Statuut

De Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is de federale reguleringsinstantie voor het gas en de elektriciteit in België. Het is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid.

Het CREG is opgericht bij wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 betreffende de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De oprichting vond plaats op 10 januari 2000.

Opdracht

De CREG geeft de overheid raad over de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en houdt toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds. De lijst met bevoegdheden staat in artikel 23, §2 van de wet van 29 april 1999 en artikel 15/14, §2 van de wet van 12 april 1965.

Organisatie

De twee organen van de commissie zijn het directiecomité en de algemene raad.

a) Het directiecomité staat in voor het operationele bestuur van de CREG en stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 23, § 2 van de wet van 29 april 1999 en in artikel 15/14, §2 van de wet van 12 april 1965. Het directiecomité bestaat uit een voorzitter en drie andere leden, benoemd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

b) De Algemene Raad heeft als taak:

  • op eigen initiatief of op verzoek van de minister richtsnoeren te bepalen voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  • een advies te formuleren over elke kwestie die hem door het directiecomité wordt voorgelegd;
  • een discussieforum te zijn over de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid .
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

    Oproep tot indiening van blijken van belangstelling

  2. Energie

    Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas - Wijziging van tarieven vanaf 01.02.2019