Fapetro

Wat is Fapetro?

Het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (Fapetro) houdt toezicht op de kwaliteit van de aardolieproducten die in België op de markt worden gebracht.

Fapetro werd opgericht bij het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (BS 16.03.1995).

In 2012 heeft Fapetro een procedure opgestart om zijn expertise te laten erkennen en zich te laten accrediteren als inspectie- en controleorganisme. Na afloop van de audit die BELAC uitvoerde in december van hetzelfde jaar, bleek Fapetro te voldoen aan de vereisten van de norm NBN EN ISO 17020 en heeft het officieel op 12 maart 2013 zijn accreditatie gekregen onder het nummer certificaat 490-INSP.

Historisch overzicht

Begin 1996 is Fapetro gestart met de controle van aardolieproducten. In het begin werd enkel de kwaliteit van diesel bij publieke benzinestations gecontroleerd.

In 2002 werden de activiteiten van Fapetro uitgebreid tot de controle van private pompen.

Vanaf 2005 is Fapetro gestart met de controle van de kwaliteit van gasolie verwarming bij de secundaire depots.

In de loop van 2010 heeft Fapetro beslist, naar aanleiding van een probleem met lampolie, om ook dat product te controleren. Daardoor kon het aantal oorspronkelijk vastgestelde overtredingen met 40 % worden teruggedrongen.

In maart 2011 heeft Fapetro de controle van gasolie verwarming uitgebreid tot de primaire depots en werd dus de gehele distributieketen gedekt.

Inkomsten

Om zijn opdrachten te kunnen vervullen wordt Fapetro gefinancierd met bijdragen die per kwartaal geïnd worden bij de aardolieoperatoren die brandstoffen en motorbrandstoffen op de Belgische markt brengen.

De lijst van de betrokken operatoren wordt aan Fapetro bezorgd door het Departement Douane & Accijnzen van de FOD Financiën.

Daarnaast worden ook kosten aangerekend aan de verantwoordelijken van de verkooppunten van brandstoffen en motorbrandstoffen indien blijkt dat de brandstofmonsters niet conform de geldende technische specificaties zijn. 

Bij non-conformiteit wordt de informatie over de controle meegedeeld aan de Algemene Directie Economische Inspectie die de nodige maatregelen neemt in geval van vermoedelijke fraude. Dit kan zelfs leiden tot tijdelijke of definitieve sluiting van het verkooppunt.

Beroepsprocedure

De verantwoordelijke van het verkooppunt waar Fapetro niet-conformiteit van brandstofstalen vaststelt, kan beroep aantekenen tegen de beslissing die genomen wordt naar aanleiding van een eerste vaststelling.

De verantwoordelijke van het verkooppunt moet dat beroep naar het volgende adres sturen:

FOD Economie 
Algemene Directie Energie 
Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten (Fapetro) 
Bureau 4A57 
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 

Fapetro legt het beroep voor aan een Beroepscommissie waarvan de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie de leden heeft aangeduid en die losstaan van het Fonds voor de Analyse van de aardolieproducten (Fapetro). Die leden worden aangesteld voor een termijn van 3 jaar die stilzwijgend verlengbaar is.

Van zodra het beroep is ontvangen

  1. komt de commissie samen,
  2. beslist zij over de ontvankelijkheid van het beroep, en
  3. brengt zij de juridisch verantwoordelijke daarvan op de hoogte binnen de maand die volgt op de datum van ontvangst van het beroep. 
    Binnen dezelfde termijn kan de Commissie aan de juridisch verantwoordelijke bijkomende informatie vragen. 

Van zodra de Commissie over alle elementen beschikt om over het beroep te beslissen, brengt zij de verantwoordelijke van het verkooppunt daarvan op de hoogte,

  • ofwel binnen de maand na ontvangst van het beroep indien het dossier volledig is,
  • ofwel binnen de maand die volgt op de datum van ontvangst van de bijkomende informatie.

Binnen de twee maanden na de kennisgeving van de ontvankelijkheid van het beroep deelt de Beroepscommissie haar beslissing mee aan de verantwoordelijke van het verkooppunt. 

Elke briefwisseling gebeurt via het secretariaat van Fapetro en moet plaatsvinden via aangetekend schrijven.

Laatst bijgewerkt
19 april 2019