u de premie niet ontvangen heeft.

  Als u merkt dat uw aanvraag voor de premie voor de collectieve gasinstallatie werd aanvaard en dat u na enkele weken geen overschrijving ontvangen heeft op de in uw aanvraag opgegeven IBAN-rekening of geen circulaire cheque ontvangen heeft op het in uw aanvraag opgegeven adres, dan kunt u contact opnemen met de FOD Economie (maar niet met de FOD Financiën).

  Ik heb recht op het sociaal tarief, ga ik de basispakketten ontvangen?

  Voor uw individueel gascontract:

  • heeft u misschien recht op het eerste basispakket als u op 30.09.2022 niet van het sociaal tarief geniet;
  • heeft u misschien recht op het tweede basispakket als u op 01.01.2023 niet van het sociaal tarief geniet.

  Als u op deze data recht heeft op het sociaal tarief voor gas, maar als u met een collectieve installatie op aardgas verwarmt die niet onder een contract aan het sociaal tarief valt, dan zou u op de premie “gas collectieve installatie” recht kunnen hebben als aan de andere voorwaarden voldaan is.
  Aangezien deze premie niet automatisch wordt toegekend, moest u vóór 30 april en/of vóór 31 juli 2023 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

  Tijdslijn Basispakket 1

  • 23 januari 2023 : start van aanvragen als de premie niet automatisch kon worden betaald en van de aanvragen voor gemeenschappelijke gasinstallaties
  • vanaf 23 januari 2023 : behandeling van de aanvragen en betaling aan de rechthebbenden
  • 30 april 2023 : einde van de aanvraagperiode voor basispakket 1

  Tijdslijn Basispakket 2

  • februari-maart 2023 : je krijgt het tweede basispakket energie automatisch op basis van het energiecontract dat je had op 31 december 2022 via de energieleverancier van dat contract (door een vermindering van factuur of een storting op je rekeningnummer)
  • 1 april 2023 : deadline voor de automatische betaling door je leverancier
  • 18 april 2023 : deadline voor de betaling als je factuur lager is dan de premie
  • 24 april : start van aanvragen als de premie niet automatisch kon worden betaald en van de aanvragen voor gemeenschappelijke gasinstallaties
  • vanaf 24 april : behandeling van de aanvragen en betaling aan de rechthebbenden
  • 31 juli 2023 : einde van de aanvraagperiode voor basispakket 2
  Laatst bijgewerkt
  11 oktober 2023