Federale bijdrage

Sinds de programmawet van 24 december 2002 (inwerkingtreding op 10 januari 2003), wordt een « federale bijdrage » tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden met de regulering van en de controle op de gasmarkt geheven.

De federale bijdrage is verschuldigd door elke eindafnemer op het Belgisch grondgebied, over de hoeveelheden aardgas die hij voor eigen gebruik afneemt, vervoerd langs het aardgasvervoersnet, het vervoersnet of door middel van een directe leiding.

De wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen brengt een aantal wijzigingen aan met betrekking tot de federale bijdrage gas:

 • de afschaffing van de federale bijdrage op aardgas dat gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit;

 • de invoering van een degressiviteits- (en plafonnerings-) mechanisme;

 • de beheerder van het aardgasvervoersnet wordt belast met de inning van de federale bijdrage. Er wordt dus een “watervalprincipe” ingevoerd waarbij de beheerder van het vervoersnet, in de eerste plaats, en vervolgens elke houder van een contract voor toegang tot het vervoersnet, de federale bijdrage stroomafwaarts aan zijn afnemer factureert, tot aan de eindafnemer (die het gas voor eigen verbruik aanwendt).

Om de administratieve kosten en risico’s te dekken die inherent zijn aan de inning van deze federale bijdrage door aardgasondernemingen, worden kleine (procentuele) supplementen op de bijdragen voorzien (0,4 % om de administratieve kosten te dekken en 0,7 % om de risico’s van niet-betaling van de federale bijdrage door de eindafnemer aan de gasonderneming te dekken.

Het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt bepaalt de nadere regels voor de inning van de federale bijdrage op aardgas krachtens de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gas en andere door middel van leidingen.

Bestemming van de inkomsten

De ontvangsten van de federale bijdrage voor gas dienen voor de gedeeltelijke financiering (gedeeltelijk aangezien ze worden gedeeld met de ontvangsten van de federale bijdrage voor elektriciteit) van fondsen die beheerd worden door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna : « commissie »), namelijk:

 1. het fonds dat bestemd is om de werkingskosten van de commissie te dekken;

 2. het fonds beoogd in artikel 15/11, § 1ter, 2°, van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke bijstand aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering;

 3. het fonds bestemd voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan huishoudelijke beschermde afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 2 april 2014: Verklaringen die moeten worden ingevuld om te kunnen genieten van de (jaarlijkse) vrijstelling (DOC, 47 KB)

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 2 april 2014: Verklaring die moet worden ingevuld om te kunnen genieten van een (jaarlijkse) vrijstelling voor de eigenaars van een hoogrenderende warmtekrachtkoppeling -eenheid, die erkend is door het gewest (DOC, 49.5 KB)

Attest toe te voegen aan bijlage 2 (DOC, 61 KB)

Bijlage 3 van het koninklijk besluit van 2 april 2014: Vermindering van de federale bijdrage (DOC, 46 KB)

Vragen en Antwoorden (PDF, 263.59 KB)

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Energie

  Europese harmonisatie van brandstofetiketten

 2. Energie

  Ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030 - publieksraadpleging