Op 16 september 2022 bereikte de federale regering een akkoord over bijkomende energiesteun voor huishoudens. Het gaat om een basispakket energie voor de maanden november en december 2022 voor gas (135 euro/maand) en elektriciteit (61 euro/maand). De volgende bepalingen gelden sinds 3 november 2022, de dag van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Wat is het basispakket gas en elektriciteit?

Iedereen die een residentieel energiecontract, heeft voor zijn woning, ofwel

 • een variabel energiecontract of
 • een nieuw vast energiecontract dat werd afgesloten of verlengd na 30 september 2021

krijgt een vergoeding van

 • 270 euro voor gas
 • 122 euro voor elektriciteit 

Beide bedragen worden in mindering gebracht van de voorschot- of afrekeningsfacturen vóór het einde van het jaar.

Wie heeft recht op het basispakket gas? Wat zijn de voorwaarden om het te krijgen?

U komt in aanmerking voor het basispakket voor gas (270 euro), als u beantwoordt aan een van deze twee situaties:

1e geval: op 30 september 2022 had u een gascontract op uw naam, en op die datum is dat contract:

 • afgesloten voor uw wettelijke verblijfsadres
 • actief
 • van het type "residentieel"
 • afgesloten aan een vast tarief, maar verlengd na 30 september 2021, of afgesloten aan een variabel tarief
 • niet afgesloten aan het sociaal tarief

en geen ander lid van uw huishouden had het basispakket voor gas al ontvangen.

In dat geval,

 • als de gegevens op uw gascontract (naam, voornaam, adres) overeenstemmen met de gegevens in het Rijksregister, zou u vóór 23 januari 2023 automatisch het basispakket voor gas moeten ontvangen.
 • zo niet, dan kunt u een aanvraag indienen tussen 23 januari 2023 en 15 april 2023.

Aanvragen die vóór 23 januari 2023 ingediend worden, worden niet in aanmerking genomen.

2e geval: op 30 september 2022 woonde u in een gebouw met een gemeenschappelijke gasinstallatie, en op die datum

 • droeg u bij aan de gaskosten (lasten)
 • was het gascontract dat uw gebouw bevoorraadt actief
 • was het gascontract voor uw huisadres
 • was dat gascontract een vast energiecontract verlengd na 30 september 2021, of was het een variabel energiecontract
 • werd dat gascontract niet tegen het sociaal tarief gefactureerd

en geen ander lid van uw huishouden had het basis pakket voor gas al ontvangen.

In dat geval komt u in aanmerking voor het basispakket voor gas. Het basispakket voor gas wordt in dat geval niet automatisch toegekend. U moet een aanvraag indienen tussen 23 januari 2023 en 30 april 2023. De details van die aanvraag worden later meegedeeld.

Aanvragen die vóór 23 januari 2023 ingediend worden, worden niet in aanmerking genomen.
In welke gevallen hebt u geen recht op het basispakket gas?

U hebt geen recht op het basispakket gas:

 • voor uw tweede verblijf;
 • als u een occasionele klant bent of voor een tijdelijke verbinding;
 • als u als residentiële klant vóór 30 september 2022 bent verhuisd (van woonplaats bent veranderd) zonder uw gascontract te hebben opgezegd. Als uw opvolger/nieuwe huurder voor 30 september 2022 geen gascontract op dat adres heeft afgesloten of als er geen opvolger/nieuwe huurder is (er woont niemand), krijgt niemand het basispakket gas.
 • als het gascontract al tegen het sociaal tarief wordt gefactureerd.
Kan ik tegelijkertijd het basispakket gas en het basispakket elektriciteit krijgen?

Ja, het basispakket gas kan worden gecombineerd met het basispakket elektriciteit.

Ik heb recht op het sociaal tarief voor gas, krijg ik dan ook het basispakket gas?

Neen, als begunstigde van het sociaal tarief voor gas hebt u geen recht op het basispakket gas.

Ik woon in een appartement. Krijg ik het basispakket gas?

Als u op 30 september 2022 een residentieel contract op uw naam had voor de levering van gas aan uw appartement (bv. u hebt één enkele ketel) en u bent er gedomicilieerd, ontvangt u het basispakket gas, op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden is voldaan (soort contract). In principe verloopt de toekenning automatisch.

Als u via een gemeenschappelijke installatie van gas en/of verwarming wordt voorzien en als u in het gebouw woont en als het gebouw een contract heeft dat aan de voorwaarden voldoet (soort contract), hebt u recht op het basispakket voor gas. Die toekenning gebeurt niet automatisch en u moet een aanvraag indienen zodra het formulier beschikbaar is op de website van FOD Economie (in 2023).

Als u een woning huurt “inclusief onkosten” en niet rechtstreeks bijdraagt aan de gaskosten, ontvangt u geen basispakket gas. De contractant (de persoon die het residentiële gascontract heeft afgesloten, bijvoorbeeld de verhuurder) krijgt het basispakket gas, als hij of zij op hetzelfde adres woont. Als de contractant niet in het gebouw is gevestigd, wordt haar of hem het basispakket gas niet toegekend.

Verenigingen van mede-eigenaars (bijvoorbeeld voor eventueel gasverbruik in de gemeenschappelijke ruimten) komen niet in aanmerking voor het basispakket gas.

Ik ben zelfstandige, krijg ik het basispakket gas?

Als u een residentieel contract hebt voor uw woning, krijgt u het basispakket gas.

Een residentiële afnemer wordt gedefinieerd als een afnemer die gas koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, dus met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Als u een “zakelijk of professioneel” contract hebt, krijgt u het basispakket gas niet.

In welke vorm ontvang ik het basispakket gas?

Als u automatisch in aanmerking komt, wordt het basispakket gas vóór 1 januari 2023 automatisch aan u toekend via een voorschot- of afrekeningsfactuur van uw gasleverancier. Als die factuur lager is dan het bedrag van het basispakket, maakt de leverancier het resterende bedrag uiterlijk op 18 januari 2023 aan u over via overschrijving.

Ik heb een budgetmeter, krijg ik het basispakket gas ook?

Ja, als consument met een budgetmeter en als u een residentieel gascontract voor uw woning heeft, ontvangt u het basispakket gas van 270 euro op een van de volgende manieren:

 • via de jaarlijkse regularisatiefactuur. Als u automatisch bent geïdentificeerd, is de uiterste datum voor toekenning 31 december 2022 en de uiterste datum voor betaling door overschrijving van het resterende bedrag 18 januari 2023.
 • via een bankoverschrijving. Als u automatisch bent geïdentificeerd, is de termijn voor toekenning 31 december 2022 en de termijn voor betaling door overschrijving van het resterende bedrag 18 januari 2023.
 • door verrekening met openstaande schuldvorderingen binnen één maand na de kennisgeving van de gunning via de door de FOD Economie opgestelde lijsten van rechthebbenden; de uiterste datum voor de toekenning is 31 december 2022 en de uiterste datum voor de betaling door overschrijving van het resterende bedrag is 18 januari 2023;
 • via het actieve krediet van de budgetmeter binnen een maand na de kennisgeving van de toekenning via de door de FOD Economie opgestelde lijsten van rechthebbenden. De uiterste datum voor toekenning is 31 december 2022.
Kan het basispakket gas worden toegewezen of in beslag genomen?

Nee, het basispakket gas is niet vatbaar voor overdracht of beslag. Het wordt toegekend aan de rechthebbende, zelfs als die zich in een situatie van concurrentie of insolventie bevindt. Met andere woorden, het basispakket gas kan niet worden overgedragen aan derden/kredietgevers of door derden/kredietgevers in beslag worden genomen.

Ik heb een tweede verblijf dat is aangesloten op de openbare gasvoorziening. Kan ik daarvoor ook het basispakket gas krijgen?

Nee, het basispakket gas geldt niet voor contracten voor tweede verblijven; het geldt alleen voor contracten voor het hoofdverblijf van de contractant.

Ik heb net een nieuw contract getekend. Geldt het basispakket gas ook voor mij?

Als u op 30 september 2022 een gasleveringscontract had, ontvangt u van die gasleverancier het bijbehorende basispakket voor gas.

Als u op 30 september 2022 geen gasleveringscontract had, ontvangt u het basispakket gas niet.

Het is altijd de leverancier van het contract dat u op 30 september had, die verantwoordelijk is voor het toepassen van de premie op uw factuur of het overschrijven ervan op uw rekening.

Ik ben na 30 september 2022 van gasleverancier veranderd, heb ik dan recht op het basispakket gas?

Als u op 30 september 2022 een gasleveringscontract had, ontvangt u het basispakket van de gasleverancier met wie u op 30 september 2022 een contract had (en niet van de leverancier van het contract dat u na 30 september 2022 hebt afgesloten). Dat op voorwaarde dat het contract aan de andere voorwaarden voldoet (huishoudelijk tarief, contract met variabele prijs of vaste prijs en dat na 30 september 2021 werd afgesloten of verlengd, geen sociaal tarief, voor uw hoofdverblijf).

Welke stappen moet ik nemen om het basispakket gas te krijgen?

In eerste instantie hoeft u geen actie te ondernemen, uw gasleverancier kent het basispakket gas automatisch toe via uw factuur vóór 1 januari 2023. Als die factuur lager is dan het bedrag van het basispakket, wordt het resterende bedrag vóór 18 januari 2023 rechtstreeks per overschrijving op uw rekening gestort.

Hoe werkt de automatische toekenning van het basispakket gas?

Voor het automatiseringsproces vindt een elektronische uitwisseling van gegevens plaats tussen:

 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie);
 • de energieleveranciers en distributienetbeheerders (leveranciers);
 • het Rijksregister.

De FOD Economie bezorgt de energieleveranciers en de distributienetbeheerders de lijst van personen onder hun residentiële afnemers aan wie zij het forfaitaire basispakket voor gas moeten toekennen.

Daartoe ontvangt de FOD Economie:

 • de klantenbestanden van alle energieleveranciers
 • de klantenbestanden van de distributienetbeheerders
 • de relevante persoonsgegevens van alle burgers in het Rijksregister

De kwaliteit van de klantidentificatiegegevens bij energieleveranciers is essentieel voor de automatische toewijzing. Als een afnemer zich bij een leverancier of een distributienetbeheerder inschrijft met een naam, achternaam, geboortedatum of adres die afwijkt van de persoonsgegevens op de identiteitskaart, kan het contract niet aan een persoon worden gekoppeld en kan de betaling van het basispakket gas niet automatisch plaatsvinden.

Wanneer ontvang ik het basispakket gas?

Normaal gezien krijgt u het basispakket gas automatisch van uw gasleverancier via een voorschot- of afrekeningsfactuur vóór 1 januari 2023. Als die factuur lager is dan het bedrag van het basispakket, wordt het resterende bedrag vóór 18 januari 2023 rechtstreeks op uw rekening overgeschreven. In dat geval moet uw leverancier het bankrekeningnummer kennen waarop het bedrag moet worden gestort en kan hij u daarom vragen.

Hoe weet ik dat ik het basispakket gas heb ontvangen?

Controleer uw tussentijdse gasrekeningen en uw bankrekening. Bij de toekenning van het basispakket gas moet de vermelding "federaal basispakket gas 2022" op de factuur of de overschrijving staan.

Als mijn factuur lager is dan het bedrag van het basispakket gas, krijg ik dan toch het volledige bedrag?

Ja, als de factuur in november of december lager is dan het bedrag van het basispakket voor gas, wordt het resterende bedrag rechtstreeks per bankoverschrijving op uw rekening gestort. In dat geval moet uw leverancier het bankrekeningnummer kennen waarop het bedrag moet worden gestort en kan hij u daarom vragen.

Laatst bijgewerkt
30 november 2022