Table of Contents

  Transmissienetbeheerder

  Overeenkomstig artikel 8 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmartkt wordt het transmissienet beheerd door een enkele beheerder, de Elia System Operator NV (ELIA) die is aangeduid door een ministerieel besluit van 13 september 2002 (BS 17.09.2002).

  De netbeheerder is inzonderheid belast met de volgende taken:

  1. de exploitatie van het transmissienet en het onderhoud ervan;
  2. de verbetering, de vernieuwing en de uitbreiding van het transmissienet, met name in het kader van het ontwikkelingsplan, om een adequate capaciteit te waarborgen om aan de behoeften te voldoen;
  3. het technische beheer van de elektriciteitsstromen op het transmissienet en, in dit kader, de coördinatie van de inschakeling van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de koppellijnen;
  4. het waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het transmissienet en, in dit verband, toezien op de beschikbaarheid van de nodige ondersteunende diensten.

  Technisch reglement voor het beheer van het transmissienet en voor de toegang ertoe

  In uitvoering van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (BS 28.12.2002), met name het volgende:

  1. de technische minimumeisen voor de aansluiting op het transmissienet van productie-installaties, distributienetten, uitrusting van direct aangesloten afnemers, koppellijnencircuits en directe lijnen, de aansluitingstermijnen evenals de technische modaliteiten die de netbeheerder toelaten toegang te hebben tot de installaties van de gebruikers en maatregelen te nemen of te laten nemen met betrekking hiertoe indien de veiligheid of de technische betrouwbaarheid van het net dit vereist, alsook de termijnen voor aansluiting;
  2. de operationele regels waaraan de netbeheerder onderworpen is bij zijn technisch beheer van de elektriciteitsstromen en bij de maatregelen die hij moet treffen om het hoofd te bieden aan problemen van overbelasting, technische mankementen en defecten van productie-eenheden;
  3. in voorkomend geval, de prioriteit die in de mate van het mogelijke, rekening houdend met de noodzakelijke continuïteit van de voorziening, moet worden gegeven aan de productie-installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, of aan eenheden van warmtekrachtkoppeling;
  4. de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet inrichten;
  5. de gegevens die de netgebruikers aan de netbeheerder moeten verstrekken;
  6. de informatie die door de netbeheerder moet worden verstrekt aan de beheerders van andere elektriciteitsnetten waaraan het transmissienet is gekoppeld, om een veilige en efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het koppelnet te waarborgen.
  7. de bepalingen op het gebied van informatie of van voorafgaande goedkeuring door de commissie van operationele regels, algemene voorwaarden, typeovereenkomsten, formulieren of procedures toepasbaar op de netbeheerder en, in voorkomend geval, op de gebruikers.

  Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet

  Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 29 april 1999 stelt de netbeheerder een plan voor de ontwikkeling van het transmissienet op in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau. Het ontwikkelingsplan is onderworpen aan het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en aan de goedkeuring van de minister van Energie.

  Het ontwikkelingsplan loopt over een periode van minstens tien jaar. Het wordt om de drie jaar aangepast voor de tien daaropvolgende jaren.

  Het ontwikkelingsplan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypothesen, en bepaalt het investeringsprogramma dat de netbeheerder zich verbindt uit te voeren om aan deze behoeften te voldoen. Het ontwikkelingsplan houdt rekening met de nood aan een adequate reservecapaciteit en met de projecten van gemeenschappelijk belang aangewezen door de instellingen van de Europese Unie in het domein van de trans-Europese netten.

  Indien de CREG vaststelt dat de investeringen voorzien in het ontwikkelingsplan de netbeheerder niet in de mogelijkheid stellen om op een adequate en doeltreffende wijze aan de capaciteitsbehoeften te voldoen, kan de minister de netbeheerder verplichten om het ontwikkelingsplan aan te passen.

  De nadere regels voor de opmaak van het ontwikkelingsplan zijn bepaald door het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit (BS 01.02.2008).

  Conform deze wetgeving, op basis van de verklaring 2015 (PDF, 261.44 Kb) (PDF, 261.44 KB) van de Algemene Directie Energie, werd het federale ontwikkelingsplan 2015-2025 (PDF, 27.89 MB) (PDF, 27.89 MB) betreffende het transmissienet van elektriciteit goedgekeurd door de Minister voor Energie op 17 november 2015.

  Conform deze wetgeving, op basis van de verklaring (PDF, 95.57 Kb) (PDF, 95.57 KB) van de Algemene Directie Energie, werd het federale ontwikkelingsplan 2010-2020 (PDF, 3.49 MB) (PDF, 3.49 MB) betreffende het transmissienet van elektriciteit goedgekeurd door de Minister voor Energie op 14 november 2011.

  Aanleg van directe lijnen

  Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 29 april 1999 is de aanleg van nieuwe directe lijnen voor de uitbreiding van het transmissienet, behalve van lijnen die vallen onder het distributienet, onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning afgeleverd door de minister op voorstel van de CREG.

  De uitvoeringsmodaliteiten van artikel 17 zijn bepaald door het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 tot vaststelling van de criteria en de procedure voor toekenning van individuele vergunningen voorafgaand aan de aanleg van directe lijnen (BS 01.11.2000). De aanvragen voor vergunning moeten gericht worden aan de CREG.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie

  2. Energie

   Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas - Wijziging van tarieven vanaf 01.02.2019