Internationaal Energie Agentschap

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) – in het Engels International Energy Agency (IEA) – wil de energiezekerheid van zijn leden garanderen door de coördinatie van hun energiebeleid te vergemakkelijken. Het wil die doelstelling bereiken en tegelijk bijdragen aan de bescherming van het milieu, aan het denkproces over de klimaatverandering en over de markthervormingen.

Het IEA is eveneens een waardevolle bron van informatie en statistisch materiaal over de energieveranderingen op internationaal niveau. Meer bepaald stelt het jaarlijks een rapport op dat een stand van zaken geeft over de energie in de wereld (de World Energy Outlook) en rapporten over de vooruitzichten op middellange termijn voor de olie- en aardgasmarkten (Oil Market Report, Gas Market Report).

IEA en de strategische voorraden

De zekerheid van de energiebevoorrading is een van de voornaamste bekommernissen van het IEA. Daarom legt het IEA zijn lidstaten, in zijn stichtingsdocument "International Energy Programme", op permanent een strategische voorraad aan te houden die overeenkomt met ten minste 90 dagen netto import van ruwe olie, berekend op basis van de gemiddelde olie-import van het jaar voordien. Het beslist over de hoeveelheid olie die vanuit de strategische olievoorraden in de markten wordt geïnjecteerd en over de verdeling ervan binnen de organisatie.

Internationaal Atoomenergieagentschap

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) – in het Engels International Atomic Energy Agency (IAEA) – heeft internationale samenwerking op het vlak van wetenschappelijk en technologisch onderzoek naar kernenergie als doelstelling. Het IAEA streeft naar zekere, veilige en vreedzame gebruikersdoeleinden van nucleaire wetenschap en technologie. Op die manier draagt het IAEA bij tot de internationale vrede en veiligheid en tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Nucleair Energie Agentschap

Het Nucleair Energie Agentschap (NEA) wil de samenwerking tussen de deelnemende landen bevorderen om kernenergie te ontwikkelen als veilige, ecologisch aanvaardbare en economisch verantwoorde energiebron. Het NEA wil gezaghebbende evaluaties leveren en tot convergerende standpunten komen over belangrijke kwesties die de regeringen als basis gebruiken om hun nucleair beleid uit te werken. Het NEA werd opgericht in 1958.

Internationaal Energieforum

Het Internationaal Energieforum (IEF) – in het Engels International Energy Forum (IEF) – is een informele ruimte voor uitwisseling en overleg tussen energieproducenten en -consumenten. Zijn voornaamste doelstelling is komen tot een betere internationale dialoog ten gunste van de energiezekerheid.

Het Joint Oil Data Intiative (JODI) is een van de belangrijkste instrumenten van het IEF. Het gaat om een databank over de oliemarkt, waaraan wordt meegewerkt door zes internationale organisaties (APEC, Eurostat, IEA, OLADE, OPEC en de afdeling statistiek van de Verenigde Naties) en die wordt gevoed door de lidstaten.

Energiehandvestverdrag

Het Verdrag over het Energiehandvest is binnen een context van onderlinge afhankelijkheid op het vlak van energie bedoeld om de juridische grondslagen te leggen voor de energiezekerheid, gebaseerd op de principes van open, concurrentiële markten en duurzame ontwikkeling. De doelstelling is de rechtstoestand rond energiekwesties te verstevigen door billijke spelregels in het leven te roepen en op die manier paal en perk te stellen aan de risico's die verbonden zijn aan investeringen en aan de handel in energie.

Het is het eerste en enige bindend intergouvernementeel akkoord dat van toepassing is op alle energievormen en op alle schakels van de bevoorradingsketen (winning, productie, doorvoer en verbruik).

Het Energiehandvestverdrag en het Protocol over energie-efficiëntie en de bijbehorende milieuaspecten (PEEREA) werden ondertekend in december 1994. Ze zijn van kracht sinds april 1998. Het Verdrag werd ontwikkeld op basis van het Energiehandvest van 1991.

 

Laatst bijgewerkt
24 juli 2019