Table of Contents

  Vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

  Het vervoer van aardgas, brandgas voor industrieel gebruik (waterstof, ethyleen, propyleen, …), oxiderend gas (zuurstof), vloeibare koolwaterstoffen of restproducten wordt geregeld door de wet van 12 april 1965.

  Die wet vormt de basis voor de besluiten waarin de administratieve en technische regels worden bepaald om de federale vergunningen te bekomen die nodig zijn voor de oprichting en de exploitatie van een installatie voor het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en vormt tevens de basis voor het reglementair instrument betreffende de veiligheid van de installaties.

  Veiligheid van de installaties voor het vervoer langs leidingen

  In uitvoering van de wet bepaalt het koninklijk besluit van 19 maart 2017 de algemene en fundamentele veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen in het raam van de installatie en exploitatie van leidingen die bestemd zijn voor het vervoer van gasachtige producten en andere.

  Dat koninklijk besluit sluit aan op het reglementaire instrument over de veiligheid van installaties voor het vervoer langs leidingen waarin zeer algemene maar ook uiterst gedetailleerde regels staan die zo exhaustief, precies en coherent zijn dat  het vervoer door leidingen behoort tot een van de meest veilige en rationele manieren om gasachtige producten en andere te transporteren. Dit reglementaire instrument omvat 3 niveaus:

  1. Het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, waarin de algemene veiligheidsvoorschriften beschreven staan;
  2. De Technische codes die door de minister van Energie zijn goedgekeurd en waarin de gedetailleerde technische voorschriften staan die van toepassing zijn op 4 bijzondere gebieden (Ontwerp en Constructie, Exploitatie, Risicoanalyse en Managementsysteem voor de veiligheid). Het is de bedoeling dat die Technische codes de beste nijverheidspraktijken en de Europese en internationale standaarden weerspiegelen. Zij moeten dus regelmatig herzien worden zodat in voorkomend geval de technische maatregelen die erin beschreven zijn worden afgestemd op de beste praktijken en die standaarden.
  3. De vervoersvergunningen met de eventuele individuele voorschriften.

  Deze reglementering houdt rekening met de technologische ontwikkelingen die sinds de basistekst hebben plaatsgevonden, met de huidige beste praktijken op het gebied van veiligheid van het vervoer langs leidingen, met sommige elementen die aan het licht zijn gekomen bij incidenten en met de behoefte aan administratieve vereenvoudiging. Zij neemt de regels van goede nijverheidspraktijk in aanmerking alsook de functionele normen die op Europees en internationaal niveau zijn opgesteld, onder meer door de Technische Comités “gasinfrastructuur” van de Europese en internationale normalisatie-instellingen.

  Technische codes

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

  3. Energie

   Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030