Table of Contents

  Het Pentalateraal Energieforum werd opgericht in 2005 door de bevoegde ministers voor Energie van de Benelux, Duitsland en Frankrijk tot bevordering van de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende elektriciteitsuitwisseling. Het is een tijdelijk, intergouvernementeel initiatief, bijgestaan door een onafhankelijk secretariaat, dat via de uitwisseling van informatie tussen de regulatoren en de netbeheerders van de deelnemende landen tracht om het hoogspanningsnet over de grenzen heen beter te beheersen evenals de afstemming op elkaar van allocatiemethoden.

  Wettelijke barrières worden zo goed als mogelijk weggewerkt. Zijn voornaamste doelstellingen zijn

  • marktintegratie en

  • het bewaren van de leveringszekerheid.

  Het Pentalateraal Energieforum past binnen de regionale initiatieven die door de Euro­pese Commissie worden ondersteund en ertoe moeten de lidstaten in staat stellen stapsgewijs te evolueren van na­tionale energiemarkten naar een Europese markt. Verschil­lende overleggroepen, bestaande uit experts en bevoegde ambtenaren van de overheid, de toezichthouders en de netbeheerders uit België, Nederland, Luxemburg, Duits­land en Frankrijk, komen daartoe op regelmatige basis samen op het Benelux-secretariaat en volgen er de actuele uitdagingen van de vrijgemaakte energiemarkt op. Ook de marktpartijen, de elektriciteitsbeurzen en/of andere stakeholders vervoegen deze bijeen­komsten op ad-hocbasis.

  Het Pentalateraal Energieforum is een leidend forum voor discussie en samenwerking tussen alle relevante partijen om te komen tot de vorming van een regionale West-Europese elektriciteitsmarkt (Benelux, Duitsland en Frankrijk) als een tussentijdse stap naar een eengemaakte Europese elektriciteitsmarkt.

  Het project werd opgestart en wordt geleid door de ministers bevoegd voor energie, van de regio (Benelux, Duitsland en Frankrijk), die op regelmatige basis vergaderen. Voor de praktische voorbereiding en opvolging van de beslissingen, vertrouwt elke minister op een coördinator. In dat opzicht duiden de coördinatoren het voorzitterschap aan en bepalen de agenda van diverse ad-hocsupport- of werkgroepen, samengesteld uit experten van de betrokken partijen van de betrokken landen.

  De dagelijkse werking van het forum wordt verzekerd door het secretariaat, ter beschikking gesteld door het Beneluxsecretariaat.

  Door het succes van het Pentalateraal Energieforum werd in juni 2006 het initiatief genomen om naast een energieforum elektriciteit ook een energieforum gas op te richten, het Gasplatform, een gemeenschappelijk overheidsinitiatief dat streeft naar de creatie van een regionale Noordwest Europese gasmarkt als een tussentijdse stap naar een eengemaakte Europese gasmarkt, in nauwe samenwerking met alle relevante partijen.

  Zijn voornaamste doelstellingen zijn

  • marktintegratie en

  • het bewaren van de leveringszekerheid.

  Op 9 november 2010 werden de Duitse, Franse en Scandinavische elektriciteitsnetten gekoppeld aan die van Nederland, België, Luxemburg en ontstond een grote Europese markt voor elektriciteitsstroom. Hierdoor wordt de elektriciteitsvoorziening zekerder en de prijzen concurrentiëler;

  Tijdens de ministeriële vergadering van 28 februari 2011 werd Oostenrijk, op zijn verzoek, aanvaard als volwaardig lid van het Forum en Zwitserland als observator.

  Een nieuwe relance was nodig in 2013, vooral gelet op de recente nationale energieontwikkelingen in enkele Pentalanden, de implementatie van de 20-20-20 doelstellingen, de verhoging van het aandeel HEB en de nieuwe maatregelen die nodig zijn voor de transitie naar een koolstofarm energiesysteem.

  Een politieke verklaring werd ondertekend in de marge van de Europese Energieraad van 7 juni 2013 in Luxemburg. De ministers hebben een hernieuwd mandaat gegeven voor de geheroriënteerde werkzaamheden van de Groep Bevoorradingszekerheid met als voornaamste aandachtspunten:

  • Capacity Markets,

  • Impact of renewable support schemes,

  • market design, unplanned flows,

  • generation adequacy,

  • scenarios for generation and demand,

  • storage,

  • variable generation…

  Op 8 juni 2015 in Luxemburg, zat mevr. Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, een vergadering voor met haar collega’s van het Pentalateraal Energie Forum (Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland).

  Het doel van deze vergadering was:

  • de 10e verjaardag van dit Forum te vieren en de balans ervan op te maken ;

  • formeel de "flow based market coupling" te lanceren (marktkoppeling die de beoordeling op gewestelijke schaal van de afstemming van de productiecapaciteit op de vraag moet mogelijk maken). Dit zal op een nuttige wijze bijdragen tot een vlotte grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit tussen de betrokken transmissienetbeheerders (TNB). En dit met een gewenst positief effect op de elektriciteitsprijs.

  • over te gaan tot het ondertekenen van de 2de politieke verklaring die een nieuw actieprogramma voor een periode van 4 jaar rond de volgende pijlers in het daglicht stelt:

   • marktintegratie,

   • bevoorradingszekerheid,

   • flexibiliteit en

   • governance.

  Laatst bijgewerkt
  13 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

  2. Energie

   Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

  3. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie