Table of Contents

  Het Verdrag over het Energiehandvest is in december 1994 afgesloten tussen vrijwel alle Europese landen, de voormalige Sovjet-Unie, Australië en Japan en telt nu 56 landen. In de praktijk wordt het verdrag al door alle ondertekenaars uitgevoerd, maar sommige landen hebben het nog niet geratificeerd. Het verdrag voorziet een multilateraal kaderwerk voor de energiesamenwerking dat uniek is voor het internationale recht. Het heeft als doel de industriële samenwerking tussen het oosten en het westen te bevorderen en dit door juridische waarborgen te verlenen op het gebied van investeringen, doorvoer en handel.

  De verdragsbepalingen zijn op vier gebieden gefocust:

  • de bescherming van de buitenlandse investeringen;
  • niet-discriminerende voorwaarden opstellen voor handel in energiematerialen en -producten, voor energiegerelateerde uitrusting volgens WHO-regels en voor voorraden ter verzekering van betrouwbare grensoverschrijdende energietransit door de pijpleidingen, netwerken en andere transportmiddelen;
  • de geschilregeling tussen de deelnemende staten en – in het geval van investeringen - tussen investeerders en gastheerstaten;
  • de promotie van energie-efficiëntie en inspanningen om de milieu-impact van energieproductie en het gebruik ervan te beperken.

  Transit Protocol

  Het protocol versterkt de bepalingen van het Energiehandvest rond energietransit. Het handelt onder andere over de vrijheid van de grensoverschrijdende transit volgens de GATT/WTO principes, over de bevordering van de transit, de vermindering van de obstakels, enz. Het Energiehandvest is het beste platform voor dit protocol gezien het door 56 landen ondertekend werd en dus een wijd geografisch verbreidingsgebied heeft.

  De onderhandelingen over het Transit Protocol zijn in het begin van 2000 van start gegaan. Tot op de dag van vandaag blijven er nog enkele geschilpunten waarvoor een oplossing moet worden gevonden alvorens tot de ondertekening van het protocol kan worden overgegaan. Vooral tussen de Europese Unie en Rusland bestonden er nog enkele geschilpunten. Zij hebben vervolgens de onderhandelingen op bilateraal niveau voortgezet in het kader van de onderhandelingen rond de toetreding van Rusland tot de WHO.

  De geschilpunten gaan onder andere over congestiemanagement, transittarieven en de status van de EU als één contracterende partij tot het verdrag en niet als 27 partijen. De belangrijkste vraag is hoe en hoe ver het protocol mechanismen kan insluiten voor de opstelling van de lange termijncontracten en meer bepaald voor de leveringscontracten op lange termijn. Dat is een zeer belangrijke vraag voor de energiebevoorradingszekerheid en vereist een genoegzame evenwichtige oplossing te vinden in het voordeel van de consumenten, producenten en transitlanden.

  In december 2006 heeft de Energiehandvest Conferentie besloten de Transit Protocol onderhandelingen opnieuw op het multilaterale niveau te brengen en in het kader van de Handel en Transit Groep verder te zetten.

  De Energiehandvest Conferentie

  De Energiehandvest Conferentie is een intergouvernementele organisatie en is het regerende en beslissende organisme in het Energiehandvestproces. Het werd opgesteld door het Energiehandvest Verdrag van 1994.

  Alle staten die dit verdrag hebben ondertekend, zijn lid van deze Conferentie. De Conferentie komt op een regelmatige basis bijeen om onderwerpen in verband met de energiesamenwerking tussen de leden van het verdrag te bespreken, om te rapporteren over de activiteiten van het afgelopen jaar in het kader van het Energiehandvest Verdrag zelf en om het Protocol betreffende Energie-efficiënte en gerelateerde Milieuaspecten te bespreken. Bovendien overwegen zij eventuele nieuwe instrumenten en gezamenlijke activiteiten binnen het Energiehandvest kaderwerk voor het komende jaar.

  1994 PEEREA

  Het Energiehandvest Protocol betreffende Energie-efficiëntie en gerelateerde Milieuaspecten (PEEREA) is sinds 16 april 1998 van kracht. Op basis van de voorziening van het Energiehandvest Verdrag waakt het PEEREA dat haar deelnemende staten duidelijke doelen formuleren ter verbetering van energie-efficiëntie en beperking van de negatieve impact van de energiecyclus op het milieu.

  Adviserend Industrie Panel

  Het Adviserend Industrie Panel werd door de Energiehandvest Conferentie in 2004 opgesteld als een middel om contacten met de energieondernemingen uit te werken en de dialoog met de private sector te versterken in het kader van het Energiehandvestproces met een focus op risicovermindering en verbetering van het zakelijke klimaat.

  Het panel heeft tot doel de Energiehandvest Conferentie en de verschillende werkgroepen te adviseren over de belangrijke onderwerpen rond energie-investeringen, grensoverschrijdende kwesties en energie-efficiëntie.

  Meer informatie is beschikbaar op de website van het Energiehandvest.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

  2. Energie

   Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

  3. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie