Het akkoord dat de consument beschermt

Er werd een akkoord (PDF, 828.59 KB)afgesloten met de leveranciers van de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt. Het akkoord kwam tot stand naar aanleiding van besprekingen tussen de leveranciers, de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en de vertegenwoordigers van de regulerende overheden en de minister bevoegd voor consumentenzaken.

Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt"

Dit akkoord strekt ertoe de consumenten te beschermen tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie in hun relaties met deze leveranciers. In die optiek werd in het akkoord een gedragscode voor “verkoop buiten de onderneming” en “verkoop op afstand” opgenomen.

De verplichtingen van de gedragscode gelden voor de leverancier en voor zijn eventuele verkoopsagenten en hebben betrekking op de voorlichting van de consument en op het afsluiten van de overeenkomst voor het leveren van elektriciteit en/of gas.

Akkoord, code

Het boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) reglementeert de meest diverse aangelegenheden: de verkoop op afstand de prijsaanduiding, de verkoop buiten verkoopruimten, de reclame, de oneerlijke handelspraktijken, enz, ... .

Op grond van deze wet zijn oneerlijke handelspraktijken verboden.

De niet-naleving door een onderneming van een gedragscode zal in sommige gevallen als een oneerlijke handelspraktijk kunnen worden beschouwd voor zover ze in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en dus niet in overeenstemming is met de eerlijke handelspraktijken.

Dit akkoord dat een aanvulling vormt op de bovengenoemde wet, stelt de controlediensten van de FOD Economie in staat om op te treden tegen inbreuken.

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
19 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
    Energie

    Europese harmonisatie van brandstofetiketten

  2. Energie

    Ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030 - publieksraadpleging