Installaties voor elektriciteitsproductie

Voor installaties voor de productie van elektriciteit moet vooraf een vergunning aangevraagd worden.

De procedure en de toekenningscriteria voor de vergunningen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de elektriciteitsproductie.

Aanvragen voor een vergunning moeten worden ingediend bij de:

Algemene directie Energie
Dienst Gas & Vergunningen
North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Uitzondering

Het plaatsen van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie waarvan het netto ontwikkelbaar vermogen lager is dan of gelijk aan 25 elektrische megawatt is vrijgesteld van vergunning maar er geldt wel een meldingsplicht.

De aangifte met vermelding van het netto ontwikkelbaar vermogen en de plaats van de installatie moet gebeuren met het aangifteformulier (DOCX, 59,35 Kb):

 • met de post:
  Algemene Directie Energie
  Dienst Gas & Vergunningen
  North Gate
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
 • via e-mail: production@economie.fgov.be.

Een exemplaar van het formulier moet ook worden gezonden naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Energieopslagfaciliteiten

Overeenkomstig de wet van 14 februari 2022 zijn niet alleen installaties voor elektriciteitsproductie maar ook energieopslagfaciliteiten onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning bedoeld in artikel 4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (elektriciteitswet).

Voor de CRM-veiling georganiseerd in 2022 en voor zover nodig overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, vierde lid van de elektriciteitswet, wordt een vergunningaanvraag bedoeld in artikel 4 van de elektriciteitswet ingediend per e-mail op het adres production@economie.fgov.be uiterlijk binnen vijftien dagen volgend op de publicatie van de instructie tot organisatie van een veiling, waarbij de aanvragers van de vergunning gebruik kunnen maken van het volgende ‘aanvraagformulier voor energieopslagfaciliteiten 2022 (DOCX, 36.58 KB)’.

De procedure en de toekenningscriteria voor de vergunningen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 29 maart 2022 betreffende de toekenning van de individuele vergunningen voor de bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten waarvoor een prekwalificatiedossier wordt ingediend in het jaar 2022 overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (PDF, 541.23 KB).

In het licht van de bij de wet van 14 februari 2022 ingevoerde vergunningsplicht voor energieopslagfaciliteiten in de elektriciteitswet en het feit dat de betreffende vergunningaanvraag en de te verkrijgen vergunning respectievelijk een ontvankelijkheids- en prekwalificatiecriterium vormen binnen de CRM, wordt middels voornoemd besluit alvast een vergunningsprocedure voorzien specifiek voor capaciteitshouders die verplicht zijn tot indiening van een prekwalificatiedossier binnen de eerstkomende CRM-veiling 2022 en voor de capaciteitshouders die in aanmerking komen voor en de intentie hebben tot indiening van een prekwalificatiedossier binnen de CRM-veiling 2022.

Energieopslagfaciliteiten worden echter als bestaande installaties geacht vergund te zijn en vereisen dus niet dat een vergunning wordt aangevraagd en verkregen indien:

 1. die geselecteerd werden in de veiling van 2021 en wiens exploitanten binnen de daartoe in de werkingsregels voorziene termijn een capaciteitscontract hebben afgesloten overeenkomstig artikel 7undecies, § 11, of;
 2. de officiële afsluiting van de belangrijkste contracten inzake de investeringskosten, de financieringskosten, de uitbatingskosten en de opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit, die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project, voor een nieuwe energieopslagfaciliteit, heeft plaats gevonden voorafgaand aan 26 februari 2022 (datum van inwerkingtreding van artikel 4 van de wet van 14 februari 2022).
Laatst bijgewerkt
31 maart 2022