Table of Contents

  U moet uw elektrische installatie laten controleren:

  • vóór u die in gebruik neemt;
  • wanneer u vraagt om de aansluiting van een wooneenheid op het openbare verdeelnet te verzwaren;
  • bij de verkoop van een wooneenheid;
  • periodiek.

  Lijst van erkende controleorganismen (PDF, 279.29 KB)

  Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname

  Die controle moet worden uitgevoerd vóór de ingebruikname van:

  • een nieuwe installatie;
  • een tijdelijke, mobiele of verplaatsbare installatie (bijv. een werfkast);
  • een belangrijke wijziging of uitbreiding van een elektrische installatie (bijv. toevoegen van een stroombaan op een verdeelbord).

  De gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname wordt voorgeschreven in hoofdstuk 6.4. van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (PDF, 4.23 MB), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019. 

   

  Periodieke controle

  De veiligheid van de elektrische installatie moet gedurende de gehele levensduur worden gecontroleerd. Daarom is een controlebezoek (of periodiek bezoek) verplicht.

  Zodra de gelijkvormigheid van de elektrische installatie tijdens een eerste controle werd vastgesteld, moet u die periodieke controle om de 25 jaar laten uitvoeren. Voor verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installaties moet zo'n controlebezoek om de 12 maanden gebeuren.

  Het periodieke bezoek wordt voorgeschreven in hoofdstuk 6.5. van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (PDF, 4.23 MB), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019. 

  Controle bij de verkoop van een wooneenheid

  De verplichting betreft enkel oude huishoudelijke elektrische installaties waarvoor na 1 oktober 1981 nog geen of geen volledig gelijkvormigheidsonderzoek werd uitgevoerd.

  Bij de verkoop van een wooneenheid moet de verkoper een controlebezoek voor de elektrische installatie laten uitvoeren. Het verslag van het controlebezoek wordt aan de koper overhandigd bij de verkoopakte. Die overhandiging wordt eveneens in de akte vermeld.

  Het controlebezoek bij verkoop wordt voorgeschreven in afdeling 8.4.2. van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (PDF, 4.23 MB), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019. 

  Het controlebezoek bij verkoop is niet verplicht als de verkoper en de koper het erover eens zijn dat dit bezoek overbodig is omdat de elektrische installatie van de wooneenheid volledig wordt vernieuwd of omdat de wooneenheid wordt afgebroken. Dit akkoord wordt eveneens in de akte vermeld.

  De koper moet de Algemene Directie Energie van de FOD Economie verplicht van die afspraak op de hoogte brengen. Hij overhandigt aan de Algemene Directie Energie een afschrift van het controleverslag voor de nieuwe elektrische installatie zodra die in gebruik is genomen, tenzij de wooneenheid wordt afgebroken en niet terug wordt opgebouwd, of wanneer er sprake is van wederopbouw maar niet in de vorm van een wooneenheid.

  Meer informatie

  Controle bij verzwaring van de aansluiting van een wooneenheid

  De verplichting betreft enkel oude huishoudelijke elektrische installaties waarvoor na 1 oktober 1981 nog geen of geen volledig gelijkvormigheidsonderzoek werd uitgevoerd.

  Als u de aansluiting van de elektrische installatie in uw woning wilt verzwaren, moet u eerst een controle van de elektrische installatie laten uitvoeren. Op basis van een gunstig controleverslag kan de netbeheerder het aansluitingsvermogen verzwaren.

  Het controlebezoek bij verzwaring van de aansluiting wordt voorgeschreven in afdeling 8.4.1. van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (PDF, 4.23 MB), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019. 

  Wat als er tijdens de controle een inbreuk wordt vastgesteld?

  Wanneer er tijdens een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname inbreuken worden vastgesteld, mag de elektrische installatie of het deel van de elektrische installatie waarop de inbreuken betrekking hebben, niet in gebruik worden genomen. In dat geval moet u de inbreuken verhelpen en een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname laten uitvoeren.

  Wanneer er inbreuken worden vastgesteld tijdens het controlebezoek bij verkoop van een woning, heeft de koper 18 maanden de tijd, te rekenen vanaf de datum van de verkoopakte, om de elektrische installatie in orde te brengen en een nieuw controlebezoek te laten uitvoeren door een erkend controleorganisme van zijn keuze.

  Wanneer er inbreuken worden vastgesteld tijdens een controlebezoek (periodieke controle of controle bij verzwaring van de aansluiting) of tijdens het nieuwe controlebezoek dat door de koper na de verkoop wordt aangevraagd, moet u de inbreuken onverwijld verhelpen en alle passende maatregelen nemen indien de elektrische installatie in dienst wordt gehouden, zodat de inbreuken geen gevaar opleveren voor personen en goederen. 
  Binnen een jaar na het controlebezoek moet dan een bijkomend controlebezoek voor de elektrische installatie gebeuren. Die controle moet worden uitgevoerd door hetzelfde erkend controleorganisme, dat nagaat of de inbreuken werden opgelost. Indien de installatie niet in orde is gebracht of indien er nog inbreuken zijn op het ogenblik van het bijkomende controlebezoek, brengt het erkend controleorganisme de Algemene Directie Energie van de FOD Economie hiervan op de hoogte.

  Laatst bijgewerkt
  7 juni 2023