De NEMO (“nominated electricity market operators” of benoemde elektriciteitsmarktbeheerders in het Nederlands) zijn entiteiten in de Europese Unie die taken moeten kunnen uitvoeren met betrekking tot de eenvormige day-ahead- of intradaykoppeling, naast hun opdrachten als marktbeheerder op de elektriciteitsmarkt.

De eenvormige day-ahead- of intradaykoppeling is bedoeld om de elektriciteitsuitwisselingen van de ene naar de andere lidstaat te optimaliseren via interconnectoren en de elektriciteitsprijzen in Europa te harmoniseren. Ze kadert in de context van de uitbouw van de Europese elektriciteitsmarkt.

De marktbeheerders die in België tot NEMO worden benoemd, zijn respectievelijk EPEX SPOT SE en EMCO AS.

Wettelijke basis van de NEMO

In de Europese verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer is vastgelegd dat elke lidstaat van de Europese Unie een of meerdere 'benoemde elektriciteitsmarktbeheerders' (NEMO) moet aanstellen.

In België worden de entiteiten door de minister van Energie benoemd, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken.

Hoe een kandidaatstellingsdossier indienen?

De ondernemingen die een vergunning wensen te bekomen, moeten een kandidaatstellingsdossier indienen bij de bevoegde minister en een kopie van dat dossier in papieren en elektronische vorm (USB-stick) naar de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) sturen.

 • Minister van Energie - Mevr. Tinne Van der Straeten
  Beleidscel en Secretariaat

  FINTO
  Kruidtuinlaan 50/156 - 5de verdieping
  1000 Brussel

1060 Brussel

 • Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  Industriestraat 26-28
  1040 Brussel
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Congresstraat 12-14

1000 Brussel

Het kandidaatstellingsdossier moet de informatie bevatten op basis waarvan kan worden nagegaan of de kandidaat aan de in artikel 6 van de Europese verordening vermelde benoemingscriteria voldoet.

Laatst bijgewerkt
18 juli 2023