De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federale controleorganisme voor de Belgische elektriciteit- en aardgasmarkten.

De CREG ziet toe op de naleving van het wettelijk kader en de regelgeving, en op de goede werking van de elektriciteits- en aardgasmarkten.

De CREG werd op 10 januari 2000 opgericht als autonome instantie met rechtspersoonlijkheid. Ze werd in het leven geroepen door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de aardgasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten.

Opdrachten van de CREG

De CREG vervult een dubbele opdracht:

  • adviseren van overheidsinstanties betreffende de organisatie en de werking van de elektriciteits- en aardgasmarkten;
  • algemeen toezicht en controle op de naleving van de wetten en de desbetreffende regelgeving.

Organisatie van de CREG

De CREG bestaat uit twee organen: het Directiecomité en de Algemene Raad.

Het Directiecomité staat in voor het operationeel beheer van de CREG en stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn in het kader van de uitvoering van haar opdrachten. Het Directiecomité bestaat uit een voorzitter en drie andere leden, benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De Algemene Raad heeft de opdracht:

  • om op initiatief of vraag van de minister voor Energie aanbevelingen te formuleren met het oog op de toepassing van de wet van 29 april 1999 en de wet van 12 april 1965, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;
  • adviezen te formuleren rond alle vragen die door het Directiecomité worden voorgelegd;
  • te fungeren als discussieforum rond de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid.
Laatst bijgewerkt
18 juli 2023