Voor installaties voor de productie van elektriciteit dient vooraf een vergunning te worden aangevraagd.

Installaties voor elektriciteitsproductie

De procedure en de toekenningscriteria voor de vergunningen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de elektriciteitsproductie.

Aanvragen voor een vergunning moeten worden ingediend bij de:

Algemene directie Energie
Dienst Gas & Vergunningen
North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Uitzondering

Het plaatsen van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie waarvan het netto ontwikkelbaar vermogen lager is dan of gelijk aan 25 elektrische megawatt is vrijgesteld van vergunning maar er geldt wel een meldingsplicht.

De aangifte met vermelding van het netto ontwikkelbaar vermogen en de plaats van de installatie moet gebeuren met het aangifteformulier (DOCX, 59,35 Kb):

  • met de post:

Algemene Directie Energie

Dienst Gas & Vergunningen

North Gate

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

Een exemplaar van het formulier moet ook worden gezonden naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Laatst bijgewerkt
31 juli 2019